Navigace

Obsah

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA V ULICI NAD ÚDOLÍM

 

Na podzim 2016 se u jednacího stolu sešli majitelé BČ 1 a BČ 2 (firma Baleno a p. Šenkýř a ostatní majitelé), aby jednali o zájmu obce odkoupit od p. Šenkýře a spolumajitelů přibližně 2 000 m2 pozemků a určit je k vybudování veřejného prostranství a případně k výstavbě školky, spolkového domu či jiné obecně prospěšné stavby. 

Byl vypracován znalecký posudek k ocenění pozemku, záležitost pokračuje jednáním o ceně pozemků.

Zároveň byla v březnu 2017 připravena atelierem ARCHUM první verze variantní územní studie, která má (s oporou v kapacitní studii území, se kterou je možno se seznámit níže) optimálním způsobem pojednat zastavěnost území. Územní studie jako územněplánovací dokument není vymahatelná, nicméně stavební úřad k ní při povolování výstavby přihlíží a odchýlení od studie je třeba zdůvodnit. Vypracování a schválení studie je tedy významný krok k řešení výstavby Nad Údolím.

Studie bude po projednání s majiteli území a zastupitelstvem zveřejněna.

15.3.2017 Jana Münzbergerová

 

 


 

Dne 6.4.2016 se konala schůzka s právním zástupcem společnosti PMS, které se za obec zúčastnila starostka a místostarostka, za společnost PMS Mgr. Škorpil, advokát, a Mgr. Havelka, starosta města Lysá nad Labem. Zde právní zástupce společnosti PMS uvedl, že firma je ochotná odprodat celý pozemek či jeho část za tržní cenu. 

Obec zadala vypracování územní studie a na základě výstupu z této studie navrhne konkrétní území, které by byla připravena eventuelně odkoupit.

Jana Münzbergerová

 


 

Na níže uvedený dopis s návrhem jednání o odkupu, který byl zaslán společnosti PMS, která vlastní ubytovny, a dalšímu majiteli p. Šenkýřovi, obdržela obec odpověď pouze od právního zástupce PMS Poděbrady. Na tento dopis obec odpověděla a pověření zastupitelé sjednali schůzku s právním zástupcem PMS (AK Škorpil a Satke) na 8.2.2016.

Mimo komunikaci s právním zástupcem PMS se obec dozvěděla v rámci jiného jednání s městským úřadem Brandýs nad Labem, že společnost PMS žádá dotčené orgány o vyjádření k záměru zvýšit jednu z ubytoven vybudováním dalších dvou pater. Obec o tomto záměru tak získala informace pouze náhodou. Zastavovací studie, o jejíž schválení investoři žádají a již předložili oficiálně obci, uvádí zcela jiný záměr výstavby. S informací byli zastupitelé seznámeni na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2016, byli informováni o doporučovaných možnostech řešení, díky nimž lze situaci kontrolovat a zajišťovat soulad s potřebami a zájmy obce. 

Zastupitelé na tomto zasedání dohodli pracovní poradu na den 8.2.2016, na níž možnosti projednají a na veřejném zasedání 7.3.2016 zaujmou stanovisko.

 

2.2.2016 Jana Münzbergerová

 

 


 

Na základě níže uvedeného pověření ze zasedání zastupitelstva zaslala starostka investorům dopis týkající se nabídky k diskusi nad možným odkupem  pozemku. O reakci na návrh budeme informovat.

Jana Münzbergerová  

 


 

Pro větší pocit jistoty, že kroky, které obec činí v jednání s investory, jsou legitimní a obhajitelné, nechala obec zpracovat dvě odborná stanoviska.

Právní stanovisko u advokátní kanceláře Frank Bold Legal. Toto stanovisko odpovídá kladně na otázku, zda požadavek obce na vybudování mateřské školky a rekonstrukci ulice Nad Údolím je oprávněný.

Rozbor kapacity území s uvedením "stropu", do něhož je zastavění území v lokalitě ještě únosné, zpracovala urbanistická kancelář U-24. I z něj vyplývá, že plánovaná zástavba území je přijatelná do výše 30 - 36 rodinných domů (uvažováno s jednou bytovou jednotkou na dům). CD s mapovými zákresy a regulativy je k dospozici na obecním úřadě.

S oběma stanovisky se seznámili zastupitelé na zasedání dne 2.11.2015. Na tomto zasedání zastupitelé probrali dopis od Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, v němž je představitelé Spolku vyzývají k zaujetí stanoviska k případnému odkupu pozemku, na němž se nacházejí ubytovny PMS. Zastupitelstvo ve svém usnesení pověřilo starostku zjištěním informace, zda by majitelé pozemků v lokalitě SOP1 a BČ1 byli ochotni své nemovitosti prodat a zda má vůbec smysl o odkupu uvažovat. 

