Navigace

Obsah

Czech POINT

Co je to czech POINT?

Co je to Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
·         výpis z Katastru nemovitostí
·         výpis z Obchodního rejstříku
·         výpis ze Živnostenského rejstříku
·         výpis z Rejstříku trestů
·         výpis z bodového hodnocení řidiče
·         seznam kvalifikovaných dodavatelů
·         registr účastníků provozu modulu autovraků informační systém odpadového hospodářství
·         insolvenční rejstřík
·         autorizovaná konverze dokumentů
více o tom, co poskytuje Czech Point se dozvíte na webových stránkách www.czechpoint.cz
 

Ceník:

 

Evidence
Cena za 
1. stranu A4
Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík
 100,- Kč
50,- Kč
Živnostenský rejstřík
 100,- Kč
50,- Kč
Katastr nemovitostí
 100,- Kč
50,- Kč
Rejstřík trestů
 100,-Kč
 
Výpis z bodového hodnocení řidiče
 100,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 100,- Kč
 50,- Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků
 100,- Kč
 50,- Kč
Konverze z listinné do elektronické podoby
  30,- Kč
 30,- Kč
Konverze z elektronické do listinné podoby
  30,- Kč
 30,- Kč

 

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 

 

Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 

Výpisy se vydávají:

·         KDY:
Pondělí - 8:00 - 12:00, 13:00- 17:30 hod.
Středa - 8:00 - 12:00, 13:00- 16:30 hod.
Po telefonické domluvě i v ostatní dny
·         KDE:
1.)Podatelna OÚ Husinec
    tel.:220 940309
Postup vydání ověřeného výpisu
 
Pracovník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z KN může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát: katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
Nahlížet zdarma do katastru nemovitostí je možné na adrese: 
·         Katastr nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.
Portál obchodního rejstříku je k dispozici:
·         Obchodní rejstřík
Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Potřebujete znát pouze IČ obchodní organizace.
Portál registru je k dispozici:
·         Živnostenský rejstřík
Výpis z Rejstříku trestů
O výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě ověřené plné moci.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Registr účastníků provozu modulu autovraků

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/

Konverze z listinné do elektronické podoby

Klient přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
Konverze z elektronické do listinné podoby
Elektronický dokument, který chce klient konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD, nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Co to je "autorizovaná konverze dokumentů"
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.