Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Výstavba Slunečná

Harmonogram realizace

Harmonogram 9-12-2023.pdf (108.29 kB)

Plánek výstavby (1.38 MB)

 

Začátkem roku 2021 došlo ke změně majitele stavební parcely v lokalitě Slunečná, vlastníkem je společnost H2O Group, a. s.

Společnost hodlá umístit do lokality 13 rodinných domů. 

Po delším vyjednávání se podařilo najít vzájemnou shodu mezi developerem a požadavky obce a v červenci 2023 byla podepsána smlouva o spolupráci. Na základě této smlouvy bude obci zaplacen poplatek stavebníka ve výši 1.950.000 Kč. Dalším závazkem ze strany developera je rekonstrukce ulice U Tří jezevčíků po dokončení projektu a také zajištění průchodu kolem jejich pozemku na pěšinu k vyhlídce. 

Dne 3. 8. 2023 proběhlo v areálu budoucí výstavby symbolické poklepání základního kamene. Samotná stavba by měla být zahájena v průběhu září 2023. Předpokládaná délka realizace je 2 roky.

H2O (224.42 kB)

H2O

H2O

Aktualizace: 3. 8. 2022

Schválena Smlouva o spolupráci

Na pondělním zasedání zastupitelstva obce Husinec dne 2.9.2019 byla zastupiteli schválena Smlouva o spolupráci mezi obcí Husinec a společností Slunce Invest s.r.o. Zasedání se zúčastnil též jednatel společnosti pan Jan Turek, který občanům představil projekt plánované výstavby. Smlouva bude podkladem pro vyřízení stavebního povolení. Na těchto stránkách Vás budeme průběžně informovat o jednotlivých fázích výstavby.
Více informací ze zasedání ZO naleznete zde.

6.9.2019, Veronika Kristová

Další fáze přípravy výstavby v lokalitě Slunečná

Vážení občané, 

Chceme Vás informovat o dalším vývoji v přípravě výstavby 15 rodinných domů v lokalitě Slunečná. V této chvíli máme na stole návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí a investorem. 

Hlavními body předkládané smlouvy jsou:

Závazek investora

  • provést monitoring studní a vodních zdrojů v blízkém okolí před započetím, v průběhu a po ukončení prací na vrtech pro geotermální čerpadla
  • umožnit účast odborné osoby pověřené obcí, která by kontrolovala provádění monitoringu a vrtů
  • provést rekonstrukci vozovky v ulici U tří jezevčíků po dokončení výstavby
  • zaplatit obci příspěvek ve výši 2.250.000,-Kč na vybudování veřejné infrastruktury v obci
  • závazek obce poskytnout stavebníkovi součinnost při získání stavebního povolení či jiného rozhodnutí/opatření stavebního úřadu v případě, že projekt bude odpovídat všem stavebně technickým požadavkům a parametrům dle smlouvy

Dále se s investorem podařilo dohodnout umístění nových domů tak, aby zbytečně nebylo třeba mezi stávající zástavbou v ulici Slunečná a novou výstavbou umísťovat protipožární zeď. Dle příslibu investora by oplocení v severní části lokality (sousedící se stávající zástavbou) mělo být provedeno z materiálu, který nebude vytvářet zbytečné překážky a zátarasy ve výhledu a krajině. Bude rekonstruována opěrná zeď na jihu lokality a podél jižního břehu bude vysázena zeleň tak, aby došlo k vizuálnímu rozředění výstavby při pohledu z vltavského kaňonu. 

Smlouvu, včetně příloh, naleznete zde. O smlouvě chceme nechat hlasovat na zářijovém zasedání zastupitelstva obce Husinec.dne 2.9.2019.

V případě, že k uvedenému máte jakékoli dotazy, neváhejte prosím kontaktovat vedení obce.  

Děkujeme

Koncept smlouvy o spolupráci

Celková koordinační situace

Pravidla pro jednání  se stavebníky

Znalecký posudek_vrty pro tepelná čerpadla_RNDr. Novak

Oponentský posudek_Glaukos_RNDr.Řízek

21.8.2019, vedení obce

Jednání na stavebním úřadě Klecany

Rádi bychom připomenuli, že dne  30.7.2018 v 9:00 proběhne na stavebním úřadě v Klecanech  jednání ve věci společnosti SLUNCE INVEST s.r.o. týkající se výstavby 15 rodinných domů a vrtů pro teplené čerpadla. Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání naleznete na úřední desce

I nadále probíhají jednání se stavebníkem panem Turkem ve věci realizace plánovaného projektu ať už jde o výstavbu samotnou, tepelná čerpadla, příspěvek stavebníka v souladu se schválenými Pravidly apod.

Veřejné projednání výstavby v lokalitě Slunečná

V návaznosti na veřejné projednání projektu výstavby v lokalitě na Slunečné na konci února 2019 proběhlo dne 29. 3. 2019 jednání zástupců obce s Janem Turkem, zástupcem investora, společnosti Slunce Invest, s.r.o., která výstavbu 15 rodinných domů (s jednou bytovou jednotkou) v uvedené lokalitě připravuje.

Hlavními body jednání byla problematika geotermálních vrtů, výstavba zdi, příspěvek investora obci a další. Více informací viz. zápis z jednání. V plánu je též další veřejná diskuze. O přesném datu budeme včas informovat.

Dne 4.4.2019 proběhl se zástupci Odboru životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Brandýs nad Labem průzkum v terénu ve věci doporučené výsadby zeleně v rámci celého projektu z důvodu zachování krajinného rázu dané lokality.

PROTOKOL z jednání naleznete zde

6.4.2019 Veronika Kristová


Současná plánovaná výstavba v lokalitě Slunečná odpovídá urbanistické studii, která byla schválena zastupitelstvem obce Husinec dne 1.4.2005. Tato urbanistická studie i následně vydaná rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a povolení výstavby inženýrských sítí na předmětnou část lokality č. 5 SOP 3 umisťuje 15 samostatně stojících rodinných domů (11 řadových RD v další části lokality bylo již postaveno a zkolaudováno). 

Stavitelem v dané lokalitě bude spolčnost Slunce Invest s.r.o., kterou zastupuje pan Jan Turek, jednatel společnosti. Výstavba domů je plánována jako nízkoenergetické bydlení jehož hlavním zdrojem tepla budou tepelná čerpadla, s jejichž vybudováním je spojeno hloubení vrtů. Tato informace vyvolala obavy místních obyvatel o ztrátu vody z vlasntích studní v důsledku hloubení. Dne 28.2.2019 proběhlo veřejné projednání a presentace celého projektu na obecním úřadě.

Viz níže zápis z jednání a další potřebná dokumentace a informace k danému projektu.

1. Zápis z jednání dne 28.2.2019

2. Posudek tepelná čerpadla

2.1 - Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 1

2.2. Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 2

3. Projektová dokumentace výstavby

5.3.2019 Veronika Kristová

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru