Navigace

Obsah

Nový developer

Od listopadu loňského roku vstoupila obec do jednání s novým majitelen pozemků v ulici Nad Údolím, které dříve patřily společnosti PMS, s.r.o. a se kterou se obec dlouho nemohla dohodnout na charakteru a rozsahu výstavby. Pozemky odkoupila společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o. Pozitivním krokem ze strany nového majitele je ochota respektovat územní studii, která byla na základě podnětu předchozího vedení obce pro danou lokalitu zpracována a která optimálně řeší zástavbu v lokalitě Nad Údolím. O dalším vývoji vás budeme včas informovat. 

Veronika Kristová

 

_________________________________________________________

UBYTOVNY NAD ÚDOLÍM A JAKÉ KROKY PODNIKÁME

Jak jsme níže informovali, v ubytovnách provedla terénní šetření vládní Agentura pro sociální začleňování a vypracovala zprávu, na jejímž základě ASZ vyzvala ředitele krajského úřadu, aby svolal koordinační schůzku všech, kdo mohou v lokalitě něco udělat (krajská hygienická stanice (KHS), sociální odbory v Brandýse, Odolene Vodě a krajského úřadu, odbor sociálně právní ochrany dětí, stavební úřad Klecany, úřady práce, PMS jako vlastník, Betonage jako provozovatel a naše obec). Snad se tedy zrealizuje to, o co se snažíme už od jara, a přestože všechny uvedené úřady oslovujeme opakovaně, jejich sliby končí tak, že komunikovat přestanou. 

Od KHS jsme konečně získali protokol ze šetření 3.7. 2018. Stojí za pozornost, že KHS popisuje situaci jako závažnou, nelze zajistit prevenci šíření a vzniku infekčních chorob. Ovšem jediné opatření, které nařizují - Předložit skutečný počet osob zde ubytovaných - necháváme bez komentáře. Odeslali jsme hned stížnost na postup KHS.

Na naše stížnosti už zareagovalo také Generální ředitelství Úřadu práce a žádá nás o schůzku. 

Věříme, že neudržitelný stav se podaří postupně řešit. Podle našich informací už některé rodiny ubytovny opouštějí. Dál se budeme intenzivně snažit o to, aby stav ubytoven buď odpovídal hygienickým a stavebním normám, nebo aby byl provoz uzavřen.

Víme, že život v nejbližším okolí není jednoduchý. Je důležité, aby obyvatelé v případě porušování předpisů (noční hluk, rozdělávání ohně, které v současném suchu zakázáno, nepořádek) hned volali policii, v případě rizika požáru i hasiče.

 

3.8. 2018 Jana Münzbergerová

 

 


 

Od počátku roku 2018 se situace v místě zhoršuje, což sledujeme s velkým znepokojením a snažíme se všemi silami situaci ovlivnit ve prospěch obyvatel v okolí (i rodin s dětmi žijícími v ubytovnách). Níže najdete stručně vývoj usilování obce o řešení stavu, bohužel i nečinnost státních orgánů, které situaci neřeší, ač mají sílu zasáhnout. Mnohé je pro nás nepochopitelné a nehodláme se stí smířit.

V únoru jsme žádali Krajskou hygienickou stanici o šetření. Z jejich protokolu vyplynulo, že ubytovny jsou v nevyhovujícím stavu, špinavé, s výskytem štěnic, je porušován provozní řád. Porušení provozního řádu má například vliv na výplatu dávek v hmotné nouzi. KHS je oprávněna udělit za neodstranění pochybení statisícové pokuty. Do dnešního dne nedošlo k nápravě, návštěva KHS v objektech 3.7. potvrdila, že stav trvá.

V dubnu jsme žádali Odbor životního prostředí  a stavební úřad  o prošetření bezpečnosti provozu ubytoven (rozvody, revize plynu a elektřiny) a zejména o prošetření podezření na vytékání splaškových vod. Po 60  dnech nečinnosti úřadu jsme naši žádost urgovali, teprve v červenci bylo provedeno šetření, rozhodnutí a výzva ukazují na závažná pochybení. 10.8. mají být nedostatky napraveny. Pokud nebudou, má stavební úřad pravomoc udělit vysoké pokuty.

V červenci jsme také informovali Generální ředitelství úřadu práce a jeho pobočky, které poskytují dávky v hmotné nouzi, že máme podezření, že dávky do ubytoven jdou nezákonně. Na odpověď čekáme.

Průběžně žádáme sociální odbory v Odolene Vodě, Brandýse i Středočeského kraje o zásah. Od všech se v zásadě dozvídáme, že v jejich pravomoci není téměř nic.

Na konci června se porušil přívodní kabel elektřiny do ubytoven tak, že není schopen bezpečného provozu a dodávky elektřiny byly ukončeny. Od té doby ubytovny zásobují generátory. 19.7. došlo v jedné z ubytoven k požáru, byl zde odpojen plyn a může být zapojen až po revizi plynové přípojky.

Žádáme obecní policii Zdiby i PČR o pravidelnou kontrolu dodržování vyhlášky o veřejném pořádku (zejména noční provoz generátorů a pobíhání psů). Kontaktovat je samozřejmě mohou (a mají) i občané. info@policiezdiby.cz, tel. 284 682 669, 774 986 014, 775 968 914.

V červenci jsme poslali dopis na Úřad vlády, 20.7, se na šetření dostavili pracovníci Agentury pro sociální začleňování. Spolupráce je v začátcích.

Průběžně se snažíme zabránit stavebnímu záměru PMS o nástavbu dalších pater na jednu z ubytoven. Vydáné územní rozhodnutí považujeme za vadné a nepřijatelné, předali jsme odvolání Krajskému úřadu, kde čeká na rozhodnutí. Věříme, že vydané územní rozhodnutí (v zásadě povolující stavbu) nemůže být pro své vady uznáno za platné. Jsme připraveni jít v této záležitosti k soudu.

Naše snažení o vyřešení nevyhovujícího stavu na pozemcích PMS Poděbrady bude pokračovat stejně intenzivně jako dosud.

20.7.2018 Jana Münzbergerová

 

 

 

 

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA V ULICI NAD ÚDOLÍM

Územní studie byla ve shodě s majiteli pozemků firmou Baleno  Delta a rodinou Šenkýřovou dokončena a zaregistrována. Přes pozvání k jednání firma PMS na spolupráci nereflektovala. 

V současnosti se dá říci, že úspěšně jednáme s firmou Baleno o plánovací smlouvě, která bude obsahovat vzájemné závazky mezi obcí a stavebníky tak, aby byly vyvážené a aby nová výstavba neomezovala současné obyvatele a zároveň dala možnost nově příchozím zařadit se do života obce.

Zároveň jednáme s rodinou Šenkýřovou o koupi cca 2000m2 pozemků v této lokalitě, na kterých má obec záměr vybudovat náměstí a budovu pro školku či klubovny.

Věříme, že obě smlouvy mohou být uzavřeny do září 2018. 

S firmou PMS bohužel nedošlo k žádnému posunu, naopak dala na svém území prostor pro byznys s chudobou.

20.7.2018 JM

 

 


 

Na podzim 2016 se u jednacího stolu sešli majitelé BČ 1 a BČ 2 (firma Baleno a p. Šenkýř a ostatní majitelé), aby jednali o zájmu obce odkoupit od p. Šenkýře a spolumajitelů přibližně 2 000 m2 pozemků a určit je k vybudování veřejného prostranství a případně k výstavbě školky, spolkového domu či jiné obecně prospěšné stavby. 

Byl vypracován znalecký posudek k ocenění pozemku, záležitost pokračuje jednáním o ceně pozemků.

Zároveň byla v březnu 2017 připravena atelierem ARCHUM první verze variantní územní studie, která má (s oporou v kapacitní studii území, se kterou je možno se seznámit níže) optimálním způsobem pojednat zastavěnost území. Územní studie jako územněplánovací dokument není vymahatelná, nicméně stavební úřad k ní při povolování výstavby přihlíží a odchýlení od studie je třeba zdůvodnit. Vypracování a schválení studie je tedy významný krok k řešení výstavby Nad Údolím.

Studie bude po projednání s majiteli území a zastupitelstvem zveřejněna.

15.3.2017 Jana Münzbergerová

 

 


 

Dne 6.4.2016 se konala schůzka s právním zástupcem společnosti PMS, které se za obec zúčastnila starostka a místostarostka, za společnost PMS Mgr. Škorpil, advokát, a Mgr. Havelka, starosta města Lysá nad Labem. Zde právní zástupce společnosti PMS uvedl, že firma je ochotná odprodat celý pozemek či jeho část za tržní cenu. 

Obec zadala vypracování územní studie a na základě výstupu z této studie navrhne konkrétní území, které by byla připravena eventuelně odkoupit.

Jana Münzbergerová

 


 

Na níže uvedený dopis s návrhem jednání o odkupu, který byl zaslán společnosti PMS, která vlastní ubytovny, a dalšímu majiteli p. Šenkýřovi, obdržela obec odpověď pouze od právního zástupce PMS Poděbrady. Na tento dopis obec odpověděla a pověření zastupitelé sjednali schůzku s právním zástupcem PMS (AK Škorpil a Satke) na 8.2.2016.

Mimo komunikaci s právním zástupcem PMS se obec dozvěděla v rámci jiného jednání s městským úřadem Brandýs nad Labem, že společnost PMS žádá dotčené orgány o vyjádření k záměru zvýšit jednu z ubytoven vybudováním dalších dvou pater. Obec o tomto záměru tak získala informace pouze náhodou. Zastavovací studie, o jejíž schválení investoři žádají a již předložili oficiálně obci, uvádí zcela jiný záměr výstavby. S informací byli zastupitelé seznámeni na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2016, byli informováni o doporučovaných možnostech řešení, díky nimž lze situaci kontrolovat a zajišťovat soulad s potřebami a zájmy obce. 

Zastupitelé na tomto zasedání dohodli pracovní poradu na den 8.2.2016, na níž možnosti projednají a na veřejném zasedání 7.3.2016 zaujmou stanovisko.

 

2.2.2016 Jana Münzbergerová

 

 


 

Na základě níže uvedeného pověření ze zasedání zastupitelstva zaslala starostka investorům dopis týkající se nabídky k diskusi nad možným odkupem  pozemku. O reakci na návrh budeme informovat.

Jana Münzbergerová  

 


 

Pro větší pocit jistoty, že kroky, které obec činí v jednání s investory, jsou legitimní a obhajitelné, nechala obec zpracovat dvě odborná stanoviska.

Právní stanovisko u advokátní kanceláře Frank Bold Legal. Toto stanovisko odpovídá kladně na otázku, zda požadavek obce na vybudování mateřské školky a rekonstrukci ulice Nad Údolím je oprávněný.

Rozbor kapacity území s uvedením "stropu", do něhož je zastavění území v lokalitě ještě únosné, zpracovala urbanistická kancelář U-24. I z něj vyplývá, že plánovaná zástavba území je přijatelná do výše 30 - 36 rodinných domů (uvažováno s jednou bytovou jednotkou na dům). CD s mapovými zákresy a regulativy je k dospozici na obecním úřadě.

S oběma stanovisky se seznámili zastupitelé na zasedání dne 2.11.2015. Na tomto zasedání zastupitelé probrali dopis od Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, v němž je představitelé Spolku vyzývají k zaujetí stanoviska k případnému odkupu pozemku, na němž se nacházejí ubytovny PMS. Zastupitelstvo ve svém usnesení pověřilo starostku zjištěním informace, zda by majitelé pozemků v lokalitě SOP1 a BČ1 byli ochotni své nemovitosti prodat a zda má vůbec smysl o odkupu uvažovat. 

V nejbližší době starostka majitele pozemků v lokalitě - firmu PMS a p. Šenkýře - osloví dopisem. O dalším postupu budeme informovat.

3.11.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Na dopis, který byl investorům odeslán dne 27.4.2015 (viz níže), obec obdržela odpověď od investorů dne 8.7.2015. Vzhledem k termínům letních dovolených se zastupitelé pověření jednáním sešli k projednání až 24.8.2015 (všichni investoři byli o prodlevě písemně informováni). Závěry schůzky pověřených zastupitelů byly shrnuty v dopise investorům a 26.8. 2015 odeslány.

Je důležité uvést, že obec v tuto chvíli potřetí žádá investory o vyjádření k níže uvedenému dokumentu "podklady k jednání" a dosud žádnou reakci neobdržela. Pověření zastupitelé zároveň 27.4. 2015 vyjádřili očekávání dalších osobních jednání. I to zůstalo bez reakce investorů.

 

8.9.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Další schůzka s investory v lokalitě Nad Údolím se konala dne 20.3.2015. Zástupci obce zaslali před schůzkou všem zúčastněným podklad k jednání, v němž jsou formulovány nezbytné investice do infrastruktury obce a do udržení přinejmenším stávající úrovně života v obci. Tento dokument, který zatím zůstává bez reakce, má být základem pro investiční a plánovací smlouvu mezi obcí a investory.

3.4.2015 doručili investoři na obecní úřad žádost o schválení zastavovací studie a novou, 3. verzi zastavovací studie - textovougrafickou část.

Zastupitelé se na veřejném zasedání dne 13.4.2015 zabývali postupem jednání ohledně plánované výstavby a schválili usnesení týkající se zastavovací studie a jejího případného schvalování. Výstupem je požadavek neschvalovat zastavovací studii samostatně, ale jako součást investiční smlouvy. Podrobnosti diskuse, která na zasedání proběhla, lze nalézt v zápise č.3/2015. Na zasedání byli přítomni i zástupci všech investorů.

27.4.2014 odeslala starostka investorům dopis, který shrnuje závěry zasedání navrhuje další jednání.

Termín další schůzky nebyl určen.

27.4.2015 Jana Münzbergerová

 


 

Dne 12.12.2014 zaslala starostka obce dopis investorům, který shrnoval předchozí jednání zastupitelstva. 

Dne 16.1.2015 doručil zástupce investorů obci žádost o schválení přepracované zastavovací studie. (Samostatný nákres zastavěného území zde)

Následně se 23.1.2015 konala schůzka, jíž se zúčastnili zástupci investorů v lokalitě Nad Údolím (za Baleno pánové Vojtěch a Kaličiak; za PMS pánové Němeček a Svoboda; pan Šenkýř), architekti z atelieru UNIT architekti, kteří zpracovávají zástavbu území, a pověření zastupitelé (J. Münzbergerová, I. Zrzavá, M. Dymáček a D. Krása). Předmětem schůzky bylo představení změn v zastavovací studii, které byly vyvolány předchozími nesouhlasnými vyjádřeními zastupitelstva ke studii předložené v září 2014.

Některé změny jsou patrné již z porovnání obou studií. Ústně investoři sdělili, že na základě změn je v lokalitě plánováno méně bytů (90 místo 115) a že plocha uprostřed území, označená jako "rezerva parkování", je využitelná i jako místo pro výstavbu MŠ. Zastupitelé předloženou studii projednají s odborníky, kteří obci zpracovávají expertní posouzení zástavby v území lokality Nad Údolím.Termín další schůzky bude stanoven.

26.1.2015 Jana Münzbergerová, starostka

 


 

Na zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2014 zastupitelstvo rozhodovalo o postupu obce v jednání s investory.

Usnesení a hlasování včetně podrobnějšího komentáře.

5.12.2014 Jana Münzbergerová, starostka

 


 

V ulici Nad Údolím, mezi křižovatkou s ulicí Na Hlinkách a lesem (proti třem nejvyšším bytovým domům a za nimi), je v bývalém prostoru "ubytoven ÚJV" a "pískovny" plánována výstavba bytových a řadových domů. Aktuální studii zástavby území si můžete prohlédnout zde.

K tomuto návrhu se na veřejném zasedání dne 29.9.2014 vyjádřilo zastupitelstvo obce usnesením 6/6/2014. Stanovisko obce bylo upřesněno v příloze usnesení.

Na výše uvedené stanovisko obce předložili dne 12.11.2014 investoři reakci, se kterou se můžete seznámit zde.

Další kroky obce týkající se jednání s investory v ulici Nad Údolím budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2014 od 18 hodin.

 

18.11.2014 Jana Münzbergerová, starostka