Navigace

Obsah

 

Projekt a rekonstrukce ulice NadUdolím (1.73 MB)

Rezidenční soubor Nad Údolím

Aktualizace: 4. 4. 2022


Projektová dokumentace - komunikace, chodníky a parkovací stání v ulici Nad Údolím


V letošní roce jsme vysoutěžili zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu komunikací, chodníků a parkovacích stání v ulici Nad Údolím, kterou je společnost Noza s.r.o. Projektová dokumentace bude řešit novou výstavbu komunikace v celé ulici Nad Údolím včetně chodníků a parkovacích stání pro stávající bytové a rodinné domy, to vše v návaznosti na vznikající novou výstavbu v prostorách bývalých ubytoven, kterou v naší obci realizuje společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o.

V rámci této projektové dokumentace s projektanty řešíme mimo jiné pokud možno co nejmenší zásah do okolní zeleně. Projektová dokumentace vychází ze zastavovací studie, která rozšiřuje parovací stání hluboko do zeleně za bytovými domy. V rámci nové projektové dokumentace se naopak sanžíme parkovaní na úkor zeleně omezit a nahrazujeme jej novými místy v ploše před bytovými domy a v rámci nové výstavby Nad Údolím. 

První návrh projektové dokumentace naleznete níže:
A - Pruvodni zprava.pdf (89.14 kB)

B - Souhrnna technicka zprava.pdf (244.51 kB)

C.2 - Katastralni situace.pdf (843.39 kB)

C.3.1 - Koordinacni situace - cast 1.pdf (1.02 MB)

C.3.2 - Koordinacni situace - cast 2.pdf (1.03 MB)

D.101.2 - Situace dopravniho reseni - 1. etapa.pdf (1.13 MB)

D.102.2 - Situace dopravniho reseni - 2. etapa.pdf (1.08 MB)

Aktualizace: 6.12. 2021


Výstavba Nad Údolím - aktuální informace

Začátkem léta 2021 zahájila firma INDUSPON - servisní společnost, s. r. o. stavební práce  související s plánovanou výstavbou na pozemcích v lokalitě Nad Údolím. Dle informací investora by měly být do Vánoc tohoto roku hotovy veškeré hrubé stavby. Konkrétně se jedná o výstavbu 3 bytových domů (o 7 až 8 bytových jednotkách) a 6 řadových domů.

Věříme, že výstavba v co nejmenší míře naruší život v dané lokalitě.

O dalším vývoji v dané věci Vás budeme informovat.  

INDUSPON STAVEBNÍ POVOLENÍ (3.24 MB)

 

Aktualizace: 3. 9. 2021


 

Obec Husinec již v roce 2020 uzavřela se stavebníkem, společností Induspon-servisní společnost, s.r.o., smlouvu o spolupráci, kde byly se stavebníkem dohodnuty základní parametry výstavby.

Dle této dohody platí, že stavebník v lokalitě postaví max. 34 bytových jednotek podle projednané projektové dokumentace a nutnou technickou a dopravní infrastrukturu. Základní koordinační studie výstavby a studie dopravy vypadá takto: 

Koordinační studie (410.98 kB)

Studie dopravy březen 2020

Zároveň bylo dohodnuto, že stavebník přispěje do obecního rozpočtu částkou přesahující 5,1 mio Kč (částečně v podobě převodu pozemků pod klíčovou komunikací v ulici Nad Údolím, která byla do té doby ve vlastnictví stavebníka).

Na žádost stavebníka vydal stavební úřad v Klecanech v těchto dnech oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby 3 BD a 6 ŘRD, včetně dopravní a technické infrastruktury v dané lokalitě.

V této fázi řízení mají účastníci možnost předkládat v rámci daného řízení námitky a připomínky.

Za obec jsme byli nahlédnout do předmětného spisu a po prostudování podkladů jsme dospěli k závěru, že podaná žádost je v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci, která byla v dané věci se stavebníkem uzavřena.

O dalším vývoji v dané věci Vás budeme informovat.   

Aktualizace: 12. 1. 2021


Ohlášení pálení dřeva - Lokalita Nad Údolím - aktuálně 

 

V lokalitě Nad Údolím v místě bývalých ubytoven bude ve dnech 1. 12. – 4. 12. 2020 v rámci přípravy stavební plochy probíhat pálení dřeva.

Adresa místa pálení: Husinec, Řež
Souřadnice místa pálení: 50.174732 14.360773
Spalovaný materiál: odpadní dřevo, větve a kmeny stromů
Pálení nahlášeno na termín od 01.12.2020 08:00 do 04.12.2020 16:00

Plánované pálení dřeva je ohlášeno na portálu paleni.izcr.cz a příslušný krajský Hasičský záchranný sbor jej bere na vědomí.

Na uvedeném místě je nyní zemní stroj a provádí se úpravy povrchu, likvidace bunkru, výřezy dřevin apod.

Děkujeme za pochopení. O dalším vývoji ve věci výstavby Nad Údolím vás budeme informovat.

 

1. 12. 2020


Výstavba Nad Údolím - aktuální informace

Dovolujeme si Vás informovat, že v lokalitě Nad Údolím probihají úpravy pozemku pro plánovanou výstavbu. Realizaci zajišťuje společnost Induspon, která má v tuto chvíli zažádáno o stavební povolení.

 

19. 11. 2020


Návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí Husinec a firmou Induspon – servisní společnost, s.r.o.

Již druhý rok intenzivně jednáme o výstavbě Nad Údolím, kterou bude realizovat společnost Induspon - serivsní společnost s.r.o. Dospěli jsme do fáze přípravy návrhu Smlouvy o spolupráci, kterou je možné shlédnout viz. níže. Smlouva neřeší pouze příspěvek investora obci, zřetel je brán např. na dodržení parameterů zastavovací studie. Smlouva bude projednána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Dohodnuta je dále adekvátní náhradní výsadba za stromy, které budou muset být pokáceny, dostatek parkovacích míst, stání na kontejnery atd. 

Smlouva o spolupráci 

Koordinační studie

Studie dopravy

 

26.3.2020, Veronika Kristová

_________________________________________________________________________________________________

Demolice bývalých ubytoven Nad Údolím - aktuálně.

Jak jsme Vás dříve informovali, byla již v polovině srpna avizovaná demolice bývalých ubytoven z důvodu bližšího zkoumání na přítomnost azbestu odložena tak, aby byly provedeny všechny nutné kroky k zajištění demoličních prací v souladu se zákonem.

Na základě výsledků provedené kontroly byl zjištěn výskyt azbestu v elektropodložkách a na střeše jedné z budov.
Investor tak v souladu se svými povinnostmi povolal k odstranění těchto materiálů odbornou firmu a oznámil práce s azbestem Krajské hygienické stanici.  

Na tomto základě proběhlo v tomto týdnu odstranění azbestu z objektů a jeho likvidace. Vše zajišťovala odborná akreditovaná firma Removal, s.r.o. z Klecan.   

V současné chvíli je podle prohlášení majitele a investora objekt bez azbestu a na začátku příštího týdne tak bude zahájeno úplné odstranění objektů.

Demoliční práce a čištění areálu bude probíhat a trvat zhruba 14 dnů. Proto prosím počítejte se zvýšenou prašností.

O dalších postupech ve věci výstavby Nad Údolím vás budeme informovat.

 

6.9.2019, Veronika Kristová

 

_______________________________________________________________________________________________

NAD ÚDOLÍM – demolice ubytoven

Firma Induspon s.r.o., nový majitel pozemků bývalých ubytoven v ulici Nad Údolím, má v plánu zahájit demoliční práce v celém areálu a zcela ho vyklidit

V minulém týdnu byla před započetím samotné demolice bývalých ubytoven provedena plánovaná podrobná před-demoliční prohlídka objektů. Při ní bylo zjištěno, že se v objektech nachází komponenty, především elektro podložky, které by mohly obsahovat azbest. Proto byla v souladu se zákonnými povinnostmi investorem povolána odborná licencovaná společnost, která zajistí likvidaci azbestových prvků pod odborným dohledem. V této chvíli je dle dohody s investorem další postup demoličních prací odložen až na okamžik, kdy budou provedeny všechny odpovídající kroky k zajištění bezpečného provedení demolice. O dalším postupu Vás budeme informovat.

20.8.2019, Veronika Kristová

 

________________________________________________________________________________________________

Nový developer

Od listopadu loňského roku vstoupila obec do jednání s novým majitelem pozemků v ulici Nad Údolím, které dříve patřily společnosti PMS, s.r.o., se kterou se obec dlouho nemohla dohodnout na charakteru a rozsahu výstavby v dané lokalitě. Dlouhou dobu též vedlo bývalé vedení obce boj kvůli zprovoznění ubytoven a jejich využívání k bydlení, což do velké míry znepříjemnilo na dlouho život všem v okolí žijícím a nejen jim. V současné chvíli vlastní pozemky společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o. Pozitivním krokem ze strany nového majitele je ochota respektovat územní studii, která byla na základě podnětu předchozího vedení obce pro danou lokalitu zpracována a která optimálně řeší zástavbu v dané lokalitě. O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

01.03.2019, Veronika Kristová