Navigace

Obsah

Chodník a veřejné osvětlení podél ulice Hlavní na Červenou Skálu - dokončení chodníku

Předmětem veřejné zakázky je dokončení výstavby chodníku a výstavby veřejného osvětlení (2. etapa) a provedení s tím souvisejících stavebních a dalších prací, činností a dodávek, podél ulice Hlavní (úsek v délce cca 72 m); dokončovaný chodník spojí stávající chodník na Červené Skále s chodníkem v horní části Řeže v obci Husinec, okres Praha – východ, Středočeský kraj.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži (stavební práce) Obec Husinec

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce nezbytné k vybudování Dětského hřiště a výsadba keřů v lokalitě budované Relaxační zóny v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29, 363/42 a 345/49 v k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ.

Cílem investice je doplnění Relaxační zóny se sportovními prvky v Řeži o Dětské hřiště, výsadbu keřů a osazení informační tabule na rozcestí u lávky přes řeku Vltavu.
Předmětem úprav bylo osazení dětské skluzavky, pískoviště a houpacích koníků, osazení laviček a cyklostojanů a informační tabule na rozcestí u Lávky přes Vltavu.
 

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k vybudování relaxační zóny (odpočívadla) se sportovními prvky v Řeži, na pozemcích parc. č. 363/28, 363/29 a 363/42, k. ú. Husinec u Řeže, Praha – východ.

Cílem investice je revitalizace převážně dlouhodobě nevyužívané betonové plochy a vytvoření relaxační zóny se sportovními prvky pro širokou veřejnost. Předmětem úprav bude zejména vytvoření nového mlatového povrchu se sportovním vybavením a workout sestavou pro dospělé, odpočinkové relaxační plochy s lavičkami a petanqem a plochy kačírku s lanovou pyramidou pro děti. Dojde k odstranění stávající štěrkové cesty a panelů pokrývajících část plochy. V řešeném území bude regenerován, popř. obnoven trávník a proběhnou sadovnické úpravy.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Vybavení interiéru Přístavby ZŠ a MŠ Husinec – Řež

Předmětem zakázky je kompletní dodávka a montáž:
- interiérového vybavení nově vybudované třídy mateřské školy pro 25 dětí
- interiérového vybavení nové třídy základní školy pro 25 žáků
- interiérového dovybavení nové jídelny v počtu 64 míst

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Rekonstrukce komunikace ulice Zahrádky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a s tím související práce a dodávky nezbytné k provedení rekonstrukce stávající místní obslužné komunikace – části ulice Zahrádky v obci Husinec.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


 

Přístavba MŠ a ZŠ Husinec-Řež

Jedná se o rozšíření stávajícího objektu základní a mateřské školy o jednu třídu MŠ včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí atd.) a o přístavbu kuchyně a jídelny pro celý objekt. Přístavba bude řešena včetně přístupových komunikací, situací vynucené přeložky vodovodního řadu, plynu a elektrického vedení, terénních a sadových úprav a oplocení. Předmětem veřejné zakázky jsou také související demoliční práce a práce spojené s úpravami stávajícího objektu MŠ a ZŠ spojené s rozšířením stávajících kapacit.

Více informací ohledně výběrového řízení a ceny zakázky najdete zde

 


Oprava lávky přes řeku Vltavu 

V průběhu léta byla dokončena oprava lávky přes Vltavu, která zahrnovala kompletní sanaci a doplnění ocelové nosné konstrukce a zábradlí včetně provedení nátěrů, sanaci spodní stavby a ložisek mostu, generální opravu veřejného osvětlení, opravu stávajících plavebních znaků a pokládku nové podlahy z tropického dřeva.

Oprava lávky byla financována dotací z rozpočtu Středočeského kraje, programu Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši 95% ceny (až 3.762.000,- Kč), zbývajících 5% (198.000,- Kč) bylo uhrazeno ze sponzorských darů od firem sídlících v obci - ÚJV, ÚJF, CVŘ, UACH a Optaglio.
 

 

 


Vestavba podkroví v Základní škole 

V říjnu 2012 byla dokončena stavební rekonstrukce podkroví základní školy, při které vznikla světlá a účelně zařízená učebna a také útulná a praktická keramická dílna. Mimo plánovanou vestavbu podkroví se podařilo uskutečnit i výměnu sklobetonových tvárnic tzv. luxfer na chodbách školy za lépe izolující a světlo více propouštějící plastová okna, dále vymalovat celou školu a obnovit již dožilé omítky na chodbách.

 

 


 

Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec
  • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
  • Dne 18.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
  • Dne 28.11.2012 byl vydán registrační list akce
  • Dne 30.11.2012 bylo vydáno rozhodnutí č.12123963 – SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektuv rámci OPŽ

 

Stručný popis projektu:

Jedná se o zateplení fasády objektu a podhledu stávající budovy dílny a garáží v areálu obecního úřadu Husinec. Součástí akce bude i položení nové střešní vláknocementové vlnité krytiny.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

 Předpokládané náklady projektu celkem:

750 000,-Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

301 335,-Kč

Příspěvek (dotace):

271 200,-Kč

Vlastní zdroje:

478 800,-Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:

Výběrové řízení na zhotovitele: 05/2013

Zhotovitel:                               Petr Závěta

Termín realizace:                       1.7.2013 – 23.82013

 

Odkazy na doplňující informace:

Smlouva o dílo


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stránka

15.3.2012 proběhlo slavnostní přestřižení pásky a zahájení opravy lávky přas Vltavu. Pásku přestřihla paní náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing.Zuzana Moravčíková a starostka obce Ing. Ivana Zrzavá.

15.3.2012 proběhlo slavnostní přestřižení pásky a zahájení opravy lávky přas Vltavu. Pásku přestřihla paní náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing.Zuzana Moravčíková a starostka obce Ing. Ivana Zrzavá.

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

15.5.2012 Průběh opravy

15.5.2012 Průběh opravy

27.5. 2012 Průběh opravy

27.5. 2012 Průběh opravy

3.6.2012 Rozebírání mostovek

3.6.2012 Rozebírání mostovek

3.6.2012 Průběh opravy

3.6.2012 Průběh opravy

8.8.2012 - Lávka v novém kabátě

8.8.2012 - Lávka v novém kabátě


Stránka