Navigace

Obsah

UBYTOVNY NAD ÚDOLÍM A JAKÉ KROKY PODNIKÁME

 

Další ze schůzek - lze říci na nejvyšší úrovni - proběhly 30. a 31.8. Jednalo se jednak o schůzku s Úřadem vlády (přítomna byla mimo jiné vládní zmocněnkyně pro lidská práva) a dále o schůzku s Generálním ředitelstvím úřadu práce.

Oba úřady nám předaly informaci, že ubytovny budou do 13.9. vystěhovány.

 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji a několikaměsíční anabázi končící ve slepých uličkách nejásám předčasně, ale věřím, že sdělení pracovníků těchto institucí můžeme brát vážně.

Zároveň mi pracovníci úřadu vlády potvrdili, že nebýt systematického tlaku starostky obce na všech úrovních a u všech orgánů, situace by se nezměnila. Možná náš postup pomůže i jiným obcím, neboť mne pracovníci Úřadu vlády požádali o spolupráci v informační a osvětové rovině. 

V každém případě nás čeká kontrola, zda skutečně k uzavření ubytoven dojde, a já osobně chci vědět, že rodiny (v tomto případě zejména matky samoživitelky) nezůstanou 13.9. na ulici, jak se to stalo v Ústí nad Labem. Na tuto eventualitu také upozorňuji od začátku července.

O aktuálním stavu dostanete informace.

 

1.9.2018 Jana Münzbergerová

 

 


 

 

Skvělá zpráva: povedlo se zastavit snahu společnosti PMS zvýšit o dvě patra jednu z ubytoven!

Jedná se o rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 20. 8. 2018,kterým bylo v celém rozsahu zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu Klecany ze dne 12. 3. 2018 ohledně umístění nástavby ubytovny Řež. Krajský úřad vyslyšel v zásadě v celém rozsahu uplatněnou odvolací argumentaci obce a sousedů a nezbylo mu tak než napadené prvostupňové rozhodnutí zrušit jako jednoznačně nezákonné. Nyní bude stavební úřad pokračovat v řízení s tím, že musí být nově specifikován předmět řízení, k němuž bude nutné získat veškerá stanoviska dotčených orgánů.

 

24.8.218 Jana Münzbergerová

 


 

 

Ohledně ubytoven svolala vládní Agentura pro sociální začleňování na 7.9. schůzku na krajský úřad, o níž jsme se zmiňovali níže. Průběžně se dozvídáme o aktivitě poboček Úřadů práce, které se snaží umístit občany, jimž adresují dávky, do přijatelnějšího bydlení. Ubytovny by se měly pomalu vyprazdňovat. Věci snad může pomoci i žádost o vyhlášení "vyloučené lokality" (místa se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů), do níž nelze zasílat doplatky na bydlení. Naši žádost obdržel a projednává Městský úřad ODOLENA VODA. Pro úplnost informací zde uvádím i dopis, který jsme zaslali majiteli nemovitosti, firmě PMS.

24.8.2018 Jana Münzbergerová

 

 


 

 

Jak jsme níže informovali, v ubytovnách provedla terénní šetření vládní Agentura pro sociální začleňování a vypracovala zprávu, na jejímž základě ASZ vyzvala ředitele krajského úřadu, aby svolal koordinační schůzku všech, kdo mohou v lokalitě něco udělat (krajská hygienická stanice (KHS), sociální odbory v Brandýse, Odolene Vodě a krajského úřadu, odbor sociálně právní ochrany dětí, stavební úřad Klecany, úřady práce, PMS jako vlastník, Betonage jako provozovatel a naše obec). Snad se tedy zrealizuje to, o co se snažíme už od jara, a přestože všechny uvedené úřady oslovujeme opakovaně, jejich sliby končí tak, že komunikovat přestanou. 

Od KHS jsme konečně získali protokol ze šetření 3.7. 2018. Stojí za pozornost, že KHS popisuje situaci jako závažnou, nelze zajistit prevenci šíření a vzniku infekčních chorob. Ovšem jediné opatření, které nařizují - Předložit skutečný počet osob zde ubytovaných - necháváme bez komentáře. Odeslali jsme hned stížnost na postup KHS.

Na naše stížnosti už zareagovalo také Generální ředitelství Úřadu práce a žádá nás o schůzku. 

Věříme, že neudržitelný stav se podaří postupně řešit. Podle našich informací už některé rodiny ubytovny opouštějí. Dál se budeme intenzivně snažit o to, aby stav ubytoven buď odpovídal hygienickým a stavebním normám, nebo aby byl provoz uzavřen.

Víme, že život v nejbližším okolí není jednoduchý. Je důležité, aby obyvatelé v případě porušování předpisů (noční hluk, rozdělávání ohně, které v současném suchu zakázáno, nepořádek) hned volali policii, v případě rizika požáru i hasiče.

 

3.8. 2018 Jana Münzbergerová

 

 


 

Od počátku roku 2018 se situace v místě zhoršuje, což sledujeme s velkým znepokojením a snažíme se všemi silami situaci ovlivnit ve prospěch obyvatel v okolí (i rodin s dětmi žijícími v ubytovnách). Níže najdete stručně vývoj usilování obce o řešení stavu, bohužel i nečinnost státních orgánů, které situaci neřeší, ač mají sílu zasáhnout. Mnohé je pro nás nepochopitelné a nehodláme se stí smířit.

V únoru jsme žádali Krajskou hygienickou stanici o šetření. Z jejich protokolu vyplynulo, že ubytovny jsou v nevyhovujícím stavu, špinavé, s výskytem štěnic, je porušován provozní řád. Porušení provozního řádu má například vliv na výplatu dávek v hmotné nouzi. KHS je oprávněna udělit za neodstranění pochybení statisícové pokuty. Do dnešního dne nedošlo k nápravě, návštěva KHS v objektech 3.7. potvrdila, že stav trvá.

V dubnu jsme žádali Odbor životního prostředí  a stavební úřad  o prošetření bezpečnosti provozu ubytoven (rozvody, revize plynu a elektřiny) a zejména o prošetření podezření na vytékání splaškových vod. Po 60  dnech nečinnosti úřadu jsme naši žádost urgovali, teprve v červenci bylo provedeno šetření, rozhodnutí a výzva ukazují na závažná pochybení. 10.8. mají být nedostatky napraveny. Pokud nebudou, má stavební úřad pravomoc udělit vysoké pokuty.

V červenci jsme také informovali Generální ředitelství úřadu práce a jeho pobočky, které poskytují dávky v hmotné nouzi, že máme podezření, že dávky do ubytoven jdou nezákonně. Na odpověď čekáme.

Průběžně žádáme sociální odbory v Odolene Vodě, Brandýse i Středočeského kraje o zásah. Od všech se v zásadě dozvídáme, že v jejich pravomoci není téměř nic.

Na konci června se porušil přívodní kabel elektřiny do ubytoven tak, že není schopen bezpečného provozu a dodávky elektřiny byly ukončeny. Od té doby ubytovny zásobují generátory. 19.7. došlo v jedné z ubytoven k požáru, byl zde odpojen plyn a může být zapojen až po revizi plynové přípojky.

Žádáme obecní policii Zdiby i PČR o pravidelnou kontrolu dodržování vyhlášky o veřejném pořádku (zejména noční provoz generátorů a pobíhání psů). Kontaktovat je samozřejmě mohou (a mají) i občané. info@policiezdiby.cz, tel. 284 682 669, 774 986 014, 775 968 914.

V červenci jsme poslali dopis na Úřad vlády, 20.7, se na šetření dostavili pracovníci Agentury pro sociální začleňování. Spolupráce je v začátcích.

Průběžně se snažíme zabránit stavebnímu záměru PMS o nástavbu dalších pater na jednu z ubytoven. Vydáné územní rozhodnutí považujeme za vadné a nepřijatelné, předali jsme odvolání Krajskému úřadu, kde čeká na rozhodnutí. Věříme, že vydané územní rozhodnutí (v zásadě povolující stavbu) nemůže být pro své vady uznáno za platné. Jsme připraveni jít v této záležitosti k soudu.

Naše snažení o vyřešení nevyhovujícího stavu na pozemcích PMS Poděbrady bude pokračovat stejně intenzivně jako dosud.

20.7.2018 Jana Münzbergerová