Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Koncept lesní školky

ZSovickaákladní charakteristikou LMŠ je celoroční pobyt dětí venku, ve volné přírodě lesa. Chceme dětem umožnit co nejčastější přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, proto volíme pobyt venku za každého počasí a od raného věku dítěte.

Základní principy

 • klíčové kompetence rozvíjející se ve volné přírodě
 • rozvoj motoriky (tělesná a pohybová kompetence)
 • podpora smyslového vnímání (smyslová a vjemová kompetence)
 • rozvoj kreativity (kompetence k tvořivosti a fantazii)
 • podpora sociálního chování (sociální kompetence)

Principy LMŠ

 • celoroční pobyt venku za každého počasí
 • není špatné počasí, pouze špatné oblečení
 • zázemí má charakter příležitostně využívaného přístřeší
 • základní prostředí výchovy je zpravidla v lese
 • základem pro pobyt s dětmi venku je vzájemná důvěra
 • východiskem pro vzdělávací program je situace, spontánní hra a přímá zkušenost dětí
 • LMŠ rozvíjí děti všestranně v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání

Podmínky vzdělávání

Základní podmínky předškolního vzdělávání, ze kterých vychází nastavení provozu LMŠ, jsou definovaný v legislativních normách závazných pro všechna zařízení registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení. Pro provoz lesních mateřských škol je zásadní Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v jejíž aktuálním znění je poprvé definována lesní mateřská škola jako typ mateřské školy a současně vymezuje specifické podmínky logistického a administrativního provozu lesních mateřských škol. Praktické fungování lesních mateřských škol v prostředí volné přírody pak fakticky umožňuje zejména Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejíž aktuální znění platné od 14. 1. 2017 uvádí v §9, odst. 1-5 specifika hygienického provozu zázemí lesních mateřských škol.

Pevné zázemí - maringotky

Zázemí LMŠ se nachází na parcele č. 300/4 katastrální území Husinec-Řež. Na oploceném pozemku o rozloze 1292 m2 jsou postavené 2 maringotky,  které dětem bude sloužit jako základna. Tato lokalita poskytuje rozmanité prostředí, které dětem nabízí neomezené množství zábavy a pedagogům širokou škálu výchovně vzdělávací inspirace.  Děti zde najdou zázemí pro odpolední odpočinek, úkryt v případě velmi nepříznivého počasí a prostor, kde si uloží náhradní oblečení. Každé dítě bude mít vlastní označený box na náhradní oblečení a další osobní věci. Na pozemku je vybudována propojovací terasa mezi maringotkami, schody a zábradlí. Jedna maringotka slouží jako výuková a hrací, druhá je určena na spaní. Dále mají děti k dispozici venkovní učebnu – zastřešenou pergolu. Při řízených pracích, jakými jsou psaní, výtvarná tvorba či jiné aktivity zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky, budou děti využívat stůl  na terase, v případě nepříznivého počasí v maringotce. Postupně budou vybudovány i rozmanité pracovní koutky a zahrada. Výchovně vzdělávací program bude zaměřen zejména na využití přírodních materiálů a pomůcek, které významným způsobem podporují kreativitu dětí.

Prostor pro příležitostný denní pobyt - k tomuto účelu slouží celoročně obyvatelná maringotka. Je vybavena nábytkem odpovídajícím ergonomickým požadavkům dětí (stoly, židle), regály a police na uložení pomůcek pro výchovně vzdělávací proces (výtvarné potřeby, hudební nástroje, didaktické pomůcky atd.). Hračky drobných rozměrů a výtvarný materiál je uložený bezpečně. Maringotka slouží též pro uložení osobních věcí dětí a dospělých a nezbytných pomůcek. V zimě je v ní uložena pitná voda. Slouží také k příležitostnému pobytu dětí např. při převlékání, při potřebě ohřát se nebo k pobytu za extrémních klimatických podmínek (silný vítr, teplota pod -10°C). Dostatečné světlo je zajištěno nabíjecími přenosnými svítilnami. Do maringotky je přístup přímo z venku.

Maringotka pro odpočinek je vybavena lehátky a prostorem pro uložený spacích pytlů. Je zde  oddělený prostor – čistící zóna, kde děti ukládají obuv. Dále zóna, kde se děti převlékají  a připravují na odpolední odpočinek. Náhradní oblečení bude mít každé dítě ve vlastním boxu a šatničce. V boxu je jen čisté oblečení, sáček na špinavé oblečení v prodyšné tašce. Děti budou odpočívat ve vlastním spacáku. K dispozici budou i náhradní spacáky umístěné v samostatné skříňce. Na odpočinkové plochy bude vstup povolen pouze bez bot a v čistém oblečení. Spacáky budou pravidelně předávány domů k vyprání – 1krát týdně nebo podle potřeby.  V obou částech zázemí bude udržováno příznivé mikroklima, v zimním období vytápěno na teplotu v rozmezí 18 – 20 °C.

Zázemí venkovní zahrada

Oplocená plocha zahrady čítá 1292 m2.  Na zahradě je vybudovaná venkovní učebna – pergola, vrbová hnízda, terasa spojující maringotky, dřevěné toalety – separační wc, hmatový chodník, prostor pro ranní a odpolední kruh, ohniště, záhonky na pěstování, stromy, kompost, králíkárna na chovatelství a travnatý prostor pro volnou hru.

Personální zajištění

2 - 3 kvalifikované učitelky mateřské školy, 1 nepedagogický zaměstnanec – pomocný personál

Životospráva

Zásady správného stravování je jedním z důležitých pilířů LMŠ. Na obědy budou děti docházet do budovy ZŠ a MŠ Husinec – Řež.  Doplňková jídla – svačiny  budou dětem dovezena na vozíku pomocnou kuchařkou.  Pitný režim zajištěn – barely s pitnou vodou, každé dítě bude vlastní lahvičku z domova, při svačině bude podáváno mléko nebo čaj v plecháčku. Mezi jednotlivými pokrmy budou vhodné intervaly. Denní rytmus a řád v LMŠ bude pravidelný a zároveň flexibilní  k náhodným událostem. Vzhledem k faktu, že většina programu bude probíhat venku, bude zajištěn dostatečný pohyb a zázemí v podobě maringotky dětem nabídne vhodné místo k odpočinku.

Pitný režim

dopoledne mají děti pitný režim zajištěn rodiči - lahví (termoskou) v batůžku.

Pedagogové po celý den dohlíží na pitný režim dětí, vedou děti k pití. V rámci školního stravování je pitný režim zajištěn – nesladký čaj, voda. Nápoj je dětem celodenně k dispozici
v odpovídající samoobslužné nádobě, která nepropouští světlo - várnice. Ta je umístěna
v blízkosti zázemí, případně při chladném a nepříznivém počasí uvnitř. Je kladen důraz
na zdravé stravování, děti jsou vedeny k úctě k jídlu a ke kultuře stolování
a správným stolovacím návykům. 

Denní režim

Denní režim - pravidelný časový a programový harmonogram v LMŠ. Režim nastaven pružně a může se lišit na základě aktuálních externích podmínek, psychického a fyzického stavu přítomných dětí a jejich individuálních aktuálních potřeb, nicméně jeho rámcové rozložení -  dodržovat. Cílem nastavení - pomoci dětem získat pocit jistoty a důvěry v okolní svět. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Kombinace individuální a skupinové práce,  improvizované činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, objevování, aby pracovaly vlastním tempem.

7:30- 8:15 - Příchod a předávání dětí pedagogům do školy  (volná hra, aktivity na zahradě)

8:15- 9:00 - Ranní kruh  (přivítání, zpívání s nástroji, motivace k denním aktivitám, hry)

9:00- 9:30 - Svačina

9:30 : 12:00 - Výprava do přírody, program v blízkosti zázemí (řízená činnost, volná hra, individuální zkoumání přírody)

12:00 – 12:30 - Oběd

12:30 – Odchod do zázemí LMŠ

13:00- 13:30 - Vyzvedávání dětí

13:00 – 15:00 - Odpočinek (čtení pohádek, spánek, program pro předškoláky, klidové aktivity)

14:00- 15:00 - Odpočinek (čtení pohádek, spánek, program pro předškoláky, klidové aktivity)

15:00 - 15:30 - Odpolední svačina

15:30 – 16: 00 - Odpolední program (výtvarné tvoření, společné hry)

16: 00 - 16:30 - Vyzvedávání dětí

Uvedené časy jsou pouze orientační, program se přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí a počasí!!!

Organizace vzdělávání

Děti jsou do MŠ přijímány ředitelkou školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších změn podle vyhlášky 43/2006 Sb.,

o předškolním vzdělávání. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy společně s kritérii pro přijetí dítěte do LMŠ. Přijímací řízení probíhá v souladu se správním řádem.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Většina vzdělávacího programu bude probíhat venku za každého počasí. Maximálním počet 16 dětí v jedné věkově heterogenní třídě. Věkově smíšený kolektiv ve věku od 3 do 6 let. Věkově smíšené skupiny dětí vedou  k většímu rozvoji samostatnosti a k osobnostnímu rozvoji dětí. Učení probíhá z velké části nápodobou na základě vlastní vnitřní motivace mladších dětí. Mladší děti se současně v kolektivu starších dětí mimoděk připravují na zvládání náročnějších úkolů a mají přirozený přístup k novým oblastem myšlení. Dříve projevují zájem o činnosti, které by jim v homogenním kolektivu nebyly nabízeny na základě jejich nízkého věku. Věkově heterogenní skupina rovněž podporuje rozvoj řeči, dříve dochází k aktivaci rozšíření slovní zásoby.

U starších děti se výrazným způsobem rozvíjí prosociální chování, zejména ohleduplnost, trpělivost, respekt a tolerance, dle našeho vnímání základní stavební kameny sociálně rozvinuté společnosti. Současně se u dětí výrazným způsobem rozvíjí kognitivní myšlení, děti se učí strukturovat vlastní myšlenky, aby je mohly předávat mladším dětem.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program LMŠ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních. V LMŠ se jedná zejména o činnosti a aktivity provozované venku, v přírodě, v lese, za každého počasí. LMŠ vychází z různých koncepcí, které děti respektují jako plnohodnotné a rozhodování schopné malé bytosti, které mají nám dospělým, mnoho co nabídnout. Celková filozofie LMŠ je založena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Chceme dbát o celostní rozvoj dětí a uvědomujeme si, že častý a pravidelný pobyt malých dětí ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou, ve všech jejich podobách od jara do zimy, je pro zdravý vývoj dětí ve všech ohledech prospěšný. Prospěšný pro zdraví jedinců a prospěšný pro zdraví společnosti. Zároveň chceme chránit dětství našich dětí.

Rytmus roku

vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. Ve Školním vzdělávacím programu LMŠ navazujeme na lidové tradice úzce spjaté právě  se střídáním ročních období
a veškerým děním v přírodě. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

Měsíční rytmus

vychází z rytmu roku a jeho měsíčních celků. Každý měsíc dochází k proměnám přírody, které inspirují naši činnost. Dění v přírodě reflektujeme skrze slavnosti a tematická setkání.

Rytmus týdne

je spojen vždy s činnostmi, které podporují všestranný rozvoj dětí. Jednotlivé dny nejsou pravidelně nijak zaměřeny, ale vždy jsou v průběhu týdne dětem nabízeny výtvarné činnosti - upřednostňujeme činnosti s přírodními materiály, hudební činnosti (děti mají k dispozici volně dostupné Orffovy nástroje), pohybové činnosti, činnosti k podpoře rozvoje komunikace (předčtenářské dovednosti, pohádky, divadlo), řemeslné činnosti, činnosti na rozvoj matematického myšlení a prostorovou orientaci. Pohybové, výtvarné, hudební a další činnosti na sebe v průběhu týdne navazují a vztahují se kontinuálně k tématu, se kterým v daném období pracujeme. Každý den probíhá s předškoláky příprava na vstup do školy, na základě předchozího mapování úrovně školní zralosti, které provádí pedagogové. V rámci předškolní přípravy předškoláků pracuje pedagog s dětmi zpočátku individuálně, postupně pracují předškoláci ve skupinách pod vedením pedagoga. Pro předškolní přípravu jsou využívány různé didaktické pomůcky. Vzdělávání předškoláků prostupuje i dalšími činnostmi v průběhu dne, stejně jako vzdělávání dětí mladšího věku a není jen vázáno na řízenou činnost u pracovního stolu.

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru