Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky k odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

 1. Odběratelem, který uzavírá s obcí Husinec (dále jen provozovatel) smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak;   u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy dle zákona č. 72/1994 Sb. je odběratelem společenství vlastníků. Kanalizační přípojka je v majetku odběratele.
 2. Podmínky, za kterých provozovatel zabezpečuje odvádění odpadních vod kanalizací, se řídí zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláškou  č. 428/2001 Sb., v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – účinnost od 1.3.2003.
 3. Odběratel je povinen při užívání kanalizační přípojky dodržovat následující pravidla:
 1. na kanalizační přípojku lze připojit pouze odpadní vody, které mají charakter komunálních odpadních vod
 2. zakazuje se připojování vnějších zdrojů odpadních vod na kanalizační přípojku, a to včetně dešťových vod
 3. při používání kanalizační přípojky je nutno dodržovat kanalizační řád a platné právní předpisy
 4. zakazuje se vypouštět do odpadních vod a vhazovat do zařízení látky, které mohou poškodit zařízení, a to zejména:
 • oleje, písek, maltu, beton, žiletky, hřebíky
 • textilie, silonové punčochy, provazy, tkaničky, hygienické vložky, vlhčené ubrousky
 • obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, střívka
 • jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky
 • odpady z drtiče domovních odpadků
 • ostatní látky, které mohou způsobit poruchu kanalizační přípojky
 1. zakazuje se svévolně manipulovat s čerpacím zařízením, včetně jeho ovládacích prvků, zejména svévolně otevírat skříňku ovládací automatiky, dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky atd., provádět ruční čerpání, vstupovat do domovní čerpací šachty
 2. prostor nad domovní čerpací šachtou je nutno ponechat volně přístupný
 3. minimálně jednou za rok je nutno provést vyčištění jímky a čerpadla
 4. opravy a revize kanalizační přípojky včetně čerpacího zařízení a jeho jednotlivých prvků je oprávněna provádět pouze k tomu odborně způsobilá osoba
 5. v případě poruchy nebo nefunkčnosti čerpacího zařízení je možno v pracovní dny kontaktovat pracovníka servisu kanalizace na tel. č.: 725 021 835, ve volné dny a svátky lze za účelem nouzového vyčerpání jímky kontaktovat majitele fekálního vozu na tel. č.: 723 333 687
 1. Smluvní strany se dohodly, že v důvodných případech odběratel umožní provozovateli na základě písemného vyzvání přístup k přípojce kanalizace ke kontrole a odběru vzorků na produkčních místech odpadních vod.
 2. Smluvní strany se dohodly, že odběratel bude informovat provozovatele o zamýšlených stavebních změnách a opravách na kanalizační přípojce.
 3. Pro účel vyúčtování je nejmenší jednotkou objemu 1 m3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem skutečného zjištění spotřeby.
 4. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, v případech vymezených v § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
 5. Provozovatel se zavazuje, že ve smlouvě uvedené údaje o odběrateli budou použity pouze pro účely plnění předmětné smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na technické a provozní údaje o připojené nemovitosti, jejichž zjištění a evidence jsou nezbytné pro provozovatele a kanalizační sítě.
 6. Účinky doručení veškerých informací, oznámení a sdělení zaslaných na adresy uvedené ve smlouvě nebo na adresy oznámené druhou smluvní stranou nastávají také dnem vrácení těchto informací, oznámení a sdělení jako nedoručitelných odesílající smluvní straně.
 7. Pokud se odběratel rozhodne odvádění odpadních vod dle této smlouvy ukončit a důvodem výpovědi není změna vlastnických práv k připojené nemovitosti, je povinen požádat provozovatele současně s podáním výpovědi o provedení konečného odečtu a o provedení činností spojených s odpojením přípojky. Provozovatel provede konečný odečet a demontáž k poslednímu dni výpovědní lhůty. Odpojení přípojky provede na základě písemné žádosti odběratele provozovatel, náklady s tím spojené hradí odběratel. Pokud odběratel nepožádá o provedení konečného odečtu a o provedení činností spojených s odpojením přípojky současně s výpovědí smlouvy, je povinen platit dále stočné, až do okamžiku odpojení přípojky. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru