Navigace

Obsah

AKTUÁLNÍ INFORMACE - BEZBARIÉROVOST OÚ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Na říjnovém zasedání zastupitelstva obce Husinec jsme se zastupiteli schválili záměr zadání veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit bezbariérovost obecního úřadu, zobytnění půdy pro komunitní účely a veřejné prostranství kolem obecního úřadu. Projekt je připravován v návaznosti na zpracovanou studii a připravovanou projektovou dokumentaci zázemí technických služeb a hasičské zbrojnice. Cílem bylo pojmout prostor obecního úřadu komplexně a ne salámovou metodou různých projektů. Projekty tak řeši společné přeložky sití, odvodnění, hospodaření s vodou atd.
Při přípravě zadání výběrového řízení jsme vycházeli ze STUDIE PROVEDITELNOSTI , kterou zpracoval Ing. arch. Lukáš Lacina v rámci studia PSK Tuzar, s.r.o.  

Vítěznou nabídku podala společnost Artender s.r.o. s cenou 726 000,- Kč vč. DPH. Cena zahrnuje kompletní zpracování PD pro všechna stevební povolení včetně položkového rozpočtu, prováděcí PD včetně položkového rozpočtu, inženýring akce, průzkumy, posudky a studie nezbytné pro bezvadné zpracování předmětu zakázky.

Obecní úřad - bezbarierový vstup a nové veřejné prostranství

Aktualizace: 30. 11. 2021


BEZBARIÉROVOST OÚ, ZOBYTNĚNÍ PŮDY OÚ PRO KOMUNITNÍ ÚČELY, HASIČSKÁ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

V roce 2020 byla zahájena příprava projektové dokumentace pro vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí technické čety. V témže roce byla odeslána žádost o dotaci na uvedenou projektovou dokumentaci. V roce 2021 bylo obdržení dotace schváleno Středočeským krajem v rámci Fondu na obnovu venkova. 

Veřejné prostranství - vizualizace

Dne 12. 4. 2021 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde Ing. arch Lukáš Lacina ve své prezentaci předvedl návrhy na úpravy budovy obecního úřadu a jeho zázemí. Níže je výňatek z prezentace.

VIZE REVITALIZACE AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU - ING. ARCH LUKÁŠ LACINA 

Zde vidíme stávající stav areálu obecního úřadu, který spočívá v hlavní budově, která je přístupná z veřejné části, která se skládá z parkoviště a silniční komunikace. Zbylá část areálu je za plotem a slouží téměř výhradně technickým službám obce. 

Prostranství za obecním úřadem - současný stav

Jak víme, obec Husinec-Řež má nedostatek ploch pro veřejné shromažďování a pro veřejnou zeleň.  Veřejný život se odehrává na parkovišti u Egidy případně na fotbalovém hřišti. Na obrázku je schéma stávajícího stavu areálu (zelené objekty) s vyznačením záměru, který je ve fázi projednávání na stavebním úřadě, je hotová dokumentace pro stavební povolení. Autorem tohoto návrhu (fialové objekty) je Ing. arch. Pavel Geier, který zpracoval návrh hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče (A)přístřešek technických služeb (B). Stávající garáže (C) v současné době slouží pro hasiče a budou uvolněny pro technickou četu. Záměrem projektu je uklizení současného dvora a zaparkovat do techniku do interiéru.

Návrh - areál obecního úřadu - A: hasičská zbrojnice, B: přístřešek technických služeb, C: stávající hasičská zbrojnice

Vedení obce dále přišlo s impulsem zbourat stávající ploty oddělující veřejné prostranství se stávajícím zázemím technické čety a otevřít tuto část veřejnosti. Vedle veřejného prostory se budou řešit úpravy obecního úřadu, jimiž je (1) zobytnění půdy , která je prostorná a vysoká a nabízí prostor k využití, dále (2) zateplení a sjednocení fasád(3) bezbariérovost. Bezbariérovost spočívá v přístavbě výtahu a přístavbě bezbariérové rampy, která překoná výškový rozdíl zhruba pěti schodů, kdy přízemí úřadu s podatelnou je zhruba o půl metru nad okolním terénem.

Stávající dispozice úřadu dle plánku jednoznačně ukazuje možnost přístavby výtahové šachty a vytvoření nového reprezentativního hlavní vstupu ze severního průčelí. To samé by bylo umožněno i v druhém patře a v prostoru půdy. Otázka přístavby se v tom návrhu spojuje s mojí myšlenkou na vytvoření dominanty a orientačního bodu, kdy se pohybujeme v této dolní části obce, která je charakteristická obytnou zástavbou, vilovými objekty, rezidenčním bydlením v podstatě jednotného charakteru, tak postrádám v této obci jednoznačný orientační bod a posunul samotný objekt úřadu i areálu, který má prozatím charakter obytné budovy a posunul jej do druhé typologie – veřejné budovy, radnice.

Zde na obrázku vidíme návrh přístavby výtahové šachty, hodinové věže, hlavní vstup a schodiště. Bezbariérová rampa se bude vinout z jižní strany úřadu. Vidíme zde otevření toho prostoru na obou stranách úřadu, plot bude probíhat v podstatě až za úřadem, veřejná plocha bude posunuta od stávajícího plotu dozadu až k budovám technického zázemí.

Nová tvář úřadu - hodinová věž

PůdorysyPodkroví - výkres

Nová tvář úřadu - hodinová věž - pohled z boku 2

Zde to vidíme v nadhledové vizualizaci. Plánované úpravy budou zahrnovat:

  • Zbourání stávající opěrné stěny
  • Přesunutí stanoviště pro komunální a tříděný odpad k hranici pozemku
  • Posunutí oplocení na úroveň hasičské zbrojnice a zadní část úřadu

 

Návrh veřejného prostoru - stromy a zeleň - nadhled

Vidíme zde i materiálové řešení toho zázemí, které jsme s architektem Pavlem Geierem posunuli ještě na tu budovu stávající, kde by byl dřevěný obklad (dřevěné lamely, který je plánován i nových dvou budov, v kombinaci s oplechováním.

Vzniknou tady dva veřejné prostory – severní a jižní. V severní části zůstávají parkovací stání a plochy pro pěší doplněné parkovou plochou s mlatovým povrchem. Pro běžné potřeby úřadu zde bude pět parkovacích stání plus čtyři se zatravňovacími dlaždicemi. Pro případné konání nějaké obecní akce a získání prostoru je možné nechat auta vyparkovat, a tím se do veřejného shromažďovacího prostoru započítá i parkovací plocha a komunikace, na kterou se dá včas zákaz. Dále navrhujeme úpravu ploch z živičného povrchu do dlážděného, aby prostor získal charakter náměstí.

Dále je v plánu náhradní výsadba: jeden vzrostlý strom a dva větší stromy, malé stromořadí i menší stromy, které budou umístěny do dlažby.

Zde vidíme vizualizaci z pohledu chodce s možným využitím – je zde možné konat trhy, vánoční akce atd. Došlo také k jednání s bezprostředními sousedy, kde došlo k malým korekcím. Stávající kašna bude zachována.

Areál OÚ - z pohledu chodce

Hlavní úpravy týkající se vzhledu, obálky budovy obecního úřadu zahrnují:

  • Bezbariérovovst
  • Materiální řešení – budova – bílá sjednocená omítka
  • Přístavba – bílá omítka reliéfní (obdobná je radnici v Líbeznici)
  • Vikýře do půdního prostoru
  • Spojení půdního prostoru a hodinové věže by bylo řešeno plechem v šedé barvě (stejně jako na hasičské zbrojnici)
  • Prosklení hlavních chodeb úřadu
  • Zateplení

Nová tvář úřadu - hodinová věž - pohled z boku

STUDIE PROVEDITELNOSTI - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Aktualizace: 27. 4. 2021