Obsah

Školská rada

Stanovisko školské rady k situaci ve škole - 14.12.2015

Otevřený dopis rodičů školské radě - 20.1.2016

Vyjádření zřizovatele ke stanovisku ŠR - 22.1.2016

​Vyjádření zaměstnanců školy ke stanovisku ŠR  - 25.1.2016

Zápis z jednání ŠR 27.1.2016

Rezignace předsedy ŠR 17.3.2016

Jmenování nové členky ŠR 1.4.2016

 

 

Co je Školská rada: 

 

Školská rada umožňuje rodičům žáků, učitelům i zřizovateli školy podílet se na správě a spolurozhodovat v podstatných záležitostech školy.

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

 

Členové školské rady ZŠ a MŠ Husinec-Řež od září 2014 na tříleté období:

 

Mgr. Marcela Kadlecová - zvolena za zákonné zástupce žáků

Mgr. Alena Kučerová - zvolena za pedagogy - od září 2016

Zuzana Sýkorová - jmenována zřizovatelem; předsedkyně - od dubna 2016

 

 

Zřizovatel vydá volební řád a školská rada schválí jednací řád.