Navigace

Obsah

Státní lesní školka - připravujeme


V polovině roku 2019 byl obci nabídnut k odkoupení pozemek lesní zahrady parc. č. 300/4, jehož koupě byla zastupiteli schválena začátkem listopadu 2019. Paralelně probíhaly přípravy a analýza možnosti zřízení dětské skupiny v nabídnutých prostorách UJV.

 

Dětská skupina v UJV – z finančního důvodu velmi nákladná na zřízení i provoz pro poměrně malý počet dětí. Z těchto důvodů nebude projekt realizován.

Lesní školka – díky novému pozemku možnost poměrně rychlého navýšení kapacit školky. Pozemek je oplocen a nabízí pro tento typ školky vhodné zázemí.

Varianta soukromé lesní školky

Vzhledem k blížícímu se konci roku a potřebě nastavit finanční prostředky v rozpočtu pro následující rok a snaze řešit dostatek míst k začátku školního roku 2020/2021, je třeba jednat rychle. Paní starostka se proto jako první obrátila v říjnu 2019 na paní Sýkorovou, vedoucí Esedra z.s., s nabídkou možnosti zřízení/přesunutí soukromé lesní školky na pozemek, který obec plánuje zakoupit a pokud možno rozšířit její kapacity. Byly diskutovány možnosti upravení a zařízení potřebného zázemí lesní školky v rámci výzvy, která je momentálně vypsaná v Národním programu životního prostředí – Rekonstrukce školních zahrad a hřišť, ze kterého je možné financovat založení a zařízení lesní školky, s cílem využít možnosti upravení a rozšíření kapacit lesní školky, v neposlední řadě byla diskutovaná změna ze soukromé školky na školku státní.

Varianta veřejné státní lesní školky

Druhou variantou se nabízí již zmíněné zřízení veřejné státní lesní školky, která by spadala pod MŠ a ZŠ Husinec. Její zřízení je sice administrativně mnohem náročnější kvůli požadavkům hygieny, ministerstva školství apod., nicméně pomůže navýšit kapacity veřejné státní školy, zaměstnanci budou placeni ze státního příspěvku a náklady na provoz a stravování řešeny v rámci kapacit a rozpočtu MŠ a ZŠ Husinec.


Varianta zřízení veřejné státní lesní školky se ve výsledku a v tuto chvíli jeví jako nejrychlejší, nejlevnější a nejefektivnější varianta rozšíření kapacit MŠ Husinec.

 

Spolupráce s Esedrou z.s., provoz soukromé školky lesní

Paní Sýkorová, na základě společné schůzky, a předchozí komunikace s paní starostkou, by ráda zůstala u filosofie své soukromé lesní školky, kterou doposud vedla a spravovala bez jakýchkoliv státních dotací. Chce dále naplňovat filozofii soukromé školky jako samostatného subjektu. S odkazem na již několik let trvající nízký počet dětí v soukromé školce v Řeži a naplněnost převážně lesní družiny, jsme se dohodly na následujícím postupu:

  • Obec rozšíří kapacitu ZŠ a MŠ Husinec a zřídí tak pod hlavičkou školy veřejnou státní lesní školku
     
  • Paní Sýkorová, vzhledem k plné kapacitě lesní školky v Roztokách a trvale nenaplněné kapacitě v Řeži, ke konci školního roku uzavře školku soukromou lesní a bude působit jako pedagogický mentor v rámci zřizování a provozování veřejné státní lesní školky v Řeži
     
  • Starostka zřídila pracovní skupinu pro zřízení této lesní školky
     

Členové pracovní skupiny:

Bc. Veronika Kristová, starostka, Mgr. Bc. Lucie Dražilová, ředitelka, Marie Srbová, zastupitelka, Zuzana Sýkorová, vedoucí Esedra z.s., Mgr. Magda Frýbortová, pedagog, Ing. Lenka Mixová, projektant.

Úkoly pracovní skupiny:

Část teamu se podílí na přípravách projektu a realizaci do stavu vhodného pro schválení hygienou a ministerstvem školství a na přípravě projektu pro podání žádosti o dotaci.

Pedagogická část teamu bude zaštiťovat projekt z hlediska pedagogického, podílet se na přípravě koncepce veřejné státní lesní školky a přípravě podkladů pro zápis do školského rejstříku v rámci rozšíření kapacit školky.

Prezentace koncepce státní lesní školky

V prvním čtvrtletí příštího roku proběhne prezentace koncepce státní lesní školky veřejnosti, především rodičům, kteří se chystají přihlásit své děti do školky v naší obci.

 

V Husinci dne 12.12.2019, Veronika Kristová