Obsah

CO JE TO ŠKOLSKÁ RADA?

 

 
 
Školská rada umožňuje rodičům žáků, učitelům i zřizovateli školy podílet se na správě a spolurozhodovat v podstatných záležitostech školy.
 
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 

Členové školské rady ZŠ a MŠ Husinec-Řež od dubna 2018 na tříleté období:
Ing. Petr Mixa - zvolen za zákonné zástupce žáků, předseda
Mgr. Miluše Volková - zvolena za pedagogy
Zuzana Sýkorová - jmenována zřizovatelem