Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Přístavba zš a mš Husinec - Řež

AKTUALIZOVÁNO 20.1.2016

INFORMACE O STAVBĚ A POSTUPU PRACÍ:

ZKRATKA OD STUDÁNKY KE ŠKOLE JE OD 25.1.2016 ZPRŮCHODNĚNA

Přístupová cesta ke škole a severní pohled na stavbu 13.1. 2016

cesta

cesta 1

Budování vsaku s následným osazením nádrže na dešťovou vodu 13.1. 2016

vsak

20.1.2016 Ivana Zrzavá, místostarostka


Hrubá stavba 25.11. 2015

2.NP

Zdění 2.NP

2.np

Pohled na budoucí západní fasádu

1np

Budoucí třída MŠ

30.11.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


Betonáž základové desky 27.10. 2015

bílá vana

bílá vana

betonáž

27.10.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH ZŠ A MŠ

Při stavbě nebude prostupná:

 • spodní část ulice Ke Škole (v místě před vjezdem do školy)
 • zkratka z ulice Ke Škole k Vltavě
 • pěší cesta nad školou, která vede ke studánce a dále ke křížku

Vstup na školní pozemek obvyklou cestou proto nebude možný.

Příchod do budovy zš a mš bude možný:

 • pěší cestou od Vltavy (z ulice Husinecká) a dále přes zahradu školy
 • pěší cestou z ulice Říční, zkratkou k Vltavě a poté doleva pěší stezkou přes pozemek sousedící s pozemkem školy a dále přes školní zahradu

viz. přiložený plánek

VSTUP PRO ZŠ I MŠ BUDE HLAVNÍM VCHODEM PŘES BUDOVU ZŠ

S ohledem na výše uvedené prosíme o dodržování následujících pravidel:

 1. PREFERUJTE PĚŠÍ DOCHÁZKU PŘED DOVÁŽENÍM DĚTÍ AUTY
 2. POKUD JEDETE AUTEM:
  1. DODRŽUJTE SMĚR JÍZDY v ulici Husinecké (pod školou u Vltavy) Z HUSINCE DO ŘEŽE, aby nedocházelo ke střetu protijedoucích vozidel
  2. NEPARKUJTE v ulici Husinecké pod školou, záliv využívejte pouze k vyhýbání vozidel, případně pro vysazení dítěte formou „Kiss and Ride“.
  3. Vedete-li dítě až do budovy školy, ZAPARKUJTE U ŠTĚRKOVÉ CESTY pod křižovatkou Hlavní a Husinecké ulice v Řeži a jděte pěšky do Říční ulice a prosekanou cestou ke škole

S ohledem na stísněný prostor v celé lokalitě bude situace náročná a bude vyžadovat velkou dávku trpělivosti. Prosíme proto o pochopení a vzájemnou toleranci.

Mapa lokality s vyznačením přístupů a parkování

26.8.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


Základy a přístupová cesta od Vltavy 26.8. 2015

 • probíhají zemní práce a budování základů
 • dokončuje se přístupová cesta od Vltavy
 • probíhá překládání IS

savební jáma

PŘÍPRAVA PRO ZÁKLADY

STAVEBNÍ JÁMA

STAVEBNÍ JÁMA

CESTA OD VLTAVY

CESTA OD VLTAVY

26.8.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


OMEZENÍ PRŮCHODNOSTI ÚZEMÍ A PŘÍSTUPY KE ŠKOLE V DOBĚ STAVBY

Omezení budou probíhat dle postupu stavebních prací:

1. ČASOVÁ FÁZE VÝSTAVBY – červenec a srpen 2015

Dojde k uzavření pěší cesty od Vltavy do ulice Ke Škole. Zkratka bude neprůchozí po celou dobu výstavby.

Uzavření spodní části ulice Ke Škole (před vjezdem do areálu školy) a s tím související neprůchodnost pěší cesty nad školou kolem studánky vedoucí ke křížku.

více zde

2. ČASOVÁ FÁZE – září až prosinec 2015

Škola a školka bude přístupné pouze z pěší cesty od Vltavy (z ulice Husinecké), zrekonstruovanou cestičkou a malými vrátky přes školní zahradu.

více zde

3. ČASOVÁ FÁZE – leden až červen 2016

Pro vstup do školy a školky bude zprůchodněna i pěší cesta vedoucí nad školou, kolem studánky a dále ke křížku.

více zde

4. ČASOVÁ FÁZE – červenec až srpen 2016

Uzavření celého areálu školy a školky, zkratka od Vltavy je stále neprůchozí.

více zde

30.7.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ZAČÁTEK STAVBY 

 • v červenci 2015 bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)

Do výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti s nabídkami:                           

1. Tost cz, s.r.o. s nabídkovou cenou 17.977.000,- Kč (bez DPH)

2. POHL cz, a.s. s nabídkovou cenou 15.819.443,- Kč (bez DPH)

3. NEPRO stavební, a.s. s cenou 16.524.849,- Kč (bez DPH)             

Vybrána byla nejvýhodnější nabídka od společnosti POHL cz, a.s.

 • 22.7.2015 bylo podepsána Smlouva o dílo a bylo předané staveniště
 • v týdnu od 27.7. začaly probíhat stavební práce - bourání staré kuchyně a úprava přístupové cesty od Vltavy

Bourací práce 30.7. 2015

bez kuchyně

sbohem kuchyně

cesta od vltavy

30.7.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE:

1. Žádost o dotaci byla podána na Regionální operační program regionu soudržnosti střední Čechy dne 23.1. 2014. 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy: 

ROP Střední Čechy, výzva č. 77. ROP oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – MŠ

Žádost o dotaci nebyla podpořena.

2. Žádost o dotaci byla podána na MŠMT dne 28.8. 2014. 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy: 

MŠMT ČR, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Název programu:

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky 

3.9.2014 Ivana Zrzavá, starostka

Žádost o dotaci byla podpořena, obec má přislíbenou částku 15 mil. Kč.

V současné době intenzivně pracujeme na výběru zhotovitele stavby, stavební práce by měly být zahájeny o prázdninách 2015. 

27.4.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka


Popis projektu a způsob realizace projektu:

Předkládaný projekt řeší prostorovou (kapacitní) nedostatečnost stávajícího školského zařízení Základní školy a mateřské školy Husinec – Řež. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu základní a mateřské školy o třídu mateřské školy včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí atd.), kuchyně a jídelny pro celý stávající i nový objekt. Přístavba je řešena včetně přístupových komunikací, situací vynucené přeložky vodovodního řadu, plynu a přípojky elektro, terénních a sadových úprav a oplocení.

V provedené přístavbě bude zcela modernizovaná kuchyně a technické zázemí budovy. Pro vybavení kuchyně bude použito jednak stávající vybavení a bude dovybavena dalším zařízením nezbytným pro modernizaci a pro zvýšení kapacity kuchyně.

Nově vzniklá jídelna v přístavbě bude kompletně nově vybavena nábytkem. Jídelna je plánována též jako multifunkční společenská místnost, která má umožnit setkávání jiným sociálním skupinám z obce (např. seniorům, matkám na mateřské dovolené), protože obec nedisponuje kulturním domem či jinou společenskou místností. Protože bude používána dětmi od 3 do 11 let i dospělými, bude vybavena židlemi a stolky různých výšek a přepažena pohyblivými stěnami.

Dále budou v přístavbě nově vybaveny šatny a sociální zázemí a nově vzniklá třída, která bude určena předškolním dětem – kromě odpovídajícího nábytku (stolky, židle skříňky, lehátka, herní a vzdělávací materiál) bude třída vybavena vyučovací technikou (plátno, dataprojektor, interaktivní tabule). 

Přístavba umožní změnu užívání a rekonstrukci třídy v prostorách školy, která je nyní používána jako výdejna obědů a jídelna. Z třídy vznikne plnohodnotná školní třída, která bude muset být vybavena lavicemi, židlemi, tabulí, katedrou, skříňkami.

Navýšení kapacity  

Přístavbou dojde ke zvýšení kapacit o 25 dětí v nové třídě MŠ, 30 žáků v uvolněné třídě ZŠ, 25 žáků ve školní družině a kapacitu školní kuchyně bude možno navýšit až na 250 obědů.

Předpokládané náklady na akci dle charakteru jednotlivých činností (v Kč):

 • Přípravné a projektové práce                                                        698 700 Kč
 • Stavební práce                                                                       20 604 500 Kč
 • Technický a autorský dozor investora                                            600 000 Kč
 • Interiérové vybavení                                                                    525 000 Kč
 • Nákup pozemků (směna s doplatkem)                                           356 400 Kč
 • Náklady na výběrové řízení                                                            50 000 Kč

Celkem                                                                                       22 834 600 Kč

Zdůvodnění akce:

Současný stav: 

Jedná se o málotřídní školu pro 1. stupeň (1. až 5. třída) v právní subjektivitě sloučenou s mateřskou školou (2 třídy).

Stávající základní škola byla vybudována jako málotřídní ve 30. letech 20. století a měla k dispozici 2 třídy, v průběhu let byla v suterénu školy (budova stojí ve svahu, suterén je z jedné strany osvětlen plnohodnotnými okny) z provozních prostor vybudována jídelna s výdejnou obědů, sloužící i jako družina či tělocvična. V roce 2011 bylo zobytněno podkroví školy a vznikla tak další učebna. Škola dále disponuje malou školní sborovnou a malou ředitelnou – tyto místnosti by byly pro využití jako učebny nevhodné. V malém prostoru v podkroví se nachází keramická dílna. Šatnu škola nemá, botníky a věšáky jsou umístěny na chodbě.

Stávající část mateřské školy zahrnující 2 třídy – jednu pro 15 a jednu pro 24 dětí -  byla provedena v 90. letech 20.st., do té doby se školka nacházela ve vile v jiné části obce. Vila byla vrácena restituentovi, proto byla vybudována přístavba základní školy.

Kuchyně ZŠ i MŠ a technické zázemí (sklad, úklid) jsou umístěny v přízemním objektu za vlastní budovou školy a mateřské školy a jsou ve špatném stavebně technickém stavu, téměř na hranici životnosti. Zároveň i morální zastaralost kuchyně je zřejmá, várnice s obědy a svačiny personál kuchyně přenáší do školní budovy přes dvůr a kvůli neexistenci jídelny v budově roznáší zvlášť do provizorní jídelny ve škole a do denních místností ve školce.

Cílový stav – multifunkčnost a synergické efekty:

Protože demografická studie ukazuje dramatický nárůst předškolních a školních dětí, bylo rozšíření kapacity školy pojato tak, aby bylo možné operativně řešit přelévání dětí mezi jednotlivými věkovými skupinami.

Projekt přístavby objektu ZŠ a MŠ zajistí vybudováním nové třídy zvýšení kapacity MŠ o 25 dětí, vybudováním jídelny pak uvolní prostory provizorní jídelny ve škole a umožní vznik nové třídy pro 30 dětí ve škole. Nová jídelna je zároveň plánována jako multifunkční prostor s přemístitelnou stěnou, aby mohla fungovat také jako školní aula. Také se s jídelnou počítá jako s místem pro setkávání různých sociálních skupin z obce (staří lidé, matky s dětmi), protože obec nemá odpovídající společenské prostory. Nová kuchyně díky své kapacitě vyhoví potřebě připravovat obědy pro charitativní služby v obci, také by mohla připravovat obědy dětskému neziskovému klubu, který s podporou rodičů funguje v obci a rozšiřuje nabídku předškolních vzdělávacích možností.

V nových prostorách vzniknou šatny pro mateřskou školu a žáci základní školy budou nově využívat stávající šatnu mateřské školy.

Alternativnost řešení:

Celá přístavba je koncipována tak, aby v případě potřeby bylo možno všechny prostory – nové i stávající – používat i jako třídy pro základní školu. K tomu by došlo v případě, že bude s ohledem na demografickou situaci nutno zvyšovat významně kapacitu školy. V tom případě obec diskutuje záměr vystavět novou, samostatnou budovu mateřské školy v místě nové výstavby v rozvojových lokalitách obce a stávající budovu s novou přístavbou přenechat škole. Škola by pak disponovala pěti plnohodnotnými třídami pro 25 – 30 žáků, podkrovní učebnou sloužící jako odborná či jazyková učebna a učebnou v suterénu školy, kterou by bylo možno využít jako tělocvičnu. Toto řešení by umožnilo vytvořit plnohodnotný 1. stupeň ZŠ, čemuž v současnosti brání nedostatek učeben. Nárůst žáků v příštích letech nedovolí málotřídní uspořádání, neboť předpokládaný počet dětí v prvních ročnících brzy neumožní spojení s jiným ročníkem. I s ohledem na nároky vzdělávání a inkluzi je záměrem obce v budoucnu opustit koncept málotřídky.

VIZUALIZACE PLÁNOVANÉ PŘÍSTAVBY

SITUACE

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru