Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Husinec
ObecHusinec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Projekty v realizaci

NOVÁ VÝSADBA V HUSINCI-ŘEŽI

Na základě dotace získané v roce 2020 započala v naší obci nová výsadba stromů. V některých oblastech starší zástavby je stromové patro minimální nebo zcela chybí, nachází se zde jen zbytky staré výsadby či náletové dřeviny. V některých nových lokalitách nebylo stromové patro kvalitně založeno a došlo tak velkým úhynům. 

Lokality, kde je plánovaná (nebo již zrealizovaná) nová výsadba:

 • svah u fotbalového hřiště
 • lokalita K Mandelce
 • Červená Skála
 • husinecká serpentina

Na základě zhotoveného odborného posudku, který mapuje stávající stav výsadby v obce, byly zvoleny tyto nové dřeviny: 

 • javor babyka (Acer campestre 'Red Shine')
 • břestovec západní (Celtis occidentalis)
 • třešeň ptačí (Prunus avium 'Plena')
 • dub cer (Quercus cerris)
 • dub pýřivý (Quercus pubescens)
 • jilm habrolistý (Ulmus minor)

Celkem bude vysázeno 57 nových stromů, které budou ukotveny ke třem kůlům. Půda bude vylepšena přidáním 30% výsadbového zahradního substrátu, který bude přimíchán do stávající půdy. Pro snazší zálivku budou do výsadbové jámy nainstalovány drenážní hadice naplněné štěrkem. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM OBČANŮM A DĚTEM, KTEŘÍ SE DOBROVOLNĚ ZAPOJILI DO SÁZENÍ. 

Poděkování patří také paní Cucové z MAS Nad Prahou, která nám pomohla při zprostředkování dotace a také pomohla při výsadbě samotné. 

ODBORNÝ POSUDEK K VÝSADBĚ (1.72 MB)

FOTOGRAFIE Z DOBROVOLNÉHO SÁZENÍ (FOTO JAN HANDREJCH, www.handrejch.com)

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

Děti sázejí na Červené Skále

6. 5. 2021


BEZBARIÉROVOST OÚ, ZOBYTNĚNÍ PŮDY OÚ PRO KOMUNITNÍ ÚČELY, HASIČSKÁ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

V roce 2020 byla zahájena příprava projektové dokumentace pro vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí technické čety. V témže roce byla odeslána žádost o dotaci na uvedenou projektovou dokumentaci. V roce 2021 bylo obdržení dotace schváleno Středočeským krajem v rámci Fondu na obnovu venkova. 

Veřejné prostranství - vizualizace

Dne 12. 4. 2021 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde Ing. arch Lukáš Lacina ve své prezentaci předvedl návrhy na úpravy budovy obecního úřadu a jeho zázemí. Níže je výňatek z prezentace.

VIZE REVITALIZACE AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU - ING. ARCH LUKÁŠ LACINA 

Zde vidíme stávající stav areálu obecního úřadu, který spočívá v hlavní budově, která je přístupná z veřejné části, která se skládá z parkoviště a silniční komunikace. Zbylá část areálu je za plotem a slouží téměř výhradně technickým službám obce. 

Prostranství za obecním úřadem - současný stav

Jak víme, obec Husinec-Řež má nedostatek ploch pro veřejné shromažďování a pro veřejnou zeleň.  Veřejný život se odehrává na parkovišti u Egidy případně na fotbalovém hřišti. Na obrázku je schéma stávajícího stavu areálu (zelené objekty) s vyznačením záměru, který je ve fázi projednávání na stavebním úřadě, je hotová dokumentace pro stavební povolení. Autorem tohoto návrhu (fialové objekty) je Ing. arch. Pavel Geier, který zpracoval návrh hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče (A)přístřešek technických služeb (B). Stávající garáže (C) v současné době slouží pro hasiče a budou uvolněny pro technickou četu. Záměrem projektu je uklizení současného dvora a zaparkovat do techniku do interiéru.

Návrh - areál obecního úřadu - A: hasičská zbrojnice, B: přístřešek technických služeb, C: stávající hasičská zbrojnice

Vedení obce dále přišlo s impulsem zbourat stávající ploty oddělující veřejné prostranství se stávajícím zázemím technické čety a otevřít tuto část veřejnosti. Vedle veřejného prostory se budou řešit úpravy obecního úřadu, jimiž je (1) zobytnění půdy , která je prostorná a vysoká a nabízí prostor k využití, dále (2) zateplení a sjednocení fasád(3) bezbariérovost. Bezbariérovost spočívá v přístavbě výtahu a přístavbě bezbariérové rampy, která překonávýškový rozdíl zhruba pěti schodů, kdy přízemí úřadu s podatelnou je zhruba o půl metru nad okolním terénem.

Stávající dispozice úřadu dle plánku jednoznačně ukazuje možnost přístavby výtahové šachty a vytvoření nového reprezentativního hlavní vstupu ze severního průčelí. To samé by bylo umožněno i v druhém patře a v prostoru půdy. Otázka přístavby se v tom návrhu spojuje s mojí myšlenkou na vytvoření dominanty a orientačního bodu, kdy se pohybujeme v této dolní části obce, která je charakteristická obytnou zástavbou, vilovými objekty, rezidenčním bydlením v podstatě jednotného charakteru, tak postrádám v této obci jednoznačný orientační bod a posunul samotný objekt úřadu i areálu, který má prozatím charakter obytné budovy a posunul jej do druhé typologie – veřejné budovy, radnice.

Zde na obrázku vidíme návrh přístavby výtahové šachty, hodinové věže, hlavní vstup a schodiště. Bezbariérová rampa se bude vinout z jižní strany úřadu. Vidíme zde otevření toho prostoru na obou stranách úřadu, plot bude probíhat v podstatě až za úřadem, veřejná plocha bude posunuta od stávajícího plotu dozadu až k budovám technického zázemí.

Nová tvář úřadu - hodinová věž

PůdorysyPodkroví - výkres

Nová tvář úřadu - hodinová věž - pohled z boku 2

Zde to vidíme v nadhledové vizualizaci. Plánované úpravy budou zahrnovat:

 • Zbourání stávající opěrné stěny
 • Přesunutí stanoviště pro komunální a tříděný odpad k hranici pozemku
 • Posunutí oplocení na úroveň hasičské zbrojnice a zadní část úřadu

Návrh veřejného prostoru - stromy a zeleň - nadhled

Vidíme zde i materiálové řešení toho zázemí, které jsme s architektem Pavlem Geierem posunuli ještě na tu budovu stávající, kde by byl dřevěný obklad (dřevěné lamely, který je plánován i nových dvou budov, v kombinaci s oplechováním.

Vzniknou tady dva veřejné prostory – severní a jižní. V severní části zůstávají parkovací stání a plochy pro pěší doplněné parkovou plochou s mlatovým povrchem. Pro běžné potřeby úřadu zde bude pět parkovacích stání plus čtyři se zatravňovacími dlaždicemi. Pro případné konání nějaké obecní akce a získání prostoru je možné nechat auta vyparkovat, a tím se do veřejného shromažďovacího prostoru započítá i parkovací plocha a komunikace, na kterou se dá včas zákaz. Dále navrhujeme úpravu ploch z živičného povrchu do dlážděného, aby prostor získal charakter náměstí.

Dále je v plánu náhradní výsadba: jeden vzrostlý strom a dva větší stromy, malé stromořadí i menší stromy, které budou umístěny do dlažby.

Zde vidíme vizualizaci z pohledu chodce s možným využitím – je zde možné konat trhy, vánoční akce atd. Došlo také k jednání s bezprostředními sousedy, kde došlo k malým korekcím. Stávající kašna bude zachována.

Areál OÚ - z pohledu chodce

Hlavní úpravy týkající se vzhledu, obálky budovy obecního úřadu zahrnují:

 • Bezbariérovovst
 • Materiální řešení – budova – bílá sjednocená omítka
 • Přístavba – bílá omítka reliéfní (obdobná je radnici v Líbeznici)
 • Vikýře do půdního prostoru
 • Spojení půdního prostoru a hodinové věže by bylo řešeno plechem v šedé barvě (stejně jako na hasičské zbrojnici)
 • Prosklení hlavních chodeb úřadu
 • Zateplení

Nová tvář úřadu - hodinová věž - pohled z boku

STUDIE PROVEDITELNOSTI - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Aktualizace: 27. 4. 2021


PROJEKT - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ - NAD ÚDOLÍM

Zastupitelstvo obce Husinec schválilo vyhlášení veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice Nad Údolím. 

V letošním roce jsme si v rozpočtu vyčlenili finance na projektovou dokumentaci na komunikaci, chodníky, parkovací stání v celé ulici Nad Údolím. Tento projekt má vysokou prioritu s ohledem na plánovanou výstavbu a s ohledem na poměrně vysoký příspěvek stavebníka na rekonstrukci této komunikace.

V dřívějších letech byla zpracována studie na celou ulici.  Projekt by byl tvořen ze dvou částí. Rekonstrukce bude nutno rozdělit na dvě fáze:

Část A – od hlavní silnice po křižovatku u obchodu

Část B - od samoobsluhy po konec

Projekt- ulice Nad Údolím - rekonstrukce II

Projekt- ulice Nad Údolím - rekonstrukce II

Aktualizace: 13. 4. 2021

PROJEKT - PŘÍSTAVBA ZŠ

Obecní zastupitelstvo schválilo investiční záměr - Husinec - přístavba ZŠ a jeho realizaci včetně souvisejícího podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva financí ČR v rámci Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021.

D.1.1.06_PUDORYS 1PP - NOVY STAV.pdf (250.71 kB)

D.1.1.07_PUDORYS 1NP - NOVY STAV.pdf (308.75 kB)

D.1.1.08_PUDORYS 2NP - NOVY STAV.pdf (237.86 kB)

D.1.1.09_PUDORYS 3NP - NOVY STAV.pdf (200.34 kB)

D.1.1.13_POHLED JIZNI, VYCHODNI.pdf (193.15 kB)

D.1.1.14_POHLED SEVERNI.pdf (164.7 kB)

D.1.1.15_CELKOVY POHLED.pdf (259.51 kB)

Přístavba ZŠ Husinec

Přístavba ZŠ Husinec

Výkres - přístavba - jižní pohled

Aktualizace: 13. 4. 2021


PROJEKT - ZÁSILKOVNA BOX V ŘEŽI

Na základě podnětů od občanů bude v obci realizována Akce Zbox – jedná se boxy na vyzvedávání zásilek přes službu Zásilkovna.cz přímo v naší obci. Zvolené místo bude u samoobsluhy. S uskutečněním projektu je opět spojena administrace – s ohledem na to, že Zbox bude umístěn na obecním pozemku (svah i pás před samoobsluhou, kde stojí poštovní schránka, jsou obecní), bylo třeba vyvěsit záměr na pronájem této části pozemku pro umístění Zboxu. Nájemní smlouva se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Co se týče samotné výstavby Z-boxu a přípravy pro jeho umístění: celý box je nezávislý na elektrických sítích, bude objednán i s podstavcem, pro který bude připravena rovná plocha. Box bude napájený solární energií. Dle dohody se společností Zásilkovna bude v budoucnu možné rovněž odesílání zásilek, což jistě bude pro občany atraktivní. 

Zároveň ÚJV Řež, a. s. má v jednání zřízení vlastního Z-boxu, který bude přístupný nejen zaměstnancům ústavu ale také veřejnosti. 

Z-BOX

Aktualizace: 20. 4. 2021


PROJEKT - CHODNÍK V ULICI HLAVNÍ V DOLNÍ ŘEŽI

Funkční a úhledný chodník na hlavních komunikací je dobrou vizitkou každé obce. I pro naši obec jsou opravy či realizace nových chodníků rozsáhlou kapitolou a řeší se postupně v etapách, samozřejmě v závislosti na získaných finančních dotací. 

V minulosti byl na Hlavní ulici vybudován nový chodník spojující Horní Řež a Červenou Skálu. Úsek má délku 72 metrů. 

V současné době je schválen projekt na chodník v Hlavní ulici v Dolní Řeži. Začátek úseku tvoří křižovatky ulic Hlavní a Husinecká, dále chodník povede podél ulice Hlavní až na konec úseku u parkoviště u ÚJV. Celková délka chodníku je cca 930 m (levostranný chodník) a 46 m (pravostranný chodník přes park pro napojení ulice Pod Lesem) plus dvouramenné schodiště ve zmíněném parku o délce 8,5m. Šířka chodníku se bude proměňovat od cca 1,5 m do 2,20 m.

Projektové dokumenty jsou k nahlédnutí níže:

Průvodní zpráva A (198.6 kB)

Průvodní zpráva B (266.9 kB)

Širší vztahy - mapa (2.04 MB)

Stiuace - katastr A B (695.55 kB)

Situace - katastr C D (580.49 kB)

Stiuace - koordinační A B (1.52 MB)

Situace - koordinační C D (1.28 MB)

Technická zpráva (240.75 kB)

Příloha TZ - situace A B (1.8 MB)

Příloha TZ - situace C D (1.25 MB)

Příloha TZ - vzorové řezy (245.06 kB)

Příloha TZ - bezbariérové úpravy (382.78 kB)

Úsek plánovaného chodníku na HlavníAktualizace: 4. 3. 2021


REKULTIVACE POZEMKU U BÝVALÉHO PŘÍVOZU - PŘÍPRAVA VOLNOČASOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

V listopadu minulého roku byla provedena rekultivace a úprava pozemku, který obec koupila před dvěma lety do svého vlastnictví. Na pozemku byly nánosy nepořádku z posledních povodní, proto pozemek nebylo možné bezproblémově udržovat a sekat. Plocha byla vyčištěna a zbavena nánosů, stromy byly ořezány a pozemek připraven k jarnímu osetí.

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování a obnova sportovního areálu pro volnočasové vyžití dětí a mládeže obce Husinec“ od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpory rozvoje venkova. Konkrétně je v plánu vybudování pumptrackové dráhy, o jejíž realizaci již projevila veřejnost zájem při prezentaci projektů pro participativní rozpočet v roce 2019.

Aktualizace: 5. 1. 2021

Rekultivace pozemku - podzim 2020

Rekultivace pozemku a cesty

Projekt - ukázka


OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obecní zastupitelstvo odeslalo žádost o dotaci na projekt "Obnova místních komunikací v obci Husinec" na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. 

Budoucí opravy se týkají níže uvedených komunikací:

Ulice K Lomu

Ulice K Moráni

Ulice Ke Kapličce

Ulice Lipová

Ulice Pod Stříbrníkem

Ulice U Pošty

Ulice V Údolí

Ulice Zahradní 

Ulice K Hotelu

Zmíněné komunikace vykazují zejména tyto nedostatky - nezpevněný povrch, popraskaný povrch, nerovnosti, propadlá místa, výtluky apod. 

Uvedené nedostatky se obec rozhodla řešit systémovou obnovou s finanční spoluúčastí státního rozpočtu z dotačního titulu Popora místních komunikací MMR v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Aktualizace: 5. 1. 2021

Příklad poškozené komunikace - ulice V Údolí

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu


VYBUDOVÁNÍ A OBNOVA SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VÝUKU TĚLESNÉ VÝCHOVY V ZŠ HUSINEC

Zastupitelstvo obce Husinec rovněž schválilo odeslání žádosti na dotaci na projekt "Vybudování a obnova sportovního areálu pro výuku tělesné výchovy v ZŠ Husinec" na MMR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. Žádost bude podána do dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Součástí budoucího zkultivovaného sportovního areálu školy bude běžecká dráha, doskočiště, trampolíny, šplhadla, nářaďovna apod. 

Aktualizace: 5. 1. 2020

Ukázka návrhu projektu - Obnova sportovního areálu ZŠ


REKONSTRUKCE OBECNÍCH BYTŮ

V současné době se pracuje na rekonstrukci čtyř obecních bytů, které se nacházejí v ulici Nad Údolím. 

Důvodem k rekonstrukci byl nevhodný technický stav všech bytů, jak je patrno z fotografií a jak dokládá přiložená technická zpráva: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA O STAVU OBECNÍCH BYTŮ

Ve zmíněných bytech byly 60 let staré elektrické rozvody, které byly místy vyhořelé anebo se v bytech náchazely obnažené elektrické kabely. Bydlení bylo životu nebezpečné. Vše bylo nahrazeno novými rozvody tak, aby vše odpovídalo současným normám a bylo bezpečné k užívání. Taktéž jsou hotové štuky vnitřních stěn a instalace vody a odpadu. 

Na bytech se intenzivně pracuje, aby byly do konce října tohoto roku předány zpět nájemníkům.

ROZVODY - STAV PŘED

VYHOŘELÁ EL. ZÁSUVKAREKONSTRUKCE INTERIÉRU I.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU II.REKONSTRUKCE PODLAHY

PŮVODNÍ STAV KOUPELNY

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY

Aktualizace: 15.10.2020


Chodník ul. Hlavní

Začátkem letošního roku jsme uzavřeli kupní smlouvu na poslední chybějící pozemek pro chodník v ulici Hlavní a proběhl převod vlastnických práv v katastru nemovitostí. Projekt na výstavbu chodníku je tímto hotov a předložen na stavebním úřadě. Čekáme na stavební povolení. Zároveň byly do projektu doplněny bezpečnostní prvky jako jsou přechody pro chodce a jejich osvětlení, které jsou podmínkou při žádání o dotace a musí být nedílnou součástí projektové dokumentace. O dotace bychom chtěli žádat v příštím roce. 


Zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká” II.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká”. Jedná se o vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. příslušné inženýrské činnosti. Projekt bude zohledňovat doporučení obsažená v Dopravně bezpečnostní studii z 5/2014 a bude rovněž respektovat vyjádření bezpečnostního auditu z 12/2015.

Více o zakázce se dozvíte zde


ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - HUSINEC

Předmětem veřejné zakázky je celkové zpracování územního plánu v digitální podobě, v datovém modelu MINIS. Územní plán bude předáván v digitální a tištěné podobě. Textová a výkresová část jednotlivých etap bude předána také ve formátu PDF. Výsledná dokumentace územního plánu bude předána rovněž ve strojově čitelném formátu (editovatelné formáty textů i výkresů včetně všech potřebných strukturálních modelů a dat). Zpracování proběhne dle schváleného Zadání Územního plánu Husinec z října 2016.

Více o zakázce se dozvíte zde

Zajímavé informace

Tenisové kurty

Rezervace tenisových kurtů

 
 

Munipolis

Munipolis

SMS info

SMS

Spřátelené weby


nahoru