Navigace

Obsah

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Aktualizovaný Dotační program "Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec". 

 

Žádosti lze podávat od 9.8.2018 do konce roku 2018. Žádost podávají i rodiče, kteří dotaci obdrželi v předchozím roce! Dotace je schvalována nově pro každý školní rok.

 

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 25.6.2018 schválilo usnesením č. 9/3/2018 ve znění Zastupitelstvo obce Husinec vyjadřuje souhlas s pokračováním dotačního programu „Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec“ za v současnosti platných podmínek a pověřuje starostku provedením aktualizace stávajícího dotačního programu pro rok 2018.

Znění programu a podmínky zůstavají stejné jako v předchozím roce, aktualizovány jsou data a termíny. Máte-li podle dotačního titulu nárok na příspěvek na školné v nestátních klubech v obci, vyplňte žádostveřejnoprávní smlouvu a přineste je na obecní úřad. Přiložit je třeba potvrzení o přijetí do některého z klubůrozhodnutí o nepřijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež.

Ve znění veřejnoprávní smlouvy věnujte pozornost článku 4.1, který se týká vyúčtování. Upozorňujeme, že jako potvrzení o platbě nestačí pouhý příkaz k úhradě, je třeba předložit doklad, že platba proběhla.

 

9.8.2018 Jana Münzbergerová

 

 

 


 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018; další možnosti pro nepřijaté děti

 

Po zápisu do MŠ Husinec-Řež zůstalo 20 dětí, které nebyly přijaty a dovrší do konce srpna 2017 3 roky. Předpokládali jsme, že mezi rodiči nepřijatých dětí by byl zájem o dětskou skupinu, proto obec její otevření začala připravovat na září 2017. Rodiče dětí nepřijatých do MŠ většinou projevili zájem o docházku do školky Cesta nad údolím a do lesní školky a potřebný počet dětí pro dětskou skupinu nemáme (Bylo by třeba 12 dětí na celodenní docházku, aby náklady byly přijatelné pro rodiče i pro obec jako zřizovatele). Proto jsme se rozhodli, že pro školní rok 2017/18 DS zřizovat nebudeme.

 

Volná místa v současné chvíli nabízí lesní školka v Řeži, dětská skupina ve Větrušicích, MŠ Libčice n.Vlt., pokud se dozvíme o dalších možnostech, budeme zde informovat.

1.6.2017 Jana Münzbergerová

 

 

Dotační program "Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec". 

Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 28.11.2016 následující usnesení č. 3/9/2016: ZO schvaluje s platností od 1.9.2017 částku 300,-Kč denně, maximálně však 50 % celkové zaplacené částky za školné za měsíc a dítě, jako úhradu části nákladů na dítě umístěné v nestátním předškolním zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek pro obdržení podpory - 1. trvalé bydliště v obci Husinec,  2. dosažení 3 let věku, 3. docházka do nestátního předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby V lese a Cesta nad údolím), 4. nepřijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Eventuelní další kritéria budou upřesněna následně.

Nyní obec Husinec zveřejňuje dotační program, který bude vyvěšen po dobu 90 dní na úřední desce. Žádost o příspěvek je možné podávat od 1. května 2017 do 30. listopadu 2017.

Dotační program a žádost o příspěvek pečlivě prostudujte a vyplněnou žádost s povinnými přílohami předložte na obecním úřadě po 1.5.2017.

Po vyhodnocení žádosti a přiznání příspěvku bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva a dotace bude vyplácena za  období 09 - 12/2017 na základě předložených dokladů zpětně, a to za každý jednotlivý měsíc. Přesné termíny předkládání dokladů a splatnosti budou uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě.

Dotace na stravné v soukromých školkách bude v souvislosti s s přiznáním této dotace (Příspěvek na úplatu...") zrušena.

V případě, že vznikne od školníhu roku 2017/2018 dětská skupina zřízená obcí, bude příspěvek rozšířen i na toto zařízení.

S ohledem na snahu o co nejefektivnější naplněnost ZŠ a MŠ Husinec-Řež nebude obec podporovat tzv. "sdílené docházení" do ZŠ a MŠ Husinec-Řež a zároveň do dětských klubů. Důvodem je fakt, že dítě, které se přihlásí k docházce do ZŠ a MŠ Husinec-Řež a např. jeden či dva dny v týdnu ji pravidelně nenavštěvuje a naopak navštěvuje jiné obcí podporované zařízení, neumožňuje naplnit optimálně kapacitu ZŠ a MŠ Husinec-Řež. 

27.3.2017 Jana Münzbergerová

 

Schůzka s rodiči k možnostem řešení nedostatku míst v MŠ dne 12.12.2016

Schůzce předcházelo dotazníkové šetření, jehož výstup najdete zde a zde.

Od školního roku 2017/2018 schválilo zastupitelstvo obce podporu pro děti které nebudou přijaty z kapacitních důvodů do státní MŠ.

Usnesení č. 3/9/2016: ZO schvaluje s platností od 1.9.2017 částku 300,-Kč denně, maximálně však 50 % celkové zaplacené částky za školné za měsíc a dítě, jako úhradu části nákladů na dítě umístěné v nestátním předškolním zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek pro obdržení podpory - 1. trvalé bydliště v obci Husinec,  2. dosažení 3 let věku, 3. docházka do nestátního předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby V lese a Cesta nad údolím), 4. nepřijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Eventuelní další kriteria budou upřesněna následně.

Zastupitelstvo zároveň připravuje koupi dvou pozemků v obci (naproti hotelu Vltava a v lokalitě Nad Údolím), na kterých by bylo možné po změně územního plánu školku případně vybudovat.

 

Předškolní zařízení v obci

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI, KTERÉ NEBYLY PŘIJATY DO ZŠ A MŠ HUSINEC-ŘEŽ

Obecní zastupitelstvo aktualizovalo na svém zasedání dne 5.5.2014 usnesení, na jehož základě mohou rodiče dětí, které nejsou z kapacitních důvodů přijaty do ZŠ a MŠ Husinec-Řež, požádat obec Husinec o příspěvek na stravování.

Usnesení č.5/2/2014:

ZO schvaluje částku 45,-Kč denně, maximálně však 750,-Kč/měsíc/dítě, jako úhradu části nákladů na stravování dítěte umístěného v nestátním předškolním zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek pro obdržení podpory - 1.trvalé bydliště v obci Husinec, 2.dosažení 3 let věku, 3.docházka do nestátního předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby V lese a Cesta nad údolím), 4.nepřijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež.

žádost o příspěvek

Pokud vaše dítě splňuje podmínky uvedené v usnesení zastupitelstva a máte o příspěvek zájem, vyplňte přiloženou žádost a předejte na obecním úřadě  (také je možné žádost podepsat a naskenovanou poslat na adresu ou@husinec-rez.cz). Příspěvek budete dostávat na vámi uvedené číslo účtu měsíčně - vždy za předcházející měsíc.

 12.5.2014 Jana Münzbergerová

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče,

kteří zvažují zájem o docházku do soukromých mateřských školek v obci od září 2014

(Lesní mateřská školka a školka Cesta nad údolím),

se koná dne 22. 4. 2014 od 17:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Řeži.

Zúčastní se ředitelky školek Zuzana Sýkorová (Lesní školka), Alena Vávrová (Cesta nad údolím) a místostarostka Jana Münzbergerová. Informace na tel. 606 032 556.

10.4.2014 Jana Münzbergerová

 

 

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

 

Ve školním roce 2013/2014 jsou v obci kromě obecní mateřské školy, která má k dispozici 39 míst, dvě nestátní zařízení - dětský klub "V lese", tj. lesní mateřská školka, a dětský klub "Cesta nad údolím". Obě nestátní zařízení navštěvují převážně děti, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do obecní školky. Rodiče těchto dětí dostávají od obce finanční podporu ve formě příspěvku na obědy. Podmínkou příspěvku je trvalé bydliště v obci a právě nepřijetí do obecní MŠ z kapacitních důvodů.

Spolupráci mezi všemi třemi zařízeními považujeme za důležitou především pro děti, protože každé zařízení má jiné možnosti. Proto jsme iniciovali schůzku mezi ředitelkami předškolních zařízení, jejímž záměrem bylo najít možné společné body pro tuto spolupráci. Věříme, že neformální kontakty mezi dětmi z různých zařízení a tím i mezi jejich rodiči mohou přispět k rozvíjení vzájemných vazeb v obci. Stručný zápis z jednání najdete zde.

Dětský klub "V lese" - ředitelka Zuzana Sýkorová  esedra.rez@gmail.com

 Dětský klub "Cesta nad údolím" ředitelka Alena Vávrová  tel. 777 078 565

10.2.2014 Jana Münzbergerová

 

září 2013 – LESNÍ ŠKOLKA a ŠKOLKA V HORNÍ ŘEŽI

Poté co se pí Husáková a pí Kalinová, provozovatelky Řežečku, rozhodly svoji činnost v Řeži ukončit, rozběhli rodiče spolu s paní učitelkou Alenou Vávrovou a dalšími snahu o udržení soukromého předškolního zařízení.

Kromě nového dětského klubu CESTA NAD ÚDOLÍM bude od září 2013 na pozemku pod Polepšovnou ducha v provozu lesní školka – dětský klub „V lese“.

Do školek lze chodit "kombinovaně" - děti, které nebudou ve čtvrtek a v pátek navštěvovat LŠ, budou možná chtít v těchto dnech chodit do školky na ČS, případně naopak.

Prosíme o vyplnění dotazníku pro lesní školku (LŠ) i dětský klub (ČS). Plný týden v dětském klubu vyjde na 9 000Kč, v LŠ záleží na obsazenosti školky.

Každému dítěti vyplňte docházku zvlášť. Děkujeme.

 

https://doodle.com/s9rc4kdts8e5etw44miu4my5/private?tmail=poll_invitecontact_participant_invitation&tlink=pollbtn

 

Pro veškeré informace o provozu dětského klubu v Řeži se můžete obracet na Alenu Vávrovou na telefonním čísle 777 078 565.

aktualizováno 16.8.2013

 

K výsledkům dotazníkového šetření na téma mateřská škola

Nedostatečná kapacita mateřské školky je v naší obci akutním problémem už několikátý rok. K nalezení alespoň částečného řešení byla ustavena pracovní skupina zástupců rodičů a obce, která v březnu provedla dotazníkové šetření, jehož výsledky předkládáme níže. Jak bylo uvedeno již dříve na obecní webové stránce i na obecních nástěnkách, rýsuje se několik řešení. Pro stručnost uvádíme jen heslovitě.

●       nalezení objektu pro detašované pracoviště obecní školky (nevýhodou jsou   vysoké nároky na prostor plynoucí z hygienických předpisů)

●       zřízení lesní školky

●       zřízení dětské skupiny

●       vznik další soukromé školky (vedle již existujícího Řežečku)

 

Dotazníkové šetření přineslo informace o 95 dětech (z více než 70 rodin), z nichž 44 oslaví třetí narozeniny ještě před zahájením nového školního roku (2013/14). Ze zbývajících 51 bude tříletých následující školní rok 24 dětí. A pokud by nová školka byla otevřena už ve školním roce 2015/16, musela by podle výsledků dotazníku pojmout minimálně 61 dětí. Toto datum však dnes vůbec není jisté.

Zásadní problém mají v tuto chvíli rodiče přibližně  28 dětí, kterým budou v září tři roky, ale místo v obecní MŠ pro ně není.

Z alternativních možností mají rodiče těchto dětí největší zájem o dětskou skupinu (24), méně už o lesní školku (11) či soukromou školku (15). Zájem o lesní školku ale projevili i rodiče mladších dětí (28), o soukromou školku již méně (15). O dětskou skupinu však projevila zájem celá řada rodičů – celkem 73 dětí.

Rodiče ale často podmiňují svůj zájem o tyto formy předškolního vzdělávání tím, že jejich dítě nebude mít místo v obecní školce. Je tedy zjevné, že dětská skupina, lesní školka či soukromá školka jsou prostě z nouze ctnost. Důvodem je samozřejmě propastný rozdíl mezi cenou, která se platí za předškolní vzdělávání ve státní školce (v řádu stokorun měsíčně) a ve školkách zřizovaných občanským sdružením (6000–7500 Kč/měsíc) či podnikatelským subjektem (8000–11000 Kč/měsíc). Asi tři čtvrtiny rodičů odpověděly i na otázku, kolik jsou schopné platit měsíčně při celotýdenní docházce za umístění jednoho dítěte v nestátní školce, částky se pohybují většinou od tří do osmi tisíc Kč.

Na dotazník odpověděli i rodiče 12 dětí, kteří nemají trvalé bydliště v obci (někteří právě z důvodu umístění dítěte do školky). V celých 10 případech jsou však ochotni si trvalé bydliště změnit, pokud by jejich dítě místo v obecní školce získalo.

U více než 80 dětí pak rodiče kladně odpověděli na otázku, zda chtějí, aby jejich ratolest v budoucnu navštěvovala místní základní školu.

Pokud ke statistickým datům připojíme i další informace získané šetřením, získáme asi takovýto obrázek:

●         většina rodičů stojí primárně o obecní mateřskou školku

●         lesní školka je zajímavá alternativa, přijatelná pro menší část rodin

●         soukromá školka je alternativou v nouzi a musí být opravdu kvalitní

●         dětská skupina je zajímavá alternativa, přijatelná pro většinu rodičů, musí být ale také kvalitní a levnější než soukromá školka

 

Děkujeme všem rodičům, kteří na dotazník odpověděli. Rádi bychom Vás i nadále informovali o všem, co se kolem problému se školkou děje, na webových stránkách obce a chcete-li se nějak zapojit nebo se na něco zeptat, napište nám na adresu rodice.husinec.rez@gmail.com.

Hana Arenbergerová, Anna Červenková, Darja Kadlecová, Barbora Kiliesová, Daniela Mrázová, Jitka Novotná

3.5.2013

 

KAM UMÍSTIT PŘEDŠKOLÁČKA – PROBLÉM TÉMĚŘ NERUDOVSKÝ
Stejně jako většině obcí (nejen) v okolí Prahy, i nám se nevyhnul problém s nedostačující kapacitou mateřské školy. Od roku 2008 se v obci každý rok narodilo mezi 25 – 30 dětmi, čemuž současná kapacita mateřské školy, stanovená podle závazných norem na 39 dětí, rozhodně nestačí. Realita je taková, že bychom potřebovali nejméně dalších 25 míst.
 
Rozšíření mateřské školy (rok 2015) a demografická prognóza
Obec připravila architektonickou studii rozšíření objektu školy, která řeší především problém s kapacitou mateřské školy, ale nejen ten. Škole chybí plnohodnotná jídelna, funkční provozní zázemí i tělocvična a brzy se nedostatečná kapacita mateřské školy může projevit v nedostatečné kapacitě školy základní. I proto zadáme specialistům v oboru demografie vypracování prognózy, která nám narýsuje demografický vývoj obce v příštích minimálně 10 až 15 letech, abychom si byli jisti, že kroky, které podnikáme nyní, nezkomplikují situaci v pozdějších letech.
Pokud vše bude probíhat ideálně, tedy všechny úřední úkony s povolováním přístavby proběhnou bez komplikací, a především pokud obec sežene na výstavbu peníze, mohla by rozšířená mateřská škola fungovat od školního roku 2015/2016.
 
Přetrvávající problém (rok 2013 a 2014) nejen kapacitní
Tím se ale samozřejmě neřeší problém zhruba 30 rodin, které by potřebovaly umístit své tříleté či čtyřleté dítě v předškolním zařízení už od září 2013 – nebo nejlépe ještě dříve. Možností není mnoho, i když nějaké přece jen existují. Jistě nejlepší z nich je zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy zřizované obcí. Z toho důvodu jsme požádali o navýšení kapacity MŠ a hledáme vhodné prostory, které by vyhovovaly požadavkům hygienických norem. Bohužel se to do této chvíle nepodařilo. Všechny další možnosti znamenají na rozdíl od mateřské školy zřizované obcí výraznější finanční zatížení rodin s dětmi.
Finanční podpora obce
Obec je připravena alespoň částečně kompenzovat vysoké náklady na umístění předškolních dětí např. příspěvkem cíleným na každé dítě. Na definitivní částce se zastupitelstvo ještě nedohodlo, je ale nutné si otevřeně přiznat, že celková suma, která je významná pro obec, výrazně neulehčí jednotlivým rodinným rozpočtům. Předběžně uvažujeme přibližně 1 000 Kč na dítě měsíčně.
 
Alternativy předškolního zařízení
Lesní školka
V jednání o této možnosti jsme došli nejdál. Občanské sdružení ESEDRA, které provozuje lesní školku v Žalově, nám přislíbilo spolupráci a v případě dostatečného zájmu ze strany rodičů bychom velmi pravděpodobně mohli v září 2013 školku otevřít. Zázemí by bylo možno vybudovat z dotace, na niž bude, doufejme, do června 2013 vypsána výzva. Náklady na dítě v lesní školce činí cca 350 Kč denně.
Soukromá školka
Jedna, která v současné době kapacitně nestačí, v Řeži už je. Nabízí se nový objekt na Červené skále, v němž by mohl provozovat školku další soukromý subjekt. O této možnosti také jednáme, hlavní podmínkou pro otevření je opět dostatečný zájem, protože provozní náklady jsou vysoké. Měsíční platba za dítě by byla mezi 8 a 9 000 Kč.
„Dětská skupina“
V případě, že by se našel provozovatel – občanské sdružení či obecně prospěšná společnost a odpovídající prostory, bylo by možné zřídit „dětskou skupinu“, jejíž hlavní předností jsou nižší náklady než v soukromé školce, neboť je provozována neziskově. Termín dětská skupina se objevuje nově v návrhu zákona o dětské skupině, který by měl platit od příštího roku, princip dětské skupiny je ale možné realizovat už nyní.
 
Komunikace a kontakty
Pro cílenější komunikaci s těmi, jichž se otázka předškolního zařízení týká, byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců obce a rodičů. Tato pracovní skupina prověřuje všechny možnosti (a hledá další), jak řešit nedostatečný počet míst v mateřské škole.
Pro všechny rodiče, kteří hledají informace, nebo i pro ty, kteří by mohli s kritickým stavem pomoci, se budou na této stránce objevovat aktuální zprávy. Případně je možné obrátit se na rodiče z pracovní skupiny na adrese rodice.husinec.rez@gmail.com, nebo na starosta@husinec-rez.cz, mistostarosta@husinec-rez.cz.
Prvním krokem pracovní skupiny je dotazník zjišťující zájem o jednotlivé typy předškolních zařízení.
DOTAZNÍK  - "Chcete mít dítě ve školce v Řeži?"
 https://docs.google.com/forms/d/1QmUkW8pTfkAO4yN6xCWVeOM12MvvAIeMnJYPSVUTbL8/viewform
Úvodní informaci k dotazníku a shrnutí výše uvedeného včetně dalších informačních zdrojů si můžete přečíst zde (zde ke stažení) a závěry z prvního setkání pracovní skupiny zde (zde ke stažení).
 
Jana Münzbergerová
místostarostka