V nejbližší době starostka majitele pozemků v lokalitě - firmu PMS a p. Šenkýře - osloví dopisem. O dalším postupu budeme informovat.

3.11.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Na dopis, který byl investorům odeslán dne 27.4.2015 (viz níže), obec obdržela odpověď od investorů dne 8.7.2015. Vzhledem k termínům letních dovolených se zastupitelé pověření jednáním sešli k projednání až 24.8.2015 (všichni investoři byli o prodlevě písemně informováni). Závěry schůzky pověřených zastupitelů byly shrnuty v dopise investorům a 26.8. 2015 odeslány.

Je důležité uvést, že obec v tuto chvíli potřetí žádá investory o vyjádření k níže uvedenému dokumentu "podklady k jednání" a dosud žádnou reakci neobdržela. Pověření zastupitelé zároveň 27.4. 2015 vyjádřili očekávání dalších osobních jednání. I to zůstalo bez reakce investorů.

 

8.9.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Další schůzka s investory v lokalitě Nad Údolím se konala dne 20.3.2015. Zástupci obce zaslali před schůzkou všem zúčastněným podklad k jednání, v němž jsou formulovány nezbytné investice do infrastruktury obce a do udržení přinejmenším stávající úrovně života v obci. Tento dokument, který zatím zůstává bez reakce, má být základem pro investiční a plánovací smlouvu mezi obcí a investory.

3.4.2015 doručili investoři na obecní úřad žádost o schválení zastavovací studie a novou, 3. verzi zastavovací studie - textovougrafickou část.

Zastupitelé se na veřejném zasedání dne 13.4.2015 zabývali postupem jednání ohledně plánované výstavby a schválili usnesení týkající se zastavovací studie a jejího případného schvalování. Výstupem je požadavek neschvalovat zastavovací studii samostatně, ale jako součást investiční smlouvy. Podrobnosti diskuse, která na zasedání proběhla, lze nalézt v zápise č.3/2015. Na zasedání byli přítomni i zástupci všech investorů.

27.4.2014 odeslala starostka investorům dopis, který shrnuje závěry zasedání navrhuje další jednání.

Termín další schůzky nebyl určen.

27.4.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Dne 12.12.2014 zaslala starostka obce dopis investorům, který shrnoval předchozí jednání zastupitelstva. 

Dne 16.1.2015 doručil zástupce investorů obci žádost o schválení přepracované zastavovací studie. (Samostatný nákres zastavěného území zde)

Následně se 23.1.2015 konala schůzka, jíž se zúčastnili zástupci investorů v lokalitě Nad Údolím (za Baleno pánové Vojtěch a Kaličiak; za PMS pánové Němeček a Svoboda; pan Šenkýř), architekti z atelieru UNIT architekti, kteří zpracovávají zástavbu území, a pověření zastupitelé (J. Münzbergerová, I. Zrzavá, M. Dymáček a D. Krása). Předmětem schůzky bylo představení změn v zastavovací studii, které byly vyvolány předchozími nesouhlasnými vyjádřeními zastupitelstva ke studii předložené v září 2014.

Některé změny jsou patrné již z porovnání obou studií. Ústně investoři sdělili, že na základě změn je v lokalitě plánováno méně bytů (90 místo 115) a že plocha uprostřed území, označená jako "rezerva parkování", je využitelná i jako místo pro výstavbu MŠ. Zastupitelé předloženou studii projednají s odborníky, kteří obci zpracovávají expertní posouzení zástavby v území lokality Nad Údolím.Termín další schůzky bude stanoven.

26.1.2015 Jana Münzbergerová, starostka

 


 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2014 zastupitelstvo rozhodovalo o postupu obce v jednání s investory.

Usnesení a hlasování včetně podrobnějšího komentáře.

5.12.2014 Jana Münzbergerová, starostka

 


 

V ulici Nad Údolím, mezi křižovatkou s ulicí Na Hlinkách a lesem (proti třem nejvyšším bytovým domům a za nimi), je v bývalém prostoru "ubytoven ÚJV" a "pískovny" plánována výstavba bytových a řadových domů. Aktuální studii zástavby území si můžete prohlédnout zde.

K tomuto návrhu se na veřejném zasedání dne 29.9.2014 vyjádřilo zastupitelstvo obce usnesením 6/6/2014. Stanovisko obce bylo upřesněno v příloze usnesení.

Na výše uvedené stanovisko obce předložili dne 12.11.2014 investoři reakci, se kterou se můžete seznámit zde.

Další kroky obce týkající se jednání s investory v ulici Nad Údolím budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2014 od 18 hodin.

 

18.11.2014 Jana Münzbergerová, starostka