Navigace

Obsah

Projekty dokončené

 

Chodník a veřejné osvětlení podél ulice Hlavní na Červenou Skálu - dokončení chodníku

Předmětem veřejné zakázky je dokončení výstavby chodníku a výstavby veřejného osvětlení (2. etapa) a provedení s tím souvisejících stavebních a dalších prací, činností a dodávek, podél ulice Hlavní (úsek v délce cca 72 m); dokončovaný chodník spojí stávající chodník na Červené Skále s chodníkem v horní části Řeže v obci Husinec, okres Praha – východ, Středočeský kraj.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

¨Chodník Červená Skála

Aktualizace: 25. 3. 2021


Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži (stavební práce) Obec Husinec

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce nezbytné k vybudování Dětského hřiště a výsadba keřů v lokalitě budované Relaxační zóny v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29, 363/42 a 345/49 v k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ.

Cílem investice je doplnění Relaxační zóny se sportovními prvky v Řeži o Dětské hřiště, výsadbu keřů a osazení informační tabule na rozcestí u lávky přes řeku Vltavu.
Předmětem úprav bylo osazení dětské skluzavky, pískoviště a houpacích koníků, osazení laviček a cyklostojanů a informační tabule na rozcestí u Lávky přes Vltavu.
 

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k vybudování relaxační zóny (odpočívadla) se sportovními prvky v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29 a 363/42, k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ.

Cílem investice je revitalizace převážně dlouhodobě nevyužívané betonové plochy a vytvoření relaxační zóny se sportovními prvky pro širokou veřejnost. Předmětem úprav bude zejména vytvoření nového mlatového povrchu se sportovním vybavením a workout sestavou pro dospělé, odpočinkové relaxační plochy s lavičkami a petanqem a plochy kačírku s lanovou pyramidou pro děti. Dojde k odstranění stávající štěrkové cesty a panelů pokrývajících část plochy. V řešeném území bude regenerován, popř. obnoven trávník a proběhnou sadovnické úpravy.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Vybavení interiéru Přístavby ZŠ a MŠ Husinec – Řež

Předmětem zakázky je kompletní dodávka a montáž:
- interiérového vybavení nově vybudované třídy mateřské školy pro 25 dětí
- interiérového vybavení nové třídy základní školy pro 25 žáků
- interiérového dovybavení nové jídelny v počtu 64 míst

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Rekonstrukce komunikace ulice Zahrádky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a s tím související práce a dodávky nezbytné k provedení rekonstrukce stávající místní obslužné komunikace – části ulice Zahrádky v obci Husinec.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


 

Přístavba MŠ a ZŠ Husinec-Řež

Jedná se o rozšíření stávajícího objektu základní a mateřské školy o jednu třídu MŠ včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí atd.) a o přístavbu kuchyně a jídelny pro celý objekt. Přístavba bude řešena včetně přístupových komunikací, situací vynucené přeložky vodovodního řadu, plynu a elektrického vedení, terénních a sadových úprav a oplocení. Předmětem veřejné zakázky jsou také související demoliční práce a práce spojené s úpravami stávajícího objektu MŠ a ZŠ spojené s rozšířením stávajících kapacit.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Oprava lávky přes řeku Vltavu 

V průběhu léta byla dokončena oprava lávky přes Vltavu, která zahrnovala kompletní sanaci a doplnění ocelové nosné konstrukce a zábradlí včetně provedení nátěrů, sanaci spodní stavby a ložisek mostu, generální opravu veřejného osvětlení, opravu stávajících plavebních znaků a pokládku nové podlahy z tropického dřeva.

Oprava lávky byla financována dotací z rozpočtu Středočeského kraje, programu Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši 95% ceny (až 3.762.000,- Kč), zbývajících 5% (198.000,- Kč) bylo uhrazeno ze sponzorských darů od firem sídlících v obci - ÚJV, ÚJF, CVŘ, UACH a Optaglio.
 

 

 


Vestavba podkroví v Základní škole 

V říjnu 2012 byla dokončena stavební rekonstrukce podkroví základní školy, při které vznikla světlá a účelně zařízená učebna a také útulná a praktická keramická dílna. Mimo plánovanou vestavbu podkroví se podařilo uskutečnit i výměnu sklobetonových tvárnic tzv. luxfer na chodbách školy za lépe izolující a světlo více propouštějící plastová okna, dále vymalovat celou školu a obnovit již dožilé omítky na chodbách.

 

 


 

Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec
  • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
  • Dne 18.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
  • Dne 28.11.2012 byl vydán registrační list akce
  • Dne 30.11.2012 bylo vydáno rozhodnutí č.12123963 – SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektuv rámci OPŽ

 

Stručný popis projektu:

Jedná se o zateplení fasády objektu a podhledu stávající budovy dílny a garáží v areálu obecního úřadu Husinec. Součástí akce bude i položení nové střešní vláknocementové vlnité krytiny.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

 Předpokládané náklady projektu celkem:

750 000,-Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

301 335,-Kč

Příspěvek (dotace):

271 200,-Kč

Vlastní zdroje:

478 800,-Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:

Výběrové řízení na zhotovitele: 05/2013

Zhotovitel:                               Petr Závěta

Termín realizace:                       1.7.2013 – 23.82013

 

Odkazy na doplňující informace:

Smlouva o dílo