Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Od 1.1.2022 platí nová vyhláška o svozu odpadu a nastává změna v poplatcích Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Na konci loňského roku byl narychlo schválen nový zákon o odpadech, který mění výrazně podmínky pro účtování poplatků a stanovuje obcím limity pro svozy a třídění odpadů. Letos ještě mohly obce vybírat poplatky a vést odpadový systém ve starém režimu. Od roku 2022 se však obce i města musí držet nového zákona. Ten neumožňuje mimo jiné stanovovat rozdílné ceny plateb za odpad od trvale a netrvale žijících.

Od roku 2022 je tedy třeba obnovit poplatky osob hlášených k trvalému pobytu v obci. Jsme si vědomi, že v roce 2016 byl tento poplatek v naší obci zrušen, protože ho rozpočtově kompenzovalo tehdejší zvýšení daně z nemovitosti. Avšak zatímco od té doby se výše daně z nemovitosti změnila minimálně, poplatky účtované obci za svoz odpadů se zvýšily velmi výrazně a výrazně narostou i v roce 2022.

V roce 2021 obec vydá za svoz komunálního odpadu cca 2 000 000,- Kč. V roce 2023, dle avizovaných cen od svozové firmy, bude cena za svoz odpadu ve výši 2 300 000,- Kč. Nárůst cen za odpady tedy není v desítkách tisíc, ale roste po statisících. Z toho důvodu již není finančně možné, aby obec kompletně odpady dotovala.

Náklady na jednoho poplatníka činní cca 1200 – 1300,- Kč. Se zastupiteli jsme tedy schválili poplatek ve výši 720,- Kč ročně (60,- kč na osobu za měsíc). Ponecháváme cca. 10 let starou sazbu poplatku. Obec bude za každého poplatníka doplácet cca 400,- Kč. Stejný poplatek budou odvádět vlastníci za každou jednu nemovitost k rekreačnímu bydlení, kde není ani jedna osoba v obci trvale hlášená.

Je možné žádat o osvobození od poplatku v některých případech (dlouhodobý pobyt mimo obec – studium, práce v zahraničí atd.)

Podrobnosti budou obsahem vyhlášky, kterou naleznete ZDE.

S ohledem na dlouhodobější výhled pokračujícího růstu cen za odvoz směsného odpadu je pravděpodobné, že obec v budoucích letech přejde na jiný systém plateb za odpad, který bude jednotlivé domácnosti motivovat k menší produkci a intenzivnějšímu třídění odpadu. Budeme se tomuto systému věnovat intenzivně v příštím roce. Platba poplatku

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Husinec za rok 2020 a 2021

Podle zákona o odpadech má obec nově povinnost nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství.

Tabulku s přehledem je Zde (20.55 kB) a zde je přehled za školu

Třídění odpadu

Plast / Papír / Nápojové kartony / Kovy / Sklo / Textil / Drobné elektrospotřebiče

Každý už dnes zná barvy kontejnerů na tříděný odpad, ale i ti, kdo pravidelně třídí, se čas od času setkají s odpadem, o kterém si nejsou jisti, do které nádoby patří - takový odpad pak nezřídka končí v popelnici na směsný odpad. Informace, podle kterých se můžeme při třídění odpadu řídit, lze nalézt přímo na barevných sběrných nádobách. Popisy na nich jsou však často nečitelné, špinavé či seškrábané.

Rádi bychom Vám tedy pomohli případné dilema rozhodnout a přiblížit možnosti třídění odpadu, které naše obec nabízí.

Jako první se podíváme na plasty, patřící do žlutého kontejneru, které jsou přítomné na všech stanovištích tříděného odpadu. V nádobách na komunální odpad tvoří plasty po organickém biologicky rozložitelném odpadu druhý největší podíl nevytříděných odpadů (dle INCIEN 2018 se jedná o 8 %).

Do žlutého kontejneru tedy patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve (sešlápnuté), polystyren, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, obaly ze spotřebního zboží a další výrobky z plastů označené příslušnou značkou (a i odpady označené číslem 7).

Do kontejneru nepatří znečištěné obaly (se zbytky potravin), obaly od nebezpečných chemikálií, novodur či podlahové krytiny.

Důležitým poznatkem je, že nálepky na jednotlivých kontejnerech se mohou lišit podle technického vybavení třídících linek.

Co se s odpadem dále děje? Na dotřiďovací lince se vytřídí jednotlivé druhy plastů, které jsou dále lisovány do balíků a odvážejí se ke zpracování na recyklační linky, kde  dochází k jejich vyčištění od nečistot, mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Granule se pak roztaví a jsou použity k dalšímu zpracování. Ty, které nelze dále zužitkovat jsou využity jako alternativní palivo, které se nejčastěji spaluje v cementárnách.

Zdroj:

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/plast

Adam Pešek a Michal Horák

Komise životního prostředí a odpadového hospodářství

Analýza nakládání s odpady - studie odpadového hospodářství

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) zpracoval na objednávku obce studii, která mapuje nakládání s odpady v obci. Předkládá zajímavé závěry, které ukazují rezervy v odpadovém hospodářství obce, zejména ve třídění odpadů. 

Bude třeba zvolit efektivnější systém nakládání s odpady, zejména s ohledem na chystané velké zdražení skládkovaného směsného komunálního odpadu (tedy obsahu "černých" popelnic) od roku 2020.

6.8.2018 Jana Münzbergerová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru