Navigace

Obsah

Zadání územního 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Husinec dne 13.4.2015 usnesením č. 6/3/2015 z vlastního podnětu. Důvodem pro pořízení územního plánu je uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje, přehodnocení nastavené urbanistické koncepce (včetně revize zastavitelných ploch a ploch územních rezerv vymezených v dosud platném územním plánu), vytvoření koncepce uspořádání krajiny, revize podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. zpřesnění podmínek prostorového uspořádání zástavby, případně vymezení území s podmínkou územní studie, regulačního plánu nebo dohody o parcelaci a aktualizace vymezení zastavěného území. Nový územní plán bude vycházet ze zkušeností s používáním minulých územně plánovacích dokumentací pro obec Husinec (dosud platný ÚP z roku 2010, předchozí územní plány z let 2000 a 1993). Bude zpracován v souladu s aktuální legislativou (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění) a bude zpracován s důrazem na jednoznačnost výkladu používaných pojmů a funkčních i prostorových regulativů.

Řešeným územím územního plánu je celé správní území obce Husinec, které je tvořeno jedním katastrálním územím s názvem Husinec u Řeže. Správní území obce Husinec má výměru 298 ha.
 

ZADANI UZEMNÍHO PLÁNU 2016

DOPLNĚNÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2019 (11.49 MB)