Navigace

Obsah

PROJEKT - PŘÍSTAVBA ZŠ

Obecní zastupitelstvo schválilo investiční záměr - Husinec - přístavba ZŠ a jeho realizaci včetně souvisejícího podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva financí ČR v rámci Programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021.

D.1.1.06_PUDORYS 1PP - NOVY STAV.pdf (250.71 kB)

D.1.1.07_PUDORYS 1NP - NOVY STAV.pdf (308.75 kB)

D.1.1.08_PUDORYS 2NP - NOVY STAV.pdf (237.86 kB)

D.1.1.09_PUDORYS 3NP - NOVY STAV.pdf (200.34 kB)

D.1.1.13_POHLED JIZNI, VYCHODNI.pdf (193.15 kB)

D.1.1.14_POHLED SEVERNI.pdf (164.7 kB)

D.1.1.15_CELKOVY POHLED.pdf (259.51 kB)

Přístavba ZŠ Husinec

Přístavba ZŠ Husinec

 

Výkres - přístavba - jižní pohled

Aktualizace: 13. 4. 2021


PROJEKT - BEZBARIÉROVOST OÚ, ZOBYTNĚNÍ PŮDY OÚ PRO KOMUNITNÍ ÚČELY, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

V roce 2020 byla zahájena příprava projektové dokumentace pro vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí technické čety. V témže roce byla odeslána žádost o dotaci na uvedenou projektovou dokumentaci. V roce 2021 bylo obdržení dotace schváleno Středočeským krajem v rámci Fondu na obnovu venkova. 

Veřejné prostranství - vizualizace

Prostranství za obecním úřadem - současný stav

Aktualizace: 13. 4. 2021


PROJEKT - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ - NAD ÚDOLÍM

Zastupitelstvo obce Husinec schválilo vyhlášení veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice Nad Údolím. 

V letošním roce jsme si v rozpočtu vyčlenili finance na projektovou dokumentaci na komunikaci, chodníky, parkovací stání v celé ulici Nad Údolím. Tento projekt má vysokou prioritu s ohledem na plánovanou výstavbu a s ohledem na poměrně vysoký příspěvek stavebníka na rekonstrukci této komunikace.
V dřívějších letech byla zpracována studie na celou ulici.  Projekt by byl tvořen ze dvou částí. Rekonstrukce bude nutno rozdělit na dvě fáze:

Část A – od hlavní silnice po křižovatku u obchodu

Část B - od samoobsluhy po konec

Projekt- ulice Nad Údolím - rekonstrukce II

Projekt- ulice Nad Údolím - rekonstrukce II

Aktualizace: 13. 4. 2021PROJEKT - ZÁSILKOVNA BOX V ŘEŽI

Na základě podnětů od občanů bude v obci realizována Akce Zbox – jedná se boxy na vyzvedávání zásilek přes službu Zásilkovna.cz přímo v naší obci. Zvolené místo bude u samoobsluhy. S uskutečněním projektu je opět spojena administrace – s ohledem na to, že Zbox bude umístěn na obecním pozemku (svah i pás před samoobsluhou, kde stojí poštovní schránka, jsou obecní), bylo třeba vyvěsit záměr na pronájem této části pozemku pro umístění Zboxu. Nájemní smlouva se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Co se týče samotné výstavby Z-boxu a přípravy pro jeho umístění: celý box je nezávislý na elektrických sítích, bude objednán i s podstavcem, pro který bude připravena rovná plocha. Box bude napájený solární energií. Dle dohody se společností Zásilkovna bude v budoucnu možné rovněž odesílání zásilek, což jistě bude pro občany atraktivní. 

Zároveň ÚJV Řež, a. s. má v jednání zřízení vlastního Z-boxu, který bude přístupný nejen zaměstnancům ústavu ale také veřejnosti. 

Z-BOX

Aktualizace: 20. 4. 2021


PROJEKT - CHODNÍK V ULICI HLAVNÍ V DOLNÍ ŘEŽI

Funkční a úhledný chodník na hlavních komunikací je dobrou vizitkou každé obce. I pro naši obec jsou opravy či realizace nových chodníků rozsáhlou kapitolou a řeší se postupně v etapách, samozřejmě v závislosti na získaných finančních dotací. 

V minulosti byl na Hlavní ulici vybudován nový chodník spojující Horní Řež a Červenou Skálu. Úsek má délku 72 metrů. 

V současné době je schválen projekt na chodník v Hlavní ulici v Dolní Řeži. Začátek úseku tvoří křižovatky ulic Hlavní a Husinecká, dále chodník povede podél ulice Hlavní až na konec úseku u parkoviště u ÚJV. Celková délka chodníku je cca 930 m (levostranný chodník) a 46 m (pravostranný chodník přes park pro napojení ulice Pod Lesem) plus dvouramenné schodiště ve zmíněném parku o délce 8,5m. Šířka chodníku se bude proměňovat od cca 1,5 m do 2,20 m.

Projektové dokumenty jsou k nahlédnutí níže:

Průvodní zpráva A (198.6 kB)

Průvodní zpráva B (266.9 kB)

Širší vztahy - mapa (2.04 MB)

Stiuace - katastr A B (695.55 kB)

Situace - katastr C D (580.49 kB)

Stiuace - koordinační A B (1.52 MB)

Situace - koordinační C D (1.28 MB)

Technická zpráva (240.75 kB)

Příloha TZ - situace A B (1.8 MB)

Příloha TZ - situace C D (1.25 MB)

Příloha TZ - vzorové řezy (245.06 kB)

Příloha TZ - bezbariérové úpravy (382.78 kB)

Úsek plánovaného chodníku na HlavníAktualizace: 4. 3. 2021

 


REKULTIVACE POZEMKU U BÝVALÉHO PŘÍVOZU - PŘÍPRAVA VOLNOČASOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

V listopadu minulého roku byla provedena rekultivace a úprava pozemku, který obec koupila před dvěma lety do svého vlastnictví. Na pozemku byly nánosy nepořádku z posledních povodní, proto pozemek nebylo možné bezproblémově udržovat a sekat. Plocha byla vyčištěna a zbavena nánosů, stromy byly ořezány a pozemek připraven k jarnímu osetí.

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování a obnova sportovního areálu pro volnočasové vyžití dětí a mládeže obce Husinec“ od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpory rozvoje venkova. Konkrétně je v plánu vybudování pumptrackové dráhy, o jejíž realizaci již projevila veřejnost zájem při prezentaci projektů pro participativní rozpočet v roce 2019.

Aktualizace: 5. 1. 2021

Rekultivace pozemku - podzim 2020

Rekultivace pozemku a cesty

Projekt - ukázka


OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obecní zastupitelstvo odeslalo žádost o dotaci na projekt "Obnova místních komunikací v obci Husinec" na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. 

Budoucí opravy se týkají níže uvedených komunikací:

Ulice K Lomu

Ulice K Moráni

Ulice Ke Kapličce

Ulice Lipová

Ulice Pod Stříbrníkem

Ulice U Pošty

Ulice V Údolí

Ulice Zahradní 

Ulice K Hotelu

Zmíněné komunikace vykazují zejména tyto nedostatky - nezpevněný povrch, popraskaný povrch, nerovnosti, propadlá místa, výtluky apod. 

Uvedené nedostatky se obec rozhodla řešit systémovou obnovou s finanční spoluúčastí státního rozpočtu z dotačního titulu Popora místních komunikací MMR v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Aktualizace: 5. 1. 2021

Příklad poškozené komunikace - ulice V Údolí

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu

Příklad poškozené komunikace - ulice K Lomu


VYBUDOVÁNÍ A OBNOVA SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VÝUKU TĚLESNÉ VÝCHOVY V ZŠ HUSINEC

Zastupitelstvo obce Husinec rovněž schválilo odeslání žádosti na dotaci na projekt "Vybudování a obnova sportovního areálu pro výuku tělesné výchovy v ZŠ Husinec" na MMR v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021. Žádost bude podána do dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Součástí budoucího zkultivovaného sportovního areálu školy bude běžecká dráha, doskočiště, trampolíny, šplhadla, nářaďovna apod. 

Aktualizace: 5. 1. 2020

Ukázka návrhu projektu - Obnova sportovního areálu ZŠ


REKONSTRUKCE OBECNÍCH BYTŮ

V současné době se pracuje na rekonstrukci čtyř obecních bytů, které se nacházejí v ulici Nad Údolím. 

Důvodem k rekonstrukci byl nevhodný technický stav všech bytů, jak je patrno z fotografií a jak dokládá přiložená technická zpráva: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA O STAVU OBECNÍCH BYTŮ

Ve zmíněných bytech byly 60 let staré elektrické rozvody, které byly místy vyhořelé anebo se v bytech náchazely obnažené elektrické kabely. Bydlení bylo životu nebezpečné. Vše bylo nahrazeno novými rozvody tak, aby vše odpovídalo současným normám a bylo bezpečné k užívání. Taktéž jsou hotové štuky vnitřních stěn a instalace vody a odpadu. 

Na bytech se intenzivně pracuje, aby byly do konce října tohoto roku předány zpět nájemníkům.

ROZVODY - STAV PŘED

VYHOŘELÁ EL. ZÁSUVKAREKONSTRUKCE INTERIÉRU I.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU II.REKONSTRUKCE PODLAHY

PŮVODNÍ STAV KOUPELNY

REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY

Aktualizace: 15.10.2020


Chodník ul. Hlavní

Začátkem letošního roku jsme uzavřeli kupní smlouvu na poslední chybějící pozemek pro chodník v ulici Hlavní a proběhl převod vlastnických práv v katastru nemovitostí. Projekt na výstavbu chodníku je tímto hotov a předložen na stavebním úřadě. Čekáme na stavební povolení. Zároveň byly do projektu doplněny bezpečnostní prvky jako jsou přechody pro chodce a jejich osvětlení, které jsou podmínkou při žádání o dotace a musí být nedílnou součástí projektové dokumentace. O dotace bychom chtěli žádat v příštím roce. 

 


Zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká” II.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká”. Jedná se o vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. příslušné inženýrské činnosti. Projekt bude zohledňovat doporučení obsažená v Dopravně bezpečnostní studii z 5/2014 a bude rovněž respektovat vyjádření bezpečnostního auditu z 12/2015.

Více o zakázce se dozvíte zde


ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - HUSINEC

Předmětem veřejné zakázky je celkové zpracování územního plánu v digitální podobě, v datovém modelu MINIS. Územní plán bude předáván v digitální a tištěné podobě. Textová a výkresová část jednotlivých etap bude předána také ve formátu PDF. Výsledná dokumentace územního plánu bude předána rovněž ve strojově čitelném formátu (editovatelné formáty textů i výkresů včetně všech potřebných strukturálních modelů a dat). Zpracování proběhne dle schváleného Zadání Územního plánu Husinec z října 2016.

Více o zakázce se dozvíte zde