Navigace

Obsah

REKULTIVACE POZEMKU U BÝVALÉHO PŘÍVOZU - PŘÍPRAVA VOLNOČASOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

V listopadu minulého roku byla provedena rekultivace a úprava pozemku, který obec koupila před dvěma lety do svého vlastnictví. Na pozemku byly nánosy nepořádku z posledních povodní, proto pozemek nebylo možné bezproblémově udržovat a sekat. Plocha byla vyčištěna a zbavena nánosů, stromy byly ořezány a pozemek připraven k jarnímu osetí.

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování a obnova sportovního areálu pro volnočasové vyžití dětí a mládeže obce Husinec“ od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpory rozvoje venkova. Konkrétně je v plánu vybudování pumptrackové dráhy, o jejíž realizaci již projevila veřejnost zájem při prezentaci projektů pro participativní rozpočet v roce 2019.

Aktualizace: 5. 1. 2021

Rekultivace pozemku - podzim 2020

Rekultivace pozemku a cesty

Projekt - ukázka


OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obecní zastupitelstvo odeslalo žádost o dotaci na projekt "Obnova místních komunikací v obci Husinec" na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. 

Budoucí opravy se týkají níže uvedených komunikací:

Ulice K Lomu

Ulice K Moráni

Ulice Ke Kapličce

Ulice Lipová

Ulice Pod Stříbrníkem

Ulice U Pošty

Ulice V Údolí

Ulice Zahradní 

Ulice K Hotelu

Zmíněné komunikace vykazují zejména tyto nedostatky - nezpevněný povrch, popraskaný povrch, nerovnosti, propadlá místa, výtluky apod. 

Uvedené nedostatky se obec rozhodla řešit systémovou obnovou s finanční spoluúčastí státního rozpočtu z dotačního titulu Popora místních komunikací MMR v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Aktualizace: 5. 1. 2021

Příklad poškozené komunikace - ulice V Údolí

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu


VYBUDOVÁNÍ A OBNOVA SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VÝUKU TĚLESNÉ VÝCHOVY V ZŠ HUSINEC

Zastupitelstvo obce Husinec rovněž schválilo odeslání žádosti na dotaci na projekt "Vybudování a obnova sportovního areálu pro výuku tělesné výchovy v ZŠ Husinec" na MMR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. Žádost bude podána do dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Součástí budoucího zkultivovaného sportovního areálu školy bude běžecká dráha, doskočiště, trampolíny, šplhadla, nářaďovna apod. 

Aktualizace: 5. 1. 2020

Ukázka návrhu projektu - Obnova sportovního areálu ZŠ


REKONSTRUKCE OBECNÍCH BYTŮ

V současné době se pracuje na rekonstrukci čtyř obecních bytů, které se nacházejí v ulici Nad Údolím. 

Důvodem k rekonstrukci byl nevhodný technický stav všech bytů, jak je patrno z fotografií a jak dokládá přiložená technická zpráva: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA O STAVU OBECNÍCH BYTŮ

Ve zmíněných bytech byly 60 let staré elektrické rozvody, které byly místy vyhořelé anebo se v bytech náchazely obnažené elektrické kabely. Bydlení bylo životu nebezpečné. Vše bylo nahrazeno novými rozvody tak, aby vše odpovídalo současným normám a bylo bezpečné k užívání. Taktéž jsou hotové štuky vnitřních stěn a instalace vody a odpadu. 

Na bytech se intenzivně pracuje, aby byly do konce října tohoto roku předány zpět nájemníkům.

ROZVODY - STAV PŘED

VYHOŘELÁ EL. ZÁSUVKAREKONSTRUKCE INTERIÉRU I.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU II.REKONSTRUKCE PODLAHY

PŮVODNÍ STAV KOUPELNY

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY

Aktualizace: 15.10.2020


Chodník ul. Hlavní

Začátkem letošního roku jsme uzavřeli kupní smlouvu na poslední chybějící pozemek pro chodník v ulici Hlavní a proběhl převod vlastnických práv v katastru nemovitostí. Projekt na výstavbu chodníku je tímto hotov a předložen na stavebním úřadě. Čekáme na stavební povolení. Zároveň byly do projektu doplněny bezpečnostní prvky jako jsou přechody pro chodce a jejich osvětlení, které jsou podmínkou při žádání o dotace a musí být nedílnou součástí projektové dokumentace. O dotace bychom chtěli žádat v příštím roce. 

 


Zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká” II.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká”. Jedná se o vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. příslušné inženýrské činnosti. Projekt bude zohledňovat doporučení obsažená v Dopravně bezpečnostní studii z 5/2014 a bude rovněž respektovat vyjádření bezpečnostního auditu z 12/2015.

Více o zakázce se dozvíte zde


ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - HUSINEC

Předmětem veřejné zakázky je celkové zpracování územního plánu v digitální podobě, v datovém modelu MINIS. Územní plán bude předáván v digitální a tištěné podobě. Textová a výkresová část jednotlivých etap bude předána také ve formátu PDF. Výsledná dokumentace územního plánu bude předána rovněž ve strojově čitelném formátu (editovatelné formáty textů i výkresů včetně všech potřebných strukturálních modelů a dat). Zpracování proběhne dle schváleného Zadání Územního plánu Husinec z října 2016.

Více o zakázce se dozvíte zde