Navigace

Obsah

 Formuláře jsou k dispozici i v sídle OÚ:  

 

 • Žádost o příspěvek na stravování dítěte v nestátní školce  zde ke stažení                                                           
 • Oznámení - kácení dřevin mimo les zde ke stažení
 • Žádost - kácení dřevin mimo les zde ke stažení
 • Zábor veřejného prostranství zde ke stažení
 • Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad zde ke stažení
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde ke stažení
 • Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního zde ke stažení
 • Žádost o stavební povolení - zde ke stažení
 • Ohlášení stavby - zde ke stažení
 • Žádost o poskytnutí daru/ dotace -  zde ke stažení 
 • Vyúčtování poskytnuté dotace - zde ke stažení
 • Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace zde ke stažení
 • Žádost o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci zde ke stažení
 • Žádost o příspěvek z dotačního programu "Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec"

zde ke stažení

 

 

 - internetový formulář na nahlášení pálení - http://hzssk.webrex.cz/

 

Evidence pálení prostřednictvím internetu
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje již od dubna 2009 poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetuwww.hzssck.cz.
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena[1].
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO
 
[1] Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.