Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

GDPR

Informační povinnost obce

S ohledem na přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), informuje obec Husinec, jako správce osobních údajů, o skutečnostech podstatných pro zpracování osobních údajů při plnění jednotlivých agend obce.  

Správcem osobních údajů je obec Husinec, se sídlem obecního úřadu U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec.

Důvody zpracovávání osobních údajů

Hlavním důvodem zpracování osobních údajů obcí je plnění jejích zákonných povinností, tj. výkon jednotlivých agend v oblasti samostatné i přenesené působnosti obce. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v rozsahu nezbytném pro uzavření či plnění smluvních vztahů.

Obec Husinec vykonává zejména tyto agendy, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., evidence obyvatel, vedení obecní kroniky, správa místních poplatků, vedení spisové služby, kácení stromů, účetnictví, agenda voleb, zaměstnanecká agenda aj.  

Povaha zpracovávaných údajů 

Všechny osobní údaje musí být zpracovány v souladu se základními zásadami, tzn. jsou:

 1. korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů,
 2. shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně vyjádřené a legitimní,
 3. relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené,
 4. přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny,
 5. ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou je to nutné pro stanovený účel,
 6. ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že OÚ nebudou zpracovány neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekt údajů (fyzická osoba) má dále uvedená prava týkající se ochrany a zpracovávání jeho osobních údajů, která může za podmínek stanovených právními předpisy uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména v článcích 15 až 23 Nařízení GDPR.

Subjekt údajů může uplatnit zejména tato práva

 1. Právo na přístup k osobním údajům – právo obdržet informaci, zda určité osobní údaje obec o fyzické osobě zpracovává.
 2. Právo na opravu – veškerá data, která obec zpracovává, jsou vedena v aktuální a přesné podobě; v opačném případě je subjekt údajů oprávněn žádat opravu zpracovávaných údajů o jeho osobě.  
 3. Právo na výmaz – subjekt údajů je za splnění zákonných podmínek oprávněn žádat jejich výmaz (ukončení zpracování). Takto nelze však vymazat osobní údaje zpracovávané v souladu s právními předpisy (na základě právního titulu).  
 4. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů je za splnění zákonných podmínek oprávněn žádat omezení zpracování osobních údajů o jeho osobě.  
 5. Právo vznést námitku – subjekt údajů je oprávněn podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Obec je povinna takovou námitku vyřídit.  
 6. Právo odvolat souhlas – je-li právním titulem pro zpracování osobních údajů obcí souhlas udělený subjektem údajů, je tento oprávněn jej kdykoli odvolat.

Dotazy a podněty týkající se ochrany osobních údajů lze adresovat pověřenci obce Husinec pro ochranu osobních údajů viz  níže.

Kontaktní osoba pověřence

Tomáš Sazeček

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru