Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Koridor D8 - SOS

Logo Koridor D8

Souhrn činnosti sdružení obcí a spolků Koridor D8 v roce 2021

Souhrn činnosti 2021

Rok 2021 proběhl ve sdružení obcí a spolků Koridor D8 hlavně ve jménu liniových staveb a krajinného plánování. Hlavním důvodem byla vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany, která stejně jako dálnice D8 má protnout náš region. V květnu jsme podali na Ministerstvo dopravy společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko. Dopis podepsaly všechny samosprávy od 20. km, tedy od Panenských Břežan až po konec úseku a další obce v okolí v SOUVISLÉ DÉLCE 35 km. Hlavními myšlenkami dopisu byla problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km (dálnice D8 a VRT). Navrhovali jsme uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů těchto záměrů. Bohužel tehdejší vedení MD náš návrh odmítlo.

V průběhu roku proběhla mnohá jednání mezi námi a dalšími obcemi, zemědělci, Správou železnic, vedoucích odborů nebo politickou reprezentací od zastupitelů, radních Středočeského i Ústeckého kraje, poslanců, senátorů, až po ředitele a náměstky ministerstev Životního prostředí, Místního rozvoje nebo jednání s ministrem dopravy. 

Navrhli jsme myšlenku „krajinného plánu“ při jehož implementaci dojde k zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží region a nezhorší kvalitu života obyvatel, ba právě naopak - stavba VRT může znamenat i příležitost pro pozitivní změnu u dlouho neřešených problémů v našem území:

  • protihluková ochrana samospráv u liniových staveb (dálnice D8 a trať 090)
  • humanizace okolí již existujících logistických areálů a prevence před výstavbou dalších
  • nápravu průmyslové zemědělské krajiny – relikt násilné kolektivizace v 50. letech 20. století

Pro ideu krajinného plánu jsme získali akademickou podporu z vysokých škol. Postupně jsme ji začali uvádět do praxe za pomoci největších odborníků v tomto oboru. Z našeho podnětu Ministerstvo dopravy vyzvalo k poskytnutí součinnosti ke Koridoru D8 své rezortní organizace: Ředitelství silnic a dálnic, Správu Železnic a Ředitelství vodních cest.

V průběhu roku jsme se zúčastnili mnohých jednání a začali spolupracovat s dalšími subjekty po celé republice, u nichž je také plánována VRT, abychom si sdíleli zkušenosti a poznatky (https://vrtczech.cz/) z jednání nejen se Správou železnic

Soukromí investoři v regionu pokračovali se svými záměry. Společnost CTP vedla správní řízení, kterých jsme se účastnili, na ploše po „Daimleru“ pro haly Průmyslový objekt Úžice, Průmyslový objekt Chvatěruby a Skladová a výrobní hala Úžice. Ani záměry rozšíření lomu Klecany; rozšíření aditivačních nádrží v Unipetrolu nebo Skladovací areál Eurofrost neunikly naší pozornosti a naši členové podávali připomínky v řízeních EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).

Naše činnost byla součástí článků a reportáží v mnoha médiích (iDnes.cz, Český Rozhlas, Deník atd.)  V dubnu ČT odvysílala pořad Nedej se s tématem logistických areálů a naší činností s názvem Krajina logistických hal. Naše činnost byla rovněž tématem článku v německém časopise TOPOS.

Žijeme v exponovaném území, jehož území má být protkáno dalšími liniovými stavbami nebo rozšířením stávajících komunikací. V létě bylo zahájeno územní řízení na propojení dálnic D7 a D8, které má ústit na exit 9. km dálnice D8. Na podzim probíhalo také posuzování vlivu na životní prostředí k záměru zkapacitnění dálnice D8 v úseku Zdiby – Nová Ves „Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění“ na 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000).

Stejně jako v předchozím roce se naše řady rozšířily o další obce především z Ústeckého kraje. I v roce 2022 budeme pokračovat v naší činnosti na prosazení „krajinného plánu“, abychom zachovali a nebo ještě lépe vytvořili kvalitnější prostředí pro život nás všech.

Koridor D8

Obrázek 1: Řešené území krajinného plánu v linii trasování VRT Podřipsko v rozvojové ose OS2 z PUR (politika územního rozvoje) -  barevně jsou zvýrazněny v něm řešené budoucí dopravní záměry

Souhrn činnosti sdružení obcí a spolků Koridor D8 v roce 2020

Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále jsme se věnovali ochraně našeho regionu před necitlivými záměry investorů.

Úbytek zemědělské půdy od období 1. republiky činí přes 1 milion hektarů a toto číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku průměrně zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal, které měly přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců. Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16 v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel těchto obcí je 2530.

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever. Řízení bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno zjišťovací řízení EIA pro jiné dvě haly záměru Skladový areál Eurofrost CB - PostřižínMrazírna o rozloze 8 tis. m2 a chladírenský sklad o rozloze 10 tis m2. Celkový zábor zemědělského půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční půdy třídy II má být 5,6 ha. Po vyhodnocení námi zaslaných připomínek, rozhodl v listopadu 2020 Krajský úřad, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona EIA.

V letech 2017 a 2018 probíhalo posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA pro obří sklad automobilky Daimler v Úžici. Stavebníkem byla společnost CTP. Pro tento záměr ale Ministerstvo životního prostředí nepovolilo vyjmutí půdy v rozsahu 46 hektarů ze zemědělského fondu. Společnost CTP se proto rozhodla projekt přepracovat, zmenšit a požádat o vynětí z půdního fondu znovu. Developer však nepochodil ani napodruhé. To ovšem CTP nezabránilo pokračovat v prosazení svého zájmu na vznik velkého logistického areálu. Společnost zahájila činnosti, které jí mají zajistit získání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení. Vede tři vodoprávní řízení pro haly D8.7 (121 tis. m2), PRŮMYSLOVÝ OBJEKT ÚŽICE /POU/ (35 tis. m2) a PRŮMYSLOVÝ OBJEKT CHVATĚRUBY /POCH/ (23 tis. m2).

V dubnu 2020 předložila také společnost CTP dokumentaci EIA k dalším čtyřem halám CTPARK PRAGUE NORTH D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 u exitu dálnice D8 na 9 km s celkovým záborem 282 tis. m2. Dokumentace byla zpracována chybně, proto jsme žádali o její přepracování. V září 2020 byla předložena přepracovaná dokumentace. I tato vykazovala mnoho nesrovnalostí. Znovu jsme podali připomínky s žádostí o přepracování. Do dnešního dne Krajský úřad Středočeského kraje nevydal stanovisko k vrácení dokumentace k přepracování.

Mapa - CTPARK PRAGUE NORTHZjišťovací řízení EIA k záměru ÚPRAVY POVRCHU TERÉNU V PÍSKOVNĚ ZLOSYŇ bylo zahájeno v listopadu 2020. Jedná se o zavážení vytěžené pískovny Zlosyň inertními materiály (ostatní odpad), zeminami a hlušinou ve výši současné průměrně produkované těžby štěrkopísků, která činí 986 tis. t/rok tj. cca 580 000 m3/rok. Toto množství bude ukládáno cca 10 let. Zavážení zeminami bude probíhat za zády těžby tak, aby nebránilo jejímu dalšímu postupu dle těžebních etap s předpokladem následujících cca 8 let. Po vytěžení pískovny Zlosyň bude pískovna ještě činná po dobu cca 2-4 roky, aby došlo k jejímu zavezení na původní úroveň okolního terénu. Ukončení biologické rekultivace se počítá, včetně dostatečné časové rezervy do roku 2035. Záměr představuje 358 průjezdů těžkých nákladních automobilů po příjezdových komunikacích. I k tomuto záměru jsme odeslali připomínky. Krajský úřad Středočeský kraj rozhodl, že je také nutné tento záměr posuzovat v celé dikci zákona EIA.

Vyznačená plocha pískovny Zlosyň

Náš region mají protínat nové liniové stavby. V loňském roce se řešily rovnou tři v různém stupni řízení a to železniční, silniční a tramvajová trať. I tyto záměry sledujeme především z pohledu hlukové zátěže a prostupnosti krajiny.

Studie proveditelnosti pro VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – DRÁŽĎANY (VRT) byla obcím představena v prosinci 2020. První úsek trati z Prahy k Litoměřicím má sloužit pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Úsek přes České středohoří a dále do Německa mají využívat i nákladní vlaky. Stavba má být rozdělena do třech úseků: VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029); VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) a VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +). V letošním roce by mělo začít posuzování vlivu na životní prostředí.

Začaly se projednávat podklady pro územní řízení na stavbu propojení dálnice D7 od Tuchoměřic na exit 9 km dálnice D8 v katastru Kozomín, tzv. obchvat Kralup. Našeho regionu se týká III. etapa, která má probíhat souběžně s 1. etapou s názvem II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8, III. ETAPA – OBCHVAT KRALUP NAD VLTAVOU – D8 MÚK ÚŽICE. U sjezdu z dálnice D8 se střed komunikace III/0081 bude zvedat na násep do přemostění. Stávající kruhový objezd ke vjezdu mezi haly CTParku bude zrušen. Na křížení II/608 a III/0081 (křižovatka T, nájezd na dálnici) bude mimoúrovňová křižovatka, resp. most přes II/608 a pod ním kruhový objezd. Dále bude silnice přemosťovat Černávku, železniční vlečku do Aera Vodochody, atd. V trase od dálnice D8 k Vltavě je navrženo 7 mostních objektů a 5 opěrných zdí. Komunikace zde povede ve výšce více než 10 metrů nad stávajícím terénem.

Mapa - obchvat - Kralupy

V prosinci 2020 bylo vydáno souhlasné stanovisko posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY – ZDIBY, která začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí obratištěm s parkovacím domem v katastru obce Sedlec. Trať povede v uspořádání jízdních pruhů 1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu komunikace, s lokálními rozšířeními před křižovatkami na 2+1/1+2.

Během roku 2020 se naše činnost rozšířila do Ústeckého kraje, když se členem našeho sdružení stala obec Mnetěš.

Díky naší žádosti na Středočeském kraji, se nám podařilo zajistit Mobilní měřící stanici kvality ovzduší. Měřící stanice byla po celý rok 2020 umístěna v obci Úžice. Měřeny byly koncentrace prachových částic PM10 a benzo[a]pyren (BaP), který je největším karcinogenem skupiny perzistentních organických látek (PAHs). Na vyhodnocení měření imisí Středočeským krajem ovšem musíme ještě počkat.

Naše spolupráce a soudržnost se stala součástí knihy Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě, kde jsme prezentováni jako dobrý příklad spolupráce obcí a spolků na zachování kvality života svých obyvatel vůči developerským projektům. Účinkovali jsme v pořadu ČT Nedej se, o skladových halách, které vznikají u dálnic. S prosbou o pomoc nebo radu se na nás obracejí zastupitelé, spolky i jednotlivci z mnoha míst naší republiky. I nadále budeme pokračovat ve sledování všech záměrů, které se v našem regionu vyskytují.

 

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 - rok 2018

Členové sdružení obcí a spolků Koridoru D8 nesouhlasí s postupným zatěžováním území dalšími záměry způsobující enormní nárůst dopravní a hlukové zátěže a to zejména s ohledem na skutečnost, že již stávající stav životního prostředí je neuspokojivý; v širším území jsou běžně překračovány emisní limity (hluk, škodlivé látky) a ani dopravní infrastruktura není dostatečně kvalitní a kapacitně dostatečná. Sdružení obcí a spolků se v relevantních řízení soustřeďuje na snižování negativních dopadů záměrů nejen na každodenní občanský život, ale i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. V rámci těchto aktivit členové prosazují realizaci adekvátních kompenzačních opatření. Koridor D8 aktuálně sdružuje dvě města, třináct obcí a osm spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na ploše 8853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž rámci podali členové celou řadu připomínek a námitek a stáli za vypracováním značného množství revizních odborných posudků a právních analýz, přičemž mnohé kategoricky rozporovaly závěry předložené ze strany investorů. 

Každý další projekt v regionu svým provozem zvyšuje dopravu, navyšuje hluk a emise škodlivých látek vyvolaných dopravou i vlastní činností a může ovlivnit vodohospodářské poměry. Také máte pocit, že

  • doprava zejména v oblasti dálničních sjezdů je stále pomalejší a kolony v dopravních špičkách se stále prodlužují? Že mnohé obslužné komunikace jsou za hranicí své kapacity? Že se provoz plíživě přesouvá ze silnic vyšších tříd na místní komunikace, čímž se emisní zátěž přesouvá blíže k našim domovům?
  • jsme v jakémsi stínu, kde ještě více než jinde neprší? Dnes již jsou zpracovávány studie prokazující, že velké plochy střech hal odrážející sluneční světlo se silně zahřívají a tím vzniká komínový efekt, který může mít za následek změnu mikroklimatu.
  • se kvalita pitné vody poslední dobou zhoršila a jsou pravidelně překračovány některé limity? Jak často se musí měnit vodní filtry či čistit rychlovarná konvice v kuchyni? Jak rychle se ukládá vodní kámen v koupelně? Je dlouhodobě udržitelné, abychom se o jediný vodní zdroj – v naší oblasti Mělnická Vrutice – dělili s dalšími novými záměry, když již dnes tento zdroj naráží na kapacitní problémy?

Rozhodujícím podnětem pro vznik Koridoru D8 byla narůstající výstavba skladových hal v blízkosti našich obcí, která generuje mimo jiné i větší dopravu. Největším impulsem bylo koncem roku 2017 zahájení posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) pro největší halu v Evropě, která má sloužit jako sklad náhradních dílů pro společnost Daimler (Mercedes) v katastru obce Úžice. Záměr se začal projednávat pod nenápadným názvem Objekt D8.7 a z důvodu nutnosti odeslat k němu vyjádření došlo k rychlému kontaktování okolních obcí a spolků.

Zprvu probíhaly schůzky v užším kruhu města Odolena Voda, obcí Panenské Břežany, Postřižín, Zlončice a některých spolků. Byly oslovovány další obce a spolky, některé se o nás doslechly a kontaktovaly nás samy. Na začátku jsme se museli shodnout na formě našeho uskupení, názvu, finančních příspěvcích, předmětu našeho zaměření a rozsahu naší působnosti, která je vymezena prostorem mezi 1. exitem z D8 ve Zdibech a 3. exitem v Nové Vsi, v pásu 5 km na obě strany dálnice.

Základním problém v tomto území je stávající územněplánovací dokumentace, mnohdy 20 let stará a tudíž nereflektující aktuální vazby nadmístního významu, například suburbanizaci či obecné navyšování infrastrukturních požadavků. V době jejího vzniku byly samosprávy obcházeny CzechInvestem a přesvědčovány, jak významné a dobré jsou průmyslové plochy; nikdo však zřejmě nedomyslel, co takový počet soustředěný na jednom místě může v budoucnu přinést a jak ovlivnit stávající životní podmínky.

Dnes je v našem regionu realizována nebo připravována výstavba záměrů na přibližně 50%  ploch určených místními územními plány pro výrobu a skladování. Tím jednoznačně nastává vysoký úbytek zemědělského půdního fondu společně s nežádoucím zhoršení stability krajiny, která již dnes stěží odolává vnějším faktorům spojených se změnou klimatu. Dalším přehlíženým aspektem při posuzování záměrů je potřeba umístění málo kvalifikovaných agenturních pracovníků, které je pro mnohé záměry klíčová. Pokud se zrealizují jen ty záměry, o kterých v současnosti víme, zvyšuje se počet takových osob v regionu o 5 tisíc. Odkud se budou při dnešní nízké nezaměstnanosti pracovníci brát? Kde budou bydlet a jak se budou dopravovat do zaměstnání? Jakou infrastrukturu k tomu budou využívat a kdo ji bude financovat?

Nové záměry v řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Společnost MERCEDES DAIMLER /1/ chce v katastrech obcí Úžice a Chvatěruby postavit největší skladovací halu v Evropě o rozloze 22 fotbalových hřišť. V roce 2018 prošel projekt celým posuzováním vlivu na životní prostředí a v květnu 2018 mu bylo vydáno souhlasné stanovisko. Zatím se investorovi nepodařilo získat pravomocné stavební povolení, o které žádá ve spojeném územním a stavebním řízení, a které dle svého vyjádření z léta 2018 chtěl obdržet do listopadu 2018. V současné době tak investor získává závazná stanoviska dotčených orgánů k zahájení řízení. Naše sdružení si nechalo k projektové dokumentaci investora zpracovat odborné vodohospodářské a dopravní posouzení, které upozornilo na mnoho vad a nedostatků. Posudky jsme rozeslali na příslušná místa s žádostí, aby je zohlednila v rámci svých vyjádření.

GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE /6/. Občanská iniciativa provázející celý průběh posuzování vlivu na životní prostředí vedla k vrácení dokumentace EIA. Připojili jsme se k ní a také posílali svá vyjádření. V lednu 2018 mělo proběhnout veřejné projednávání, které bylo zrušeno, protože i přepracovaná dokumentace byla shledána chybnou.

Q10 Měšice /7/ je další hala, která by měla dopravně přitížit mimoúrovňové křižovatce ve Zdibech.  V březnu 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení k EIA. Na základě námi zaslaných připomínek Středočeský kraj v červenci 2018 rozhodl, že záměr musí být posuzován v procesu EIA.

Hala non-stop skladu MAKRO KOZOMÍN /3/ pro obchodní řetězec Makro se postupně salámovou metodou dostavěla a na jaře 2018 byl zahájen zkušební provoz. V první etapě centrální sklad funguje pro třináct velkoobchodů společnosti Makro Cash & Carry ČR. V 1. pololetí letošního roku se má rozšířit o přímou distribuci zboží zákazníkům a zásobovat klíčové zákaznické skupiny v gastronomii a nezávislém maloobchodě. V dokumentaci, která je z roku 2005, byl uveden denní průjezd 1200 vozidel (osobních a nákladních). Jak to bude ale ve skutečnosti?! Kamióny, přivážející a odvážející zboží, dodávky rozvážející zboží, 1 200 zaměstnanců přijíždějících na tři směny auty či autobusy. Roční zkušební provoz byl zahájen na základě nepravomocného vodoprávního rozhodnutí. Snažíme se, aby Středočeský kraj zahájil přezkumné řízení zmíněného rozhodnutí. Ve skladu Makra je navíc umístěna bourárna masa, budou se zde vyrábět těstoviny a upravovat a zpracovávat zelenina. Tyto provozy spotřebují velké množství pitné vody, které se má odebírat ze společného vodovodu určeného k zásobování obyvatel obcí, jehož zdrojem jsou vrty v Mělnické Vrutici. Roční spotřeba vody má být 65 000 m3. To je voda pro 1625 osob, což je množství obyvatel žijících ve Chvatěrubech a Postřižíně dohromady.

KOMERČNÍ A SKLADOVÝ AREÁL POSTŘIŽÍN – SEVER /4/ jsou další dvě haly, které dle projektové dokumentace navýší dopravu o 700 aut denně. Zjišťovací řízení k EIA bylo zahájeno v lednu 2018. Na základě našich připomínek bylo Středočeským krajem rozhodnuto o posuzování v režimu EIA. Dokumentace dosud nebyla zveřejněna.

OBALOVNA CHVATĚRUBY /2/ je provoz, v kterém se laicky řečeno má štěrk obalovat asfaltovou směsí a rozvážet po kraji na stavby či rekonstrukce silnic. K dokumentaci EIA jsme objednali odborný vodohospodářský a dopravní posudek, na jehož základě byla dokumentace Středočeským krajem vrácena k přepracování. Nová dokumentace byla zveřejněna v listopadu 2018. Na začátku ledna 2019 proběhlo veřejné projednávání, kde bylo vzneseno mnoho dalších připomínek a žádost o opětovné přepracování dokumentace nebo zamítnutí tohoto záměru. Středočeský kraj zadal zpracování posudku, který má zohlednit všechny vznesené námitky a na jehož základě vydá kladné či zamítavé stanovisko. U stavby obalovny se mimo výše zmiňovaných negativních vlivů navíc obáváme možných projevů zápachu z asfaltových směsí.

SKLADOVÝ A OBCHODNÍ AREÁL ODOLENA VODA /5/ zahrnuje tři haly se zastavěnou plochou 48 tis. m2 proti Aero Vodochody, který jsme také společnými silami v březnu 2018 poslali do procesu posuzování vlivu na životní prostředí a ani zde zatím nebyla zveřejněna dokumentace EIA.

Záměry v pokročilém stavu přípravy a záměry dokončované

V Úžicích je nově dostavěna hala DC3 Prologis /8/ a bude se zde stavět další hala DC4 Prologis /9/, která je nyní ve stavebním řízení. Také mrazírny Eurofrost /10/ se rozšířily. V Kozomíně má platné územní rozhodnutí projekt papírny /12/, který se má spojit s dřevoplynovou elektrárnou /11/. Ta je od února 2017 zakonzervována, protože investor je v insolvenčním řízení a hledá nové finanční zdroje. Po obci Postřižín požaduje investor vyjádření ke skladovací hale vedle MAN Truck & Bus /13/  a další investor k halám mezi skladem Liebherr a Tesco /14/. V katastru Kozomína (za areálem Klacska a RS Maso) hodlá společnost CTP postavit další čtyři haly /15/. Také se hovoří o další hale pro General Motors v Odoleně Vodě. Nesmíme zapomenout ani na možné rozšíření letiště Vodochody. Mimo to dojde k realizaci propojky mezi dálnicí D7 a D8, která bude ústit v Kozomíně.

Iniciativa Koridoru D8

Z výše uvedeného výčtu je vidět, že je před námi ještě mnoho práce, při které mnohdy suplujeme činnost dotčených úřadů i kraje. Náš region je velkým lákadlem pro investory. Bohužel zde není dostatečně kapacitní vodohospodářská, dopravní ani technická infrastruktura. Investoři s žádnými investicemi do regionu nepočítají. Všechny investice na rozvoj infrastruktury tak budou ležet na obcích, kraji nebo vládě ČR. Takový systém podnikání představuje hrubou privatizaci zisků a pozdější zestátnění nákladů. Přínosy z výše uvedených investic budou pro stát minimální, neboť náklady na budování nezbytné infrastruktury jistě převýší předpokládané výnosy. Tyto investice zároveň nejsou v souladu s prohlášeními řady nejvyšších představitelů státu o nezbytnosti zahraničních investic s vysokou mírou přidané hodnoty. Nepřispějí ani k výraznému zvýšení zaměstnanosti v regionu, naopak vyvolají zvýšené náklady na budování infrastruktury, zhoršení životních podmínek občanů apod. Doufáme, že našimi aktivitami a další činností dojde k minimalizaci možných negativních vlivů na náš region. Budeme nadále pokračovat v naší započaté práci a stejně jako dosud jednat se Středočeským krajem, ministerstvy i dalšími dotčenými orgány.

KORIDOR D8 v médiích

článek z časopisu ERA

článek k problematice z Hospodářských novin z 7.8.2019

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obce-odmitaji-plany-developeru-na-nove-sklady-a-tovarny-u-budovanych-dalnic--120734.html 

https://drive.google.com/open?id=15S0bJjsoXoQRP7_lsPwPyuBU-PFbI0dl

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru