Navigace

Obsah

Lesní mateřská škola Sovička

V červnu 2020 byla naše LMŠ zapsána úspěšně do školského rejstříku. Od září 2020 byl zahájen provoz Lesní mateřské školy Sovička, která je další alternativou předškolního vzdělávání v naší obci. LMŠ je organizována podle platné legislativy lesních mateřských škol. V koncepci naší lesní školky Sovička je otevřena třída pro maximálně 16 věkově smíšených dětí od 3 do 7 let s celodenním provozem od 7.30 do 16.30. Úplata za předškolní vzdělávání v LMŠ bude stejná jako v naší  mateřské škole.

Z reakcí průzkumů u rodičů víme, že je o alternativní přístup k výchově dětí v LMŠ veliký zájem. Hlavní odlišností od klasické kamenné třídy MŠ je převažující pobyt venku. Ověřeným přínosem pedagogického programu jsou lepší sociální vztahy díky menšímu kolektivu ve volném prostoru, posilování obratnosti včetně jemné motoriky pohybem v terénu a posílení obranyschopnosti celoročním pobytem na čerstvém vzduchu. Zázemím pro děti v případě nepřízně počasí a pro spaní budou vytápěné maringotky. Více informací o koncepci LMŠ a fotogalerii naleznete v další sekci.

 

V případě dalších dotazů a informací kontaktujte:

1. Ředitelku školy Lucii Dražilovou: reditel@husinecrez.cz, tel.: 607 079 709, 776 882 373

2. Starostku obce Veroniku Kristovou: starosta@husinec-rez.cz, tel.: 606 032 556

3. Koordinátorku realizačního týmu Lenku Mixovou: tel.: 739 702 687


Předpokládaný časový harmonogram realizace LMŠ:

Duben 2020 - probíhají úpravy zahrady LMŠ dle přiloženého návrhu a v souladu s požadavky hygieny.

 • vytvoření zázemí pro děti a pedagogy
 • zpevnění terénu pro následné osazení maringotek, jedna pro hru a výuku, jedna na spaní – obě vytápěné
 • vybavení mobiliářem
 • buduje se hygienické zázemí  - venkovní koupelna
 • umístění dřevěných záchodů se separačním WC
 • stavění venkovní učebny  - pergoly
 • vybudování sezení v kruhu s ohništěm
 • sestavení zahradních záhonů pro pěstitelství a kompostování
 • k chovatelství bude sloužit králíkárna
 • budou vybudována vrbová hnízda s posezením – lesní koutek
 • hmatový chodník, číselné nášlapy
 • po všech terénních úpravách bude zemina znovu osetá trávou
 • doplnění zeleně (ovocné keře jako rybíz, maliny a další)

Konec dubna 2020 – Krajská hygienická stanice - šetření na místě za účelem vydání povolení k provozu
Květen a červen 2020 – zápis LMŠ do rejstříku škol a školských zařízení
Červen a červenec 2020 – zápis dětí do LMŠ

Pro zájemce o LMŠ

Vzhledem k současné situaci spojené s nouzovým stavem v ČR a s ohledem na výše uvedený předpokládaný harmonogram žádáme případné zájemce o LMŠ pro školní rok 2020/2021 o vyplnění formuláře  nezávazného zájmu umístění dítěte do LMŠ. Formuláře naleznete na stránkách školy a zasílat je můžete na adresu školy, emailem nebo prostřednictvím datové schránky školy: pu4cd5y. V okamžiku zápisu do rejstříku škol a školských zařízení budeme zájemce kontaktovat s jasným termínem oficiálního zápisu do LMŠ.

 

lesní skolka

 
 
 
16.4.2019, Veronika Kristová
_________________________________________________________________________________________
 
AddThis Sharing Buttons

 

Státní lesní školka - připravujeme


V polovině roku 2019 byl obci nabídnut k odkoupení pozemek lesní zahrady parc. č. 300/4, jehož koupě byla zastupiteli schválena začátkem listopadu 2019. Paralelně probíhaly přípravy a analýza možnosti zřízení dětské skupiny v nabídnutých prostorách UJV.

 

Dětská skupina v UJV – z finančního důvodu velmi nákladná na zřízení i provoz pro poměrně malý počet dětí. Z těchto důvodů nebude projekt realizován.

Lesní školka – díky novému pozemku možnost poměrně rychlého navýšení kapacit školky. Pozemek je oplocen a nabízí pro tento typ školky vhodné zázemí.

Varianta soukromé lesní školky

Vzhledem k blížícímu se konci roku a potřebě nastavit finanční prostředky v rozpočtu pro následující rok a snaze řešit dostatek míst k začátku školního roku 2020/2021, je třeba jednat rychle. Paní starostka se proto jako první obrátila v říjnu 2019 na paní Sýkorovou, vedoucí Esedra z.s., s nabídkou možnosti zřízení/přesunutí soukromé lesní školky na pozemek, který obec plánuje zakoupit a pokud možno rozšířit její kapacity. Byly diskutovány možnosti upravení a zařízení potřebného zázemí lesní školky v rámci výzvy, která je momentálně vypsaná v Národním programu životního prostředí – Rekonstrukce školních zahrad a hřišť, ze kterého je možné financovat založení a zařízení lesní školky, s cílem využít možnosti upravení a rozšíření kapacit lesní školky, v neposlední řadě byla diskutovaná změna ze soukromé školky na školku státní.

Varianta veřejné státní lesní školky

Druhou variantou se nabízí již zmíněné zřízení veřejné státní lesní školky, která by spadala pod MŠ a ZŠ Husinec. Její zřízení je sice administrativně mnohem náročnější kvůli požadavkům hygieny, ministerstva školství apod., nicméně pomůže navýšit kapacity veřejné státní školy, zaměstnanci budou placeni ze státního příspěvku a náklady na provoz a stravování řešeny v rámci kapacit a rozpočtu MŠ a ZŠ Husinec.


Varianta zřízení veřejné státní lesní školky se ve výsledku a v tuto chvíli jeví jako nejrychlejší, nejlevnější a nejefektivnější varianta rozšíření kapacit MŠ Husinec.

 

Spolupráce s Esedrou z.s., provoz soukromé školky lesní

Paní Sýkorová, na základě společné schůzky, a předchozí komunikace s paní starostkou, by ráda zůstala u filosofie své soukromé lesní školky, kterou doposud vedla a spravovala bez jakýchkoliv státních dotací. Chce dále naplňovat filozofii soukromé školky jako samostatného subjektu. S odkazem na již několik let trvající nízký počet dětí v soukromé školce v Řeži a naplněnost převážně lesní družiny, jsme se dohodly na následujícím postupu:

 • Obec rozšíří kapacitu ZŠ a MŠ Husinec a zřídí tak pod hlavičkou školy veřejnou státní lesní školku
   
 • Paní Sýkorová, vzhledem k plné kapacitě lesní školky v Roztokách a trvale nenaplněné kapacitě v Řeži, ke konci školního roku uzavře školku soukromou lesní a bude působit jako pedagogický mentor v rámci zřizování a provozování veřejné státní lesní školky v Řeži
   
 • Starostka zřídila pracovní skupinu pro zřízení této lesní školky
   

Členové pracovní skupiny:

Bc. Veronika Kristová, starostka, Mgr. Bc. Lucie Dražilová, ředitelka, Marie Srbová, zastupitelka, Zuzana Sýkorová, vedoucí Esedra z.s., Mgr. Magda Frýbortová, pedagog, Ing. Lenka Mixová, projektant.

Úkoly pracovní skupiny:

Část teamu se podílí na přípravách projektu a realizaci do stavu vhodného pro schválení hygienou a ministerstvem školství a na přípravě projektu pro podání žádosti o dotaci.

Pedagogická část teamu bude zaštiťovat projekt z hlediska pedagogického, podílet se na přípravě koncepce veřejné státní lesní školky a přípravě podkladů pro zápis do školského rejstříku v rámci rozšíření kapacit školky.

Prezentace koncepce státní lesní školky

V prvním čtvrtletí příštího roku proběhne prezentace koncepce státní lesní školky veřejnosti, především rodičům, kteří se chystají přihlásit své děti do školky v naší obci.

 

V Husinci dne 12.12.2019, Veronika Kristová