Navigace

Obsah

INFORMACE PRO SENIORY

Sociální a kulturní komise obce Husinec

Kontakt:

Hana Krommerová - předsedkyně, email: hana.krommerova@seznam.cz

Mirka Zrubecká

Jarmila Králová

Hana Patzáková

 


MAS NAD PRAHOU INFORMUJE:

Článek ze zpravodaje Náš region rekapituluje činnost MAS Nad Prahou za uplynulé tři čtvrtletí roku 2021.

ČLÁNEK - NÁŠ REGION - PESTRÝ ŽIVOT NAD PRAHOU (4.62 MB)


Kavárnička pro seniory

Termín: 

vždy poslední čtvrtek v měsíci

 

Místo setkání: 

Knihovna OÚ Husinec-Řež

 

Čas: 

od 14.00 do 16.00 hodin

 

Nejbližší termín konání: 

25. 11. 2021

 


Nové kontaktní místo seniory - Tulipán v Líbeznici

 

Nové kontaktní místo pro seniory

 


Seniorská obálka

Seniorska obalka


Komise kulturní a sociální informuje

I v této složité době, poznamenané nejen praktickými dopady covidových opatření na životy a psychiku lidí, se snaží členky komise ve  spolupráci se zastupiteli OÚ pamatovat na nejohroženější skupinu, jíž jsou naši senioři. Snažili jsme se vytipovat a kontaktovat především nejvíce potřebné seniory, a to zejména z hlediska vysokého věku, zdravotního stavu a  míry osamělosti. Na tyto seniory se nejvíce snažíme zaměřit svoji pozornost, povzbudit je a podat jim potřebnou pomocnou ruku.

Potřeby seniorů jsou různé, některým postačí zájem o jejich zdravotní stav, osobní kontakt a popovídání, jiní uvítají i praktickou pomoc. Jedním z hlavních problémů je skutečnost, že seniorům buď úplně chybí přístup k informacím, nebo s ohledem na to, že se tyto informace často mění, je pro ně problémem se v nich zorientovat. Proto udržujeme se seniory kontakt, a to především v souvislosti se zajištěním jejich informovanosti o  aktuálních opatřeních, jejich změnách či o možnostech pomoci a podpory ze strany charitativních organizací apod. Do schránek jsme roznášeli např. letáčky charitativní organizace ANTONIA senior services s novou nabídkou služby – rozvoz obědů.

V  rámci startu očkování proti COVID-19 jsme spolu s  pracovníky OÚ vytvořili a  distribuovali návodný a  jednoduchý informační leták k  postupům registrace seniorů na očkování a nabízeli jim praktickou pomoc při této registraci, ať již formou telefonické konzultace, osobně ve vymezených hodinách na OÚ nebo formou přímé asistence v  místě bydliště seniora. V době ne úplně ideální dostupnosti ochranných pomůcek jsme mezi seniory distribuovali roušky a respirátory.

Pro zpestření těchto náročných a často i jednotvárných dní se snažíme seniorům poskytnout i  zajímavé a  inspirující čtení ve formě zpravodaje MPSV Senioři v  krajích, který obsahuje jednak oddychová témata jako jsou zajímavé články, rozhovory, vtipy, ale i užitečné informace např. ve formě střípků z krajů a aktuálních praktických témat. Mezi tato témata lze zařadit i tzv. seniorské obálky, ve kterých je zaznamenán zdravotní stav seniora, včetně údajů o očkování a které díky tomu slouží v  situacích ohrožení zdraví nebo života a v případě potřeby pomohou složkám IZS urychlit záchranu tohoto života. Přestože projekt seniorských obálek již v České republice funguje 3 roky, domníváme se, že povědomí o  něm není mezi seniory dostatečně rozšířeno. Proto jsme se ve spolupráci se zastupiteli OÚ rozhodli distribuovat tuto informaci i mezi seniory v naší obci a opět jim nabídnout i praktickou pomoc s vyplňováním údajů.

S  ohledem na  postupné rozvolňování opatření připravujeme obnovení pravidelné akce pro seniory, jíž je kavárnička, která probíhá každý poslední čtvrtek v měsíci od  14  hodin v  prostorách Knihovny na  Obecním úřadě. Nejbližší kavárnička se bude konat 24. 6. a srdečně jsou zváni nejen pravidelní návštěvníci, ale rádi uvítáme i zájemce nové. Od podzimu bychom pak rádi také postupně realizovali připravené akce pro seniory, jimiž jsou zejména besedy se zajímavými osobnostmi. Zároveň připravujeme i obnovení pravidelné akce pro maminky s dětmi, jíž je také kavárnička, více informací naleznete na jiném místě v tomto Zpravodaji. Na závěr bych ráda poděkovala paní starostce za  podporu činnosti naší komise, za  inspirující náměty z  její strany i vstřícnost k našim návrhům a svým kolegyním z komise za jejich spolupráci, nápady i aktivitu.

Hana Krommerová

červen 2021