Navigace

Obsah

Projekt Slunečná

Změna majitele

Začátkem roku 2021 došlo ke změně majitele stavební parcely v lokalitě Slunečná. Nově je vlastníkem společnost H2O Group, a. s., která dle informací zástupců této společnosti nemá v úmyslu převzít projekt „Na Meandru“ od společnosti Slunce Invest s. r. o.

Dle aktuálních informací plánuje společnost H2O Group umístit do lokality 13 (namísto planovaných 15) rodinných domů a proti předchozímu projektu opouští myšlenku domů s tepelnými čerpadly. To znamená, že nebudou realizovány vrty, jak bylo původně plánováno.

Na veřejném zasedání proběhla prezentace projektu veřejnosti,. Obec Husinec niný připravuje podklady pro uzavření Smlouvy o spolupráci na základě Pravidel pro jednání se stavebníky a  bude požadovat dodržení stejných podmínek jako s prvním majitelem včetně úhrady příspěvku stavebníka a další.

O dalším vývoji v dané lokalitě Vás budeme informovat.

H2O (224.42 kB)

 

H2O

H2O

Aktualizace: 3. 8. 2022


Schválena Smlouva o spolupráci

Na pondělním zasedání zastupitelstva obce Husinec dne 2.9.2019 byla zastupiteli schválena Smlouva o spolupráci mezi obcí Husinec a společností Slunce Invest s.r.o. Zasedání se zúčastnil též jednatel společnosti pan Jan Turek, který občanům představil projekt plánované výstavby. Smlouva bude podkladem pro vyřízení stavebního povolení. Na těchto stránkách Vás budeme průběžně informovat o jednotlivých fázích výstavby.
Více informací ze zasedání ZO naleznete zde.

6.9.2019, Veronika Kristová

Další fáze přípravy výstavby v lokalitě Slunečná

Vážení občané, 

Chceme Vás informovat o dalším vývoji v přípravě výstavby 15 rodinných domů v lokalitě Slunečná. V této chvíli máme na stole návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí a investorem. 

Hlavními body předkládané smlouvy jsou:

 • Závazek investora
  • provést monitoring studní a vodních zdrojů v blízkém okolí před započetím, v průběhu a po ukončení prací na vrtech pro geotermální čerpadla
  • umožnit účast odborné osoby pověřené obcí, která by kontrolovala provádění monitoringu a vrtů
  • provést rekonstrukci vozovky v ulici U tří jezevčíků po dokončení výstavby
  • zaplatit obci příspěvek ve výši 2.250.000,-Kč na vybudování veřejné infrastruktury v obci
 • závazek obce poskytnout stavebníkovi součinnost při získání stavebního povolení či jiného rozhodnutí/opatření stavebního úřadu v případě, že projekt bude odpovídat všem stavebně technickým požadavkům a parametrům dle smlouvy
   

Dále se s investorem podařilo dohodnout umístění nových domů tak, aby zbytečně nebylo třeba mezi stávající zástavbou v ulici Slunečná a novou výstavbou umísťovat protipožární zeď. Dle příslibu investora by oplocení v severní části lokality (sousedící se stávající zástavbou) mělo být provedeno z materiálu, který nebude vytvářet zbytečné překážky a zátarasy ve výhledu a krajině. Bude rekonstruována opěrná zeď na jihu lokality a podél jižního břehu bude vysázena zeleň tak, aby došlo k vizuálnímu rozředění výstavby při pohledu z vltavského kaňonu. 

Smlouvu, včetně příloh, naleznete zde. O smlouvě chceme nechat hlasovat na zářijovém zasedání zastupitelstva obce Husinec.dne 2.9.2019.

V případě, že k uvedenému máte jakékoli dotazy, neváhejte prosím kontaktovat vedení obce.  

Děkujeme

Koncept smlouvy o spolupráci
Celková koordinační situace
Pravidla pro jednání  se stavebníky
Znalecký posudek_vrty pro tepelná čerpadla_RNDr. Novak

Oponentský posudek_Glaukos_RNDr.Řízek

21.8.2019, vedení obce

_________________________________________________________________________________________________

Jednání na stavebním úřadě Klecany

 Rádi bychom připomenuli, že dne  30.7.2018 v 9:00 proběhne na stavebním úřadě v Klecanech  jednání ve věci společnosti SLUNCE INVEST s.r.o. týkající se výstavby 15 rodinných domů a vrtů pro teplené čerpadla. Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání naleznete na úřední desce

I nadále probíhají jednání se stavebníkem panem Turkem ve věci realizace plánovaného projektu ať už jde o výstavbu samotnou, tepelná čerpadla, příspěvek stavebníka v souladu se schválenými Pravidly apod.

_______________________________________________________________________________________________

Veřejné projednání výstavby v lokalitě Slunečná

V návaznosti na veřejné projednání projektu výstavby v lokalitě na Slunečné na konci února 2019 proběhlo dne 29. 3. 2019 jednání zástupců obce s Janem Turkem, zástupcem investora, společnosti Slunce Invest, s.r.o., která výstavbu 15 rodinných domů (s jednou bytovou jednotkou) v uvedené lokalitě připravuje.

Hlavními body jednání byla problematika geotermálních vrtů, výstavba zdi, příspěvek investora obci a další. Více informací viz. zápis z jednání. V plánu je též další veřejná diskuze. O přesném datu budeme včas informovat.

Dne 4.4.2019 proběhl se zástupci Odboru životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Brandýs nad Labem průzkum v terénu ve věci doporučené výsadby zeleně v rámci celého projektu z důvodu zachování krajinného rázu dané lokality.

PROTOKOL z jednání naleznete zde. 

6.4.2019 Veronika Kristová

_______________________________________

Současná plánovaná výstavba v lokalitě Slunečná odpovídá urbanistické studii, která byla schválena zastupitelstvem obce Husinec dne 1.4.2005. Tato urbanistická studie i následně vydaná rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a povolení výstavby inženýrských sítí na předmětnou část lokality č. 5 SOP 3 umisťuje 15 samostatně stojících rodinných domů (11 řadových RD v další části lokality bylo již postaveno a zkolaudováno). 

Stavitelem v dané lokalitě bude spolčnost Slunce Invest s.r.o., kterou zastupuje pan Jan Turek, jednatel společnosti. Výstavba domů je plánována jako nízkoenergetické bydlení jehož hlavním zdrojem tepla budou tepelná čerpadla, s jejichž vybudováním je spojeno hloubení vrtů. Tato informace vyvolala obavy místních obyvatel o ztrátu vody z vlasntích studní v důsledku hloubení. Dne 28.2.2019 proběhlo veřejné projednání a presentace celého projektu na obecním úřadě.

Viz níže zápis z jednání a další potřebná dokumentace a informace k danému projektu.

1. Zápis z jednání dne 28.2.2019

2. Posudek tepelná čerpadla

2.1 - Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 1

2.2. Posudek tepelná čerpadla - příloha č. 2

3. Projektová dokumentace výstavby

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

5.3.2019 Veronika Kristová