Obsah

Odkaz na streamované veřejné projednání návrhu UP obce Husinec-Řež

 dne 25.3.2021 v konferenčním centru UJV Řež, a.s. v 17:00 hodin

 

https://stream.lifesizecloud.com/extension/8389309/83e10715-782a-4829-a85a-9678f7688c09

_______________________________________________________________

Co se v novém UP mění?
Jaká je hlavní koncepce nového návrhu UP?
Více informací naleznete níže v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=smea54s-sB0

Stále ještě je čas se ptát, dávat podněty a připomínky.

 

____________________________________________________________________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Husinec

 

Pro podání připomínek či námitek k návrhu nového ÚP jsme pro Vás připravili formuláře, které Vám mají celý proces usnadnit. Formulář vyplňte podle pokynů  a podejte na OÚ Husinec buď osobně, nebo prostřednictvím datové schránky nebo ve formě emailové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem. Využití formulářů není povinné, můžete zvolit tedy i jinou formu.

Budete-li mít jakékoli dotazy či připomínky při podávání námitek či připomínek, neváhejte nás kontaktovat.

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NÁMITEK -- DOC (37 kB). A PDF. (103.49 kB)

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK -- DOC (34.5 kB). A PDF. (98 kB)

OÚ Husinec

12

ZDE NAJDETE  NÁVRH  ÚP NA MAPOVÉM PORTÁLU

                                                                                                                     aktualizováno 1.2.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně k přípravě nového územního plánu obce:
 
Ve věci přípravy nového územního plánu jsme na začátku prosince loňského roku získali souhlasné stanovisko Krajského úřadu k návrhu územního plánu. Krajský úřad neshledal v dosavadním postupu žádné rozpory a dal nám „zelenou“ s přípravou další fáze. Mezitím probíhalo vyhodnocení připomínek občanů a dotčených subjektů. Připomínek se sešla celá řada, zhruba 40 subjektů podalo ve lhůtě dohromady více než 110 dílčích připomínek. Šlo o návrhy a komentáře nejrůznějšího charakteru od řešení dílčích problémů jednotlivců, upozornění na zjevné nepřesnosti v původním návrhu až po koncepční návrhy s dopadem pro celou obec. Připomínkami jsme se zabývali velmi pečlivě na několika společných jednáních s naším externím pořizovatelem a v na konci února jsme je předložili zpracovateli s pokyny k úpravě. Výsledkem by měl být upravený návrh územního plánu, který bude opět předložen veřejnosti a který bude podkladem pro veřejné projednání.
 
Na zaslané připomínky nebudeme nyní jednotlivě odpovídat – to jednoduše není v našich silách. Ověření toho, jak byla připomínka vypořádána, naleznete v upraveném návrhu územního plánu, který bude k dispozici cca v polovině tohoto roku.   
 
Za všechny připomínky ještě jednou velmi děkujeme a věříme, že se nám i díky nim podaří vytvořit funkční, přehledný a užitečný územní plán.
 
O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

aktualizováno dne 24.3.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomínky k návrhu nového územního plánu

Vážení občané, 

připomínky k návrhu nového územního plánu zasílejte prosím na obecní úřad Husinec do 8.8.2019 (včetně). Zasílat je můžete poštou, e-mailem (v naskenované příloze s podpisem nebo e-mailem s elektronickým podpisem), případně je můžete doručit v písemné podobě osobně do podatelny OÚ. 

Návrh nového územního plánu je k dispozici v plném znění zde nebo je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Nahlížet do návrhu územního plánu můžete na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 17.00h.

Ve dnech 15.7., 22.7., a 29.7. bude na obecním úřadě od 8:30 do 12:00 hod k dispozici konzultační místo k návrhu územního plánu pro veřejnost. Doporučujeme individuální sjednání termínu předem na e-mailové adrese: dymacek@husinec-rez.cz, ať předejdeme zbytečnému čekání.    

Děkujeme

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Návrh uzemního plánu

Návrh územního plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh územního plánu

-------------------------------------------------------------------------

Dne 18.02.2019 bylo zastupitesltvem obce Husinec schváleno doplněné zadání územního plánu, pořizovatel Obec Husinec. viz příloha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace ve věci územního plánu a výva k podávání podnětů ze strany občanů 

Chtěli bychom ještě jednou připomenout a vyzvat občany, aby i nadále podávali své podněty a návrhy na úpravu územního plánu obce Husinec. 

 

Po diskusi se zpracovatelem nového územního plánu prodlužujeme termín k podávání těchto podnětů do 10.12.2018. Podněty budou následně posouzeny a případně zapracovány přímo do návrhu nového územního plánu. Ten pak bude předložen ke stanovisku dotčeným orgánům státní správy a následně vyvěšen na úřední desce obce k připomínkám občanů a veřejnému projednání. 

 

Své návrhy podávejte v písemné podobě buď poštou nebo osobně na podatelnu obecního úřadu obce Husinec nebo na e-mailovou adresu obce ou@husinec-rez.cz. Již dříve podané podněty není třeba podávat znovu. 

Zároveň se chystáme v příštích dnech vyvěsit na úřední desku a na webovou stránku obce návrh na změnu zadání územního plánu, ke kterému budou mít občané rovněž možnost podávat návrhy a připomínky. Touto změnou chceme umožnit zpracování nového územního plánu s prvky regulačního plánu pro lokality, ve kterých se tento postup ukáže na základě stanoviska pořizovatele a zpracovatele jako vhodný. Proces územního plánování se tím výrazně zefektivní.

Územní plán by pak přímo obsahoval ve vztahu k vybraným lokalitám podrobnější regulativy, než s jakými standardně pracuje územní plán. Tento postup umožňuje nová legislativa. Podmínkou jeho využití je právě úprava zadání územního plánu tak, aby s touto možností počítalo. Rozhodně však nepůjde o žádnou koncepční změnu a principy stávajícího zadání územního plánu zůstanou zachovány. 

V případě, že dojde k odsouhlasení změny zadání územního plánu, budou samozřejmě všechny dosavadní podklady použity i pro postup dle upraveného zadání.   

O dalším postupu Vás budeme informovat.

 

22.11.2018 Martin Dymáček, místostarosta 

 

Schválené zadání nového územního plánu

zastupitelstvo obce schválilo upravené zadání ÚP Husinec po projednání usnesením č.2/8/2016 dne 31.10.2016.

 

Návrh zadání nového územního plánu

byl zveřejněn na úřední desce dne 26.7.2016, do 25.8.2016 je prostor pro písemné podávání připomínek.

 

Níže si můžete přečíst průvodce kanceláře FrankBold, který radí, jak se do územního plánování zapojit. 

28.7. JM

Jak a kdy se zapojit do plánování města?

Aktualizováno k právnímu stavu 8. 1. 2016

Územní plán prochází schvalovacím procesem. Občané mají možnost se zapojit do celého procesu. Efektivní právní nástroje však mají především v závěrečné fázi, kdy se mohou vyjadřovat k upravenému návrhu územního plánu (červeně).


* Pokud tak určilo zadání, součástí návrhu musí být vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj. 

1. Čtěte úřední desku

Nejprve jeden ze zastupitelů a zaměstnanec obecního úřadu zajistí zpracování návrhu zadání, což je soupis všeho, co musí územní plán upravovat. Návrh zadání najdete na úřední desce městského úřadu.

2. Ozvěte se

Máte právo vyjádřit svůj názor a být slyšet. Od okamžiku zveřejnění návrhu zadání může každý (občan, občanské sdružení, ale i cizinec a další) uplatnit u obecního úřadu písemné připomínky k návrhu zadání. Sledujte však lhůty k vznesení připomínek. Obec nemá povinnost připomínkám vyhovět, může je ale zohlednit.

Návrh zadání následně schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání. Občané mají možnost jít se na zasedání podívat a vyjádřit se. Mohou se například zeptat, zda obec zohlednila připomínky občanů. Zúčastněte se jednání zastupitelstva, kde se bude návrh zadání schvalovat. I zde můžete vyjádřit svůj názor.

Jakmile je zadání schváleno začíná se pracovat na návrhu územního plánu. Návrh už obsahuje i mapy území, ve kterých je naznačeno například, zda pole zůstane polem, nebo na něm vznikne budova či silnice.

Hotový návrh se objeví na úřední desce a můžete k němu opět podávat připomínky. Na základě připomínek veřejnosti a úřadů, které byly na základě zadání návrhu zapojeny do schvalovacího procesu, se návrh územního plánu upraví.

Nyní nastává nejdůležitější schvalovací fáze (krok 4-6). Upravená verze návrhu se zveřejní na úřední desce, a to společně s oznámením o konání veřejného projednání návrhu. V tuto chvílí má Občan 2.0 nejvíce právních nástrojů, k tomu aby mohl ovlivnit budoucí podobu návrhu.

3. Braňte se

Vzneste námitku. Pokud máte pocit, že se v návrhu chystá výrazná změna, se kterou zásadně nesouhlasíte, můžete podat kromě připomínky i námitku. O námitkách se na rozdíl od připomínek musí rozhodnout (vypracovat písemné rozhodnutí).

Kdo může  vznést námitku:

  • Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
    V námitkách je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí (jako doklad, že je daná osoba skutečně vlastníkem nemovitosti v obci, pokud podává námitku jako vlastník) a dále vymezit území, kterého se námitka dotýká.
  • Zástupce veřejnosti
    Jde osobu, která je písemně zmocněna 200 občany, kteří mají trvalé bydliště v obci, pro niž se územní plán pořizuje.

Poslední fází pořizování územního plánu je pak jeho vydání. Zastupitelstvo územní plán schvaluje (vydává) na svém zasedání.

4. Nevzdávejte to

Územní plán je klíčový dokument města a tak jeho schvalování  má několik fází, které nelze zkrátit. Výhodou však je, že ve všech částech schvalovacího procesu se můžete vyjadřovat, podávat připomínky. Klíčové je nepropásnout fázi, ve které můžete podat námitky. Čím déle vydržíte, tím větší máte šanci, že výsledný návrh bude v souladu s tím, co si přejí občané města, nikoliv jen vedení radnice či developerské firmy.  

5. Zapojte víc lidí

Sledovat úřední desky, psát připomínky, námitky vyžaduje čas i energii. Pokud však stejný postoj jako vy zaujímá více lidí, pokuste se je zapojit.  Založte spolek, ustanovte zástupce veřejnosti a budete mít více možností jak si rozdělit dílčí úkoly, které jednomu člověku zaberou 2 hodiny denně, ale 6 členům sdružení už jen 20 minut denně. Možná budete mile překvapeni, že vedení obce váš zájem o podobu územního plánu uvítá. Například v Písku pořádali veřejnou debatu o územním plánu, v Olomouci zase zveřejnili plán na internetu a lidé se k němu mohli snadno vyjadřovat.

 

 


 

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Dne 18.5.2015 zpracovala Ing.ak.arch. Matějková za Odbor územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zprávu o uplatňování územního plánu Husinec z roku 2010. 

Ve zprávě úřad územního plánování doporučuje, aby došlo k přehodnocení vymezeného zastavitelného území, včetně stanovené intenzity využití těchto ploch.

Dále konstauje, že územní plán se naplnil pouze částečně, přesto je již zřetelné, že obec není připravena na příliv značného počtu nových obyvatel, na zvýšené nároky dopravy, není dostatečná kapacita technické ani občanské vybavenosti.

Paní architektka doporučuje vytvořit kvalitní koncepci zeleně a krajiny, tak aky mohla být samostatnou hodnotnou složkou prostředí. Prověřit koncepci komunikací, zvážit využití pozemků v záplavovém území a vytvořit koncepci veřejných prostranství.

Zpráva o uplatňování ÚP

Vyjádření odboru ŽP ke zprávě o uplatňování ÚP - zde ke stažení

 

 

 


 

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo obce na zasedání 13. dubna 2015 rozhodlo o pořízení nového územního plánu (ÚP) obce z vlastního podnětu. 

Nový ÚP zapracuje legislativní změny, měl by zjednodušit rozdělení zastavitelných ploch a revidovat textovou část. Dále by měl navrhnout celkovou koncepci zeleně, vymezit plochy pro zpracování Regulačních plánů a Územních studií, revidovat skutečné využití ploch s jejich funkcí danou ÚP a revidovat plochy určené k výstavbě v záplavovém území.

Na pořízení nového ÚP je možno zažádat o dotaci, bude oproti pořízení změny ke stávajícímu ÚP přehlednější a bude se snadněji zpracovávat.

Žádosti o změnu ÚP, které byly na obecní úřad doručeny budou využity jako podkladový materiál při zpracování návrhu nového územního plánu.

 

Další kroky pořízení ÚP, které nás v nejbližší době čekají:

1. krok - výběr pořizovatele, který ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh na zadání ÚP. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování ÚP.

2. krok - pořizovatel zjistí k návrhu zadání požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu a podněty sousedních obcí, na základě kterých upraví návrh ÚP a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce. Zároveň zajistí zveřejnění návrhu zadání ÚP po dobu 30 dnů na úřední desce, k připomínkám veřejnosti.

Orientační schéma celého procesu pořizování ÚP:  zde ke stažení

 

27.4.2015 Ivana Zrzavá, místostarostka

 


 

PŘÍPRAVA ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Zastupitelstvo obce na zasedání v prosinci 2014 vyslovilo záměr provést v územním plánu (ÚP) obce změny, které budou lépe odrážet aktuální stav území a potřeby obce. Zároveň zastupitelstvo obdrželo žádosti od obyvatel obce, které se také týkaly změn v ÚP.

Na zasedání v lednu 2015 zastupitelstvo v souladu se stavebním zákonem zvolilo zastupitele pověřeného řízením prací na ÚP, spoluprací s pořizovatelem a zhotovitelem a zajištěním informovanosti o postupu tvorby ÚP. Zvolena byla místostarostka Ing. Ivana Zrzavá

Dalším krokem bude výběr pořizovatele ÚP, tedy autorizované osoby, která bude dbát na soulad všech kroků v pořizování ÚP s právními předpisy a s potřebami obce, a výběr zhotovitele, tedy urbanisty, který vypracuje nový ÚP.

Proces změny ÚP podléha stavebnímu zákonu, o návrzích změn jsou informováni občané, kteří je mohou připomínkovat a mohou své návrhy i předložit.

V současné chvíli jsme ve fázi přípravy prvních kroků. Postup budeme zveřejňovat a všechny změny, zejména ty významnější, které by ovlivnily způsob života v obci, předložíme k veřejné diskusi.

Zatím zastupitelstvo požádalo útvar plánování MěÚ Brandýs nad Labem o Zprávu o uplatňování územního plánu, která má po 4 letech od poslední změny mapovat, jak se za uvedené období změnil charakter obce ve vztahu k ÚP. Poslední změna ÚP proběhla v roce 2010,  na posouzení je tedy právě čas.

Zastupitelstvo zatím obdrželo tři podněty na změnu ÚP, které předalo odborníkovi k posouzení, zda mají všechny požadované náležitosti.

První se týká změny funkce pozemku p.č. 413 (soukromý pozemek vedle školy, pod studánkou), jehož současná funkce je občanské vybavení veřejné infrastruktury, reálně ale slouží jako zahrada. Žadatel si přeje uvést funkci do souladu se skutečným stavem, tedy určit pozemek jako zahradu.

Druhý se týká změny funkce soukromých pozemků, které se nacházejí v Husinci mezi řekou a Husineckou ulicí v celém úseku, kde stála topolová alej (zhruba od bývalého mlýna ke skále). V současnosti je jejich funkcí rekreace - zahrádkářské kolonie a přírodní plochy. Žadatel si přeje změnu na vodní a vodohospodářské plochy, neboť má v úmyslu v území vybudovat rekreační přístav. 

Třetí žádá o změnu funkce soukromých pozemků p.č. 300/1 a 300/10 (území mezi tzv. Starou cestou a lesní mateřskou školkou/Polepšovnou ducha).  V současnosti se jedná o lesní plochy, žadatel žádá změnu na smíšené obytné plochy s rodinnou rekreací. Tato změna umožní výstavbu domů, která za stávajícího stavu není možná.

Tyto podněty a všechny další budou předkládány veřejnosti k vyjádření prostřednictvím úřední desky, webu obce a dalších informačních kanálů (zpravodaj, nástěnky), jak je v obci obvyklé.

5.2. 2015 Jana Münzbergerová, starostka