Navigace

Obsah

Postup pro přihlašování k trvalému pobytu              

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně (obecnímu úřadu) v místě nového trvalého pobytu.

K přihlášení trvalého pobytu je občan povinen vyplnit tiskopis přihlašovacího lístku a předložit platný občanský průkaz, jestliže NEMÁ platný občanský průkaz, pak jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad).

Od 1. 1. 2016 vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí), pokud si existenci vlastnického nebo užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí; v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o ubytování).

Při přihlášení do domu nebo bytu, kde je majitelem jiná osoba, je nutné dostavit se s majitelem nebo nájemcem (pokud je majitelů nebo nájemců více, stačí přítomnost pouze jednoho z nich), který předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva).
Svým podpisem na přihlašovacím lístku potvrdí souhlas s přihlášením. V případě, že se majitel nebo nájemce nemůže osobně dostavit, je nutné doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu k přihlášení trvalého pobytu.

Za občana mladšího 15 let změnu místa trvalého pobytu ohlásí zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.


Za přihlášení změny místa trvalému pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. 
Tento poplatek se netýká osob mladších 15 let.

 Po přihlášení se k trvalému pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Do 15 dnů od provedené změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat si o nový občanský průkaz, kde předloží současný občanský průkaz s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